Home

Besluit (EU) 2022/49 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020

Besluit (EU) 2022/49 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen(2), en met name punt 10,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna “het fonds” genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, efficiënt en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de bevolking van regio’s die getroffen zijn door grote of regionale natuurrampen of een grote volksgezondheidscrisis.

  2. De financiële bijdrage uit het fonds mag de in artikel 9 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad vastgestelde plafonds niet overschrijden(3). Overeenkomstig artikel 9, leden 2 en 4, van de MFK-verordening, en rekening houdend met de eerdere beschikbaarstelling van middelen uit de reserve voor solidariteit en noodhulp in 2021, bedraagt het maximumbedrag dat uit het fonds beschikbaar kan worden gesteld 359 968 632 EUR, hetgeen voldoende is om de behoeften te dekken conform dit besluit.

  3. Op 18 maart 2021 heeft Kroatië een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020.

  4. De aanvraag van Kroatië voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in de artikelen 2 en 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

  5. Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld voor een financiële bijdrage aan Kroatië.

  6. Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een bedrag van 319 192 359 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Kroatië, waaronder een voorschot van 41 325 507 EUR.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 15 december 2021.

Gedaan te Straatsburg, 15 december 2021.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. Sassoli

Voor de Raad

De voorzitter

A. Logar