Home

Besluit (GBVB) 2022/1240 van de Raad van 18 juli 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/489 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan

Besluit (GBVB) 2022/1240 van de Raad van 18 juli 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/489 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 2 april 2020 Besluit (GBVB) 2020/489(1) vastgesteld tot benoeming van de heer Miroslav LAJČÁK tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan. Het mandaat van de SVEU is verlengd bij Besluit (GBVB) 2021/470 van de Raad(2), en verstrijkt op 31 augustus 2022.

 2. Het mandaat van de SVEU moet met nog eens 24 maanden worden verlengd en er moet een nieuw financieel referentiebedrag voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 worden vastgesteld.

 3. De SVEU zal het mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2020/489 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 1 wordt vervangen door:

  Het mandaat van de heer Miroslav LAJČÁK als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan wordt verlengd tot en met 31 augustus 2024. De Raad kan, op basis van een beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité en een voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, besluiten dat het mandaat van de SVEU eerder wordt beëindigd.”.

 2. In lid 1 van artikel 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt 3 970 000 EUR.”.

 3. In artikel 13 wordt de tweede zin vervangen door:

  “De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie regelmatig voortgangsverslagen en uiterlijk op 31 mei 2024 een uitvoerig eindverslag over de uitvoering van het mandaat voor.”.

“Artikel 1 Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie

Besluit (GBVB) 2020/489 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 1 wordt vervangen door:

  Het mandaat van de heer Miroslav LAJČÁK als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan wordt verlengd tot en met 31 augustus 2024. De Raad kan, op basis van een beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité en een voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, besluiten dat het mandaat van de SVEU eerder wordt beëindigd.”.

 2. In lid 1 van artikel 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt 3 970 000 EUR.”.

 3. In artikel 13 wordt de tweede zin vervangen door:

  “De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie regelmatig voortgangsverslagen en uiterlijk op 31 mei 2024 een uitvoerig eindverslag over de uitvoering van het mandaat voor.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles