Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/113 van de Raad van 27 januari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/113 van de Raad van 27 januari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië(1), en met name artikel 12,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld.

 2. Op basis van een toetsing moeten de motiveringen in bijlage I bij die verordening voor drie personen worden gewijzigd, en moet de informatie over de toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht voor zeven personen worden gewijzigd.

 3. Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. Le Drian

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De volgende vermeldingen in rubriek “A. Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen en entiteiten” worden vervangen door:

  Naam

  Identificatiegegevens

  Motivering

  “7.

  Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

  Nationaliteit: Tunesische

  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

  Geboortedatum: 17 juli 1992

  Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië

  ID-kaart nr.: 09006300

  Land van uitgifte: Tunesië

  Geslacht: vrouw

  Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI

  Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Leila Trabelsi (vermelding 2).

  29.

  Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

  Nationaliteit: Tunesische

  Geboorteplaats: Le Bardo

  Geboortedatum: 8 maart 1963

  Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

  ID-kaart nr.: 00589758

  Land van uitgifte: Tunesië

  Geslacht: vrouw

  Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK

  Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Slim Zarrouk (vermelding 30).

  42.

  Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

  Nationaliteit: Tunesische

  Geboorteplaats: Monastir

  Geboortedatum: 30 augustus 1982

  Laatste bekende adres: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

  ID-kaart nr.: 08434380

  Land van uitgifte: Tunesië

  Geslacht: vrouw

  Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR

  Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Hayet Ben Ali (vermelding 33).”

 2. Aan de volgende vermeldingen in rubriek “B. Recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht” worden onder “Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming” de volgende zinnen toegevoegd:

  “25.

  Op 15 februari 2021 en 10 maart 2021 is de heer CHIBOUB in zaak 19592/1 gehoord door een onderzoeksrechter. Op 31 maart 2021 besloot de onderzoeksrechter zijn zaak los te koppelen van de overkoepelende zaak 19592/1. Zaak C1137/2 is in behandeling.

  26.

  Op 31 maart 2021 besloot de onderzoeksrechter haar zaak los te koppelen van de overkoepelende zaak 19592/1. Zaak C1137/2 is in behandeling.

  30.

  In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 15 april 2021 in zaak 29443 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden.

  31.

  In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 1 november 2018 in zaak 27658 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden.

  33.

  In een arrest van 14 maart 2019 in zaak 40800 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden.

  34.

  In een arrest van 7 januari 2016 in zaak 28264 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden.

  46.

  In een arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Tunis van 21 maart 2019 in zaak 41328/19 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden.”