Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2070 van de Commissie van 26 oktober 2022 tot niet-schorsing van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1688 ingestelde definitieve antidumpingrechten op mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2070 van de Commissie van 26 oktober 2022 tot niet-schorsing van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1688 ingestelde definitieve antidumpingrechten op mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) (“de basisverordening”), en met name artikel 14, lid 4,

Na raadpleging van het bij artikel 15, lid 2, daarvan ingestelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Aan de voorwaarden voor schorsing van het bij artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1688 ingestelde definitieve antidumpingrecht op mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig artikel 14, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1036 is niet voldaan.

  Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Gedaan te Brussel, 26 oktober 2022.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen