Home

Besluit (EU) 2022/2248 van de Raad van 14 november 2022 tot benoeming van een lid van de Rekenkamer

Besluit (EU) 2022/2248 van de Raad van 14 november 2022 tot benoeming van een lid van de Rekenkamer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 286, lid 2,

Gezien het voorstel van de Republiek Litouwen,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De ambtstermijn van de heer Rimantas ŠADŽIUS is op 15 juni 2022 verstreken.

  2. Derhalve moet een lid van de Rekenkamer worden benoemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Laima Liucija ANDRIKIENĖ wordt benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de periode van 16 november 2022 tot en met 15 november 2028.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 14 november 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles