Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/723 van de Commissie van 10 mei 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201 betreffende de benoeming van sommige leden en plaatsvervangende leden van de netwerkbeheerraad en van het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart voor de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/723 van de Commissie van 10 mei 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201 betreffende de benoeming van sommige leden en plaatsvervangende leden van de netwerkbeheerraad en van het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart voor de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (“de luchtruimverordening”)(1), en met name artikel 6, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/123 van de Commissie(2) is een netwerkbeheerraad opgericht om toezicht te houden op en sturing te geven aan de uitvoering van de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer. De verordening voorziet ook in de oprichting van een Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart om de effectiviteit van het crisisbeheer op netwerkniveau te garanderen.

  2. Overeenkomstig artikel 18, lid 7, en artikel 19, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/123 benoemt de Commissie de leden en hun plaatsvervangers van de netwerkbeheerraad en het crisiscoördinatiecentrum op voorstel van hun organisaties, het EDA of Eurocontrol.

  3. De voorzitter, de vicevoorzitters en de leden en hun plaatsvervangers van de netwerkbeheerraad, alsmede de leden en de plaatsvervangende leden van het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart zijn bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2168 van de Commissie(3) benoemd voor de periode 2020-2024.

  4. In 2020 is in Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201 van de Commissie(4) rekening gehouden met een aantal voorstellen van de in artikel 18, lid 7, en artikel 19, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/123 bedoelde aangewezen autoriteiten voor benoemingen voor zowel de netwerkbeheerraad als het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart.

  5. Na de inwerkingtreding van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201 heeft de Commissie een aantal voorstellen ontvangen voor nieuwe benoemingen voor zowel de netwerkbeheerraad als het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart.

  6. Eurocontrol diende een voorstel in voor de benoeming van vier vertegenwoordigers van verleners van luchtvaartnavigatiediensten uit geassocieerde landen voor 2022 en 2023. De Commissie aanvaardt die benoemingen alleen voor 2022 om roulatie van vertegenwoordigers van geassocieerde landen in de volgende jaren mogelijk te maken, zoals bepaald in artikel 18, lid 7, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/123.

  7. Een voorstel van de luchtruimgebruikers voor een nieuw stemgerechtigd lid en vicevoorzitter die de luchtruimgebruikers vertegenwoordigt, voldoet slechts gedeeltelijk aan de voor die functie vereiste kwalificaties, aangezien operationele ervaring vereist is. Die benoeming geldt derhalve slechts tot 31 december 2022, zodat de luchtruimgebruikers meer tijd hebben om een vertegenwoordiger voor te stellen die vanaf 1 januari 2023 beter aan de eisen voor de functie voldoet.

  8. Alle ter benoeming voorgedragen personen moeten vanaf de inwerkingtreding van dit besluit in de plaats komen van de personen die zijn benoemd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2168, als gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201.

  9. Dit besluit moet met spoed in werking treden zodat de nieuwe personen kunnen worden benoemd en lid worden de netwerkbeheerraad vóór die een volgende keer vergadert.

  10. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het gemeenschappelijk luchtruim,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage I genoemde personen worden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2024 benoemd als leden en plaatsvervangende leden van de netwerkbeheerraad, in de in die bijlage bedoelde respectieve hoedanigheid. Als in de bijlage een kortere termijn is vermeld, is die termijn van toepassing.

De huidige mandaten waarop de in de eerste alinea vermelde benoemingen betrekking hebben, lopen af op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

De in bijlage II genoemde personen worden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2024 benoemd als leden en plaatsvervangende leden van het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart, in de in die bijlage bedoelde respectieve hoedanigheid. Als in de bijlage een kortere termijn is vermeld, is die termijn van toepassing.

De huidige mandaten waarop de in de eerste alinea vermelde benoemingen betrekking hebben, lopen af op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE I

BIJLAGE II