Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2035 van de Raad van 24 oktober 2022 tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2035 van de Raad van 24 oktober 2022 tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2014/932/GBVB van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen(1), en met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 18 december 2014 Besluit 2014/932/GBVB vastgesteld.

  2. Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 2140 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 4 oktober 2022 een persoon toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

  3. De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 24 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Hubáčková

BIJLAGE

In de bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB (Lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, leden 1 en 2), worden onder de subrubriek “Personen” de volgende vermeldingen toegevoegd:

  1. Ahmad Al-Hamzi

Naam in oorspronkelijk schrift: أحمد الحمزي

Hoedanigheid: Generaal-majoor, bevelhebber van de Houthi-luchtmacht en -luchtverdedigingstroepen. Geboortedatum: 1985. Geboorteplaats: Sanaa, Jemen. Betrouwbare aliassen: n.v.t. Niet betrouwbare aliassen: a) Ahmad ‘Ali al-Hamzi, b) Ahmad ‘Ali Ahsan al-Hamzi, c) Ahmed Ali al-Hamzi, d) Muti al-Hamzi. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnr.: n.v.t. Nationaal identificatienr.: n.v.t. Adres: Jemen. Op de lijst geplaatst op: 4 oktober 2022. Overige informatie: Ahmad Al-Hamzi, de bevelhebber van de Houthi-luchtmacht en -luchtverdedigingstroepen, alsook van het droneprogramma van deze krijgsmachtonderdelen, speelt een leidende rol in krijgsverrichtingen van de Houthi’s die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in Jemen rechtstreeks bedreigen. Lichaamsbeschrijving: Ogen: bruin. Haren: bruin. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Overeenkomstig punt 5, h), van zijn richtlijnen stelt het bij Resolutie 2140 ingestelde Comité van de Veiligheidsraad een beschrijving toegankelijk van de redenen voor de plaatsing op de lijst voor personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die op zijn sanctielijst staan.

Datum waarop de beschrijving beschikbaar is gekomen op de website van het Comité: 4 oktober 2022.

Ahmad Al-Hamzi is op 4 oktober 2022 uit hoofde van de punten 11 en 15 van Resolutie 2140 (2014) op de lijst geplaatst, omdat hij voldoet aan de plaatsingscriteria van punt 17 van deze resolutie, alsook aan die welke zijn uitgewerkt onder punt 19 van Resolutie 2216 (2015).

Ahmad Al-Hamzi heeft daden gepleegd en gesteund die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in Jemen bedreigen, waaronder schendingen van het gerichte wapenembargo.

Als bevelhebber van de Houthi-luchtmacht en -luchtverdedigingstroepen, alsook van het droneprogramma van deze krijgsmachtonderdelen, heeft Ahmad Al-Hamzi wapens verworven voor gebruik in de burgeroorlog in Jemen, in strijd met het gerichte wapenembargo als bedoeld in punt 14 van Resolutie 2216 (2015). De Houthi-strijdkrachten onder het bevel van generaal-majoor Ahmad Al-Hamzi hebben gerichte droneaanvallen uitgevoerd. Ahmad Al-Hamzi is verantwoordelijk voor aanvallen door Houthi-troepen waardoor Jemenitische burgers, buurlanden van Jemen, en commerciële vaartuigen in internationale wateren worden getroffen.

  • Al-Sharea News (Arabisch) — “The masterminds of the Houthi Attacks”

    (https://almashhadalaraby.com/news/03) [geraadpleegd op 11 februari 2022]

    (“Mansour Al-Saadi en Ahmed Al-Hamzi, twee mysterieuze figuren uit de Houthi-lucht- en -zeemacht, hebben een centrale rol gespeeld in de oorlog in Jemen en hebben die uitgebreid tot bedreiging van het Saudische grondgebied en van de veiligheid in de Rode Zee.”)”