Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1286 van de Commissie van 15 juli 2022 over de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad op de gunning van opdrachten voor de kleinhandelslevering van elektriciteit en gas aan kleine afnemers in Nederland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 4872) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1286 van de Commissie van 15 juli 2022 over de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad op de gunning van opdrachten voor de kleinhandelslevering van elektriciteit en gas aan kleine afnemers in Nederland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 4872) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG(1), en met name artikel 35, lid 3,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Richtlijn 2014/25/EU is niet van toepassing op opdrachten die door aanbestedende instanties worden geplaatst om de kleinhandelslevering van elektriciteit en gas aan kleine afnemers in Nederland mogelijk te maken.

  Artikel 2

  Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden.

  Gedaan te Brussel, 15 juli 2022.

  Voor de Commissie

  Thierry Breton

  Lid van de Commissie