Home

Besluit (EU) 2022/567 van de Raad van 4 april 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld

Besluit (EU) 2022/567 van de Raad van 4 april 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 43 en 91, artikel 100, lid 2, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (de “Handels- en samenwerkingsovereenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2021/689 van de Raad(1) en is op 1 mei 2021 in werking getreden; zij werd sinds 1 januari 2021 voorlopig toegepast.

  2. Krachtens artikel 14 van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst moet de Partnerschapsraad die is opgericht bij die overeenkomst, de operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld (de “richtsnoeren”) vaststellen.

  3. Het is dan ook passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de Partnerschapsraad moet worden ingenomen met betrekking tot de vaststelling van de richtsnoeren.

  4. Teneinde een tijdige vaststelling van de richtsnoeren mogelijk te maken, moet dit besluit in werking treden op de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst over een overeenkomstig artikel 14 van die overeenkomst te nemen besluit, is gebaseerd op de aan dit besluit gehechte operationele ontwerprichtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 4 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

R. Bachelot-Narquin

BIJLAGERICHTSNOEREN VOOR HET FORUM VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELDin het kader van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst

In artikel 14, leden 1 en 2, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (de “Handels- en samenwerkingsovereenkomst”) is bepaald dat de Partijen het instellen faciliteren van een Forum voor het maatschappelijk middenveld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (“het Verenigd Koninkrijk”) en ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, tenzij anders overeengekomen door de Partijen. Verder bepaalt de Handels- en samenwerkingsovereenkomst dat de Partnerschapsraad operationele richtsnoeren voor het functioneren van het forum vaststelt.

Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst(1) zal het Forum van het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bijeenbrengen, namelijk vertegenwoordigers van bedrijfs- en werkgeversverenigingen (maar geen individuele particuliere ondernemingen), werknemersverenigingen, de academische wereld en niet-gouvernementele organisaties in verschillende geledingen van de samenleving die relevant zijn voor de gebieden die onder deel twee van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst vallen. De Partijen passen hun respectieve regels en praktijken inzake de registratie van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld toe om een evenwichtige vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties te bevorderen.

Om praktische redenen wordt het aantal fysieke deelnemers aan het Forum voor het maatschappelijk middenveld beperkt tot 60 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van beide zijden, tenzij de Partijen anders overeenkomen. Deze vertegenwoordigers zullen de bijeenkomsten van het Forum voor het maatschappelijk middenveld persoonlijk of langs elektronische weg kunnen bijwonen. De Partijen kunnen overeenkomen de bijeenkomst volledig virtueel te houden overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst. Het Forum voor het maatschappelijk middenveld staat open voor andere leden van maatschappelijke organisaties, die zich vooraf als waarnemer laten registreren.

De besprekingen van het Forum voor het maatschappelijk middenveld zullen betrekking hebben op de gebieden die onder deel twee van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst vallen: handel, luchtvaart, wegvervoer, coördinatie van de sociale zekerheid en visa voor korte bezoeken, visserij en overige bepalingen.

De Handels- en samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat het Forum voor het maatschappelijk middenveld ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, tenzij anders overeengekomen door de Partijen. Het Forum voor het maatschappelijk middenveld komt rondom de vergadering van het Comité voor het handelspartnerschap bijeen, tenzij de Partijen anders overeenkomen. De medevoorzitters van het Comité voor het handelspartnerschap en de gespecialiseerde handelscomités en de medevoorzitters van de gespecialiseerde comités voor energie, het luchtvervoer, de veiligheid van de luchtvaart, het wegvervoer, coördinatie van de sociale zekerheid en visserij zullen aan het forum kunnen deelnemen wanneer in het forum aangelegenheden worden besproken die onder hun bevoegdheid vallen.

Het Forum voor het maatschappelijk middenveld wordt georganiseerd door de Partij die verantwoordelijk is voor het organiseren van de bijeenkomst van het Comité voor het handelspartnerschap, zodat het forum afwisselend zal plaatsvinden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, tenzij de Partijen anders overeenkomen. De Partij die het forum organiseert, zorgt voor de locatie en faciliteert de bijeenkomst (bijvoorbeeld door het verstrekken van links voor registratie en virtuele deelname).

De Partijen streven ernaar om, alvorens met de andere Partij overeenstemming te bereiken over een ontwerpagenda, hun respectieve binnenlandse adviesgroepen te raadplegen over mogelijke agendapunten. De Partijen streven ernaar de ontwerpagenda 15 dagen vóór de datum van de bijeenkomst van het Forum voor het maatschappelijk middenveld te publiceren.

De organiserende Partij formuleert in overleg met de andere Partij binnen 30 dagen na de bijeenkomst de resultaten en conclusies van het Forum voor het maatschappelijk middenveld. De resultaten en conclusies van elke bijeenkomst zullen worden gedeeld met de Partnerschapsraad, het Comité voor het handelspartnerschap en de gespecialiseerde comités voor energie, het luchtvervoer, de veiligheid van de luchtvaart, het wegvervoer, coördinatie van de sociale zekerheid en visserij, en zullen openbaar worden gemaakt.

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, tweede zin, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst kan de Partnerschapsraad deze richtsnoeren wijzigen, onder meer om kwesties aan te pakken die zich tijdens de toepassing ervan voordoen.