Home

Besluit (GBVB) 2022/2445 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

Besluit (GBVB) 2022/2445 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 16 juli 2012 heeft de Raad Besluit 2012/389/GBVB(1) betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR) vastgesteld.

 2. Op 12 december 2016 heeft de Raad bij Besluit (GBVB) 2016/2240(2) het mandaat van de missie gewijzigd en toegespitst op capaciteitsopbouw in Somalië en de naam ervan veranderd in EUCAP Somalia.

 3. De Raad heeft op 10 december 2020 Besluit (GBVB) 2020/2031(3) vastgesteld, waarbij Besluit 2012/389/GBVB werd gewijzigd om EUCAP Somalia te verlengen tot en met 31 december 2022.

 4. In de context van de holistische en gecoördineerde strategische toetsing van de GVDB-inzet in Somalië en de Hoorn van Afrika heeft het Politiek en Veiligheidscomité besloten dat het mandaat van EUCAP Somalia moet worden verlengd tot en met 31 december 2024.

 5. Besluit 2012/389/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/389/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 13, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “Het financiële referentiebedrag dat is bestemd om de uitgaven van EUCAP Somalia voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 te dekken, bedraagt 83 076 673,07 EUR.”.

 2. In artikel 15 wordt lid 5 vervangen door:

  “5.

  De HV is gemachtigd om aan de agentschappen van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en met name aan Frontex en Europol, gerubriceerde EU-informatie vrij te geven die ten behoeve van EUCAP Somalia is opgesteld, met inachtneming van hun respectieve rubriceringsniveau, overeenkomstig Besluit 2013/488/EU van de Raad(*). Daartoe worden technische regelingen uitgewerkt.

  6.

  De HV kan de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde bevoegdheden, alsook de bevoegdheid om de in de leden 2 tot en met 5 bedoelde regelingen te sluiten, delegeren aan personen die onder zijn/haar gezag staan, aan de civiele operationele commandant en/of aan het hoofd van de missie.

 3. In artikel 16 wordt de laatste zin vervangen door:

  “Het is van toepassing tot en met 31 december 2024.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 12 december 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles