Home

Besluit (EU) 2022/449 van de Raad van 17 maart 2022 inzake de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië

Besluit (EU) 2022/449 van de Raad van 17 maart 2022 inzake de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, punten b) en d), en artikel 79, lid 2, punt c), in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Artikel 73, lid 3, van Verordening (EU) 2019/1896(1) bepaalt dat als de omstandigheden vereisen dat grensbeheerteams van het permanente korps van de Europese grens- en kustwachtworden ingezet in een derde land waar de teamleden uitvoerende bevoegdheden zullen uitoefenen, tussen de Unie en het desbetreffende derde land op grond van artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) een statusovereenkomst moet worden gesloten.

  2. Op 14 maart 2022(2) heeft de Raad de Commissie machtiging verleend om met de Republiek Moldavië onderhandelingen te starten over een overeenkomst inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië (de “overeenkomst”).

  3. Deze onderhandelingen zijn succesvol afgesloten met de parafering van de overeenkomst.

  4. Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad(3); Ierland neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van dit besluit en dit besluit is noch bindend voor, noch van toepassing op dit land.

  5. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat. Aangezien dit besluit voortbouwt op het Schengenacquis, beslist Denemarken overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde protocol binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad dit besluit heeft vastgesteld of het dit in zijn interne recht zal omzetten.

  6. De overeenkomst moet namens de Unie worden ondertekend en de aangehechte gemeenschappelijke verklaring inzake IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein moet namens de Unie worden goedgekeurd.

  7. Om ervoor te zorgen dat het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht onverwijld kan worden ingezet op het grondgebied van de Republiek Moldavië om hulp te bieden bij de toestroom van personen als gevolg van de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne, moet de overeenkomst voorlopig worden toegepast, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië (de “overeenkomst”), onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst(4).

Artikel 2

De aan dit besluit gehechte gezamenlijke verklaring wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 4

De overeenkomst wordt, overeenkomstig artikel 22, lid 2, tweede alinea, van de overeenkomst, vanaf de datum van de ondertekening voorlopig toegepast, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures.

Artikel 5

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE IJSLAND, NOORWEGEN, ZWITSERLAND EN LIECHTENSTEIN