Home

Besluit (GBVB) 2022/1943 van de Raad van 13 oktober 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1720 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

Besluit (GBVB) 2022/1943 van de Raad van 13 oktober 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1720 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 14 oktober 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/1720(1) betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua vastgesteld.

  2. Besluit (GBVB) 2019/1720 is van toepassing tot en met 15 oktober 2022. Op basis van een evaluatie van dat besluit moeten de daarin vervatte beperkende maatregelen worden verlengd tot en met 15 oktober 2023 en moet de motivering voor twee natuurlijke personen die is opgenomen in de bijlage bij dat besluit worden geactualiseerd.

  3. Besluit (GBVB) 2019/1720 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2019/1720 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Artikel 9 wordt vervangen door:

    Dit besluit is van toepassing tot en met 15 oktober 2023 en wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

  2. De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

“Artikel 9

Dit besluit is van toepassing tot en met 15 oktober 2023 en wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 13 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Blažek

BIJLAGE