Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/532 van de Commissie van 1 april 2022 tot vaststelling van een lijst van op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad beschermde geografische aanduidingen waarvoor aanvragen tot internationale inschrijving moeten worden ingediend krachtens artikel 2 van Verordening (EU) 2019/1753 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 1957)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/532 van de Commissie van 1 april 2022 tot vaststelling van een lijst van op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad beschermde geografische aanduidingen waarvoor aanvragen tot internationale inschrijving moeten worden ingediend krachtens artikel 2 van Verordening (EU) 2019/1753 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 1957)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/1753 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen(1), en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen(2) (“de Akte van Genève”) is een internationale overeenkomst op grond waarvan de overeenkomstsluitende partijen een systeem van wederzijdse bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen toepassen.

 2. Naar aanleiding van Besluit (EU) 2019/1754 van de Raad(3) inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève heeft de Unie op 26 november 2019 de akte van toetreding tot de Akte van Genève neergelegd. De toetreding van de Unie tot de Akte van Genève is op 26 februari 2020 van kracht geworden. Aangezien de Unie de vijfde overeenkomstsluitende partij was die tot de Akte van Genève toetrad, is de Akte van Genève overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de Akte van Genève op diezelfde datum in werking getreden.

 3. Overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van de Akte van Genève kunnen de bevoegde instanties van elke overeenkomstsluitende partij bij de Akte van Genève aanvragen tot internationale inschrijving van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding indienen bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, die deze registreert in het internationaal register. Overeenkomstig artikel 9 van de Akte van Genève kunnen de andere overeenkomstsluitende partijen na afloop van en in het licht van een specifieke screeningprocedure besluiten om die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding op hun grondgebied te beschermen.

 4. Overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1753 heeft de term “geografische aanduidingen” voor de toepassing van die verordening en de op grond daarvan vastgestelde handelingen betrekking op de beschermde oorsprongsbenamingen en de beschermde geografische aanduidingen in de zin van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(4).

 5. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) 2019/1753 is de Commissie, als bevoegde instantie van de Unie, gemachtigd om, na de toetreding van de Unie tot de Akte van Genève en vervolgens op regelmatige basis, aanvragen tot internationale inschrijving van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van de Unie in te dienen bij het internationaal bureau.

 6. Tussen november en december 2021 hebben de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1753 bij de Commissie 18 verzoeken ingediend om beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen die uit hun grondgebied afkomstig zijn en die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 beschermd zijn, in het internationale register in te schrijven.

 7. Voor overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of beschermde geografische aanduiding (BGA) beschermde namen moeten aanvragen tot inschrijving in het internationaal register worden ingediend als respectievelijk oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

 8. Daarom moet een lijst van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB’s) en beschermde geografische aanduidingen (BGA’s) worden vastgesteld op basis van die verzoeken van de lidstaten aan de Commissie om aanvragen tot internationale inschrijving in te dienen van geografische aanduidingen die afkomstig zijn uit hun grondgebied en die in de Unie beschermd zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012.

 9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake de kwaliteit van landbouwproducten,

BESLUIT:

Enig artikel

Een lijst van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen die beschermd zijn op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en waarvoor door de Commissie aanvragen tot internationale inschrijving moeten worden ingediend, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 1 april 2022.

Voor de Commissie

Janusz Wojciechowski

Lid van de Commissie

BIJLAGELijst van de geografische aanduidingen die in de Unie beschermd zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 (beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen) en waarvoor aanvragen tot internationale inschrijving moeten worden ingediend krachtens artikel 2 van Verordening (EU) 2019/1753

 • Kölsch (BGA)

 • Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas (BOB)

 • Γραβιέρα Νάξου/Graviera Naxou (BOB)

 • Κονσερβολιά Ροβίων/Konservolia Rovion (BOB)

 • Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou (BOB)

 • Huile d’olive de Haute-Provence (BOB)

 • Morbier (BOB)

 • Piment d’Espelette/Piment d’Espelette — Ezpeletako Biperra (BOB)

 • Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (BGA)

 • Emmental français est-central (BGA)

 • Emmental de Savoie (BGA)

 • Huîtres Marennes Oléron (BGA)

 • Jambon de Bayonne (BGA)

 • Pruneaux d’Agen (BGA)

 • Tomme de Savoie (BGA)

 • Finocchiona (BGA)

 • Telemea de Ibăneşti (BOB)

 • Magiun de prune Topoloveni (BGA)0