Home

Besluit (EU) 2022/752 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Bank of Greece

Besluit (EU) 2022/752 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Bank of Greece

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Protocol nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 27.1,

Gezien de Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 17 februari 2022 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2022/3)(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, moeten gecontroleerd worden door onafhankelijke externe accountants die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

  2. Het mandaat van de huidige externe accountants van de Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., loopt af na de audit van het boekjaar 2021. Het is derhalve noodzakelijk om voor het boekjaar 2022 en daarna externe accountants te benoemen.

  3. De Bank of Greece heeft Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. als externe accountant geselecteerd voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, met een optie om het mandaat te verlengen voor de boekjaren 2027 en 2028.

  4. De Raad van bestuur van de ECB beveelt aan om Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. te benoemen tot externe accountant van de Bank of Greece voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, met een optie om het mandaat te verlengen voor de boekjaren 2027 en 2028.

  5. Ingevolge de aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB moet Besluit 1999/70/EG van de Raad(2) dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Besluit 1999/70/EG wordt lid 12 vervangen door:

“12.

Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. wordt aanvaard als externe accountant van de Bank of Greece voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de datum van de kennisgeving ervan.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Europese Centrale Bank.

Gedaan te Luxemburg, 5 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Le Maire