Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/416 van de Commissie van 11 maart 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/416 van de Commissie van 11 maart 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”)(1), en met name artikel 230, lid 1, en artikel 232, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

 2. In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie(2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

 3. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie(3) zijn de lijsten van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, vastgesteld waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

 4. Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen of gebieden, of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee, respectievelijk van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan.

 5. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich nabij Blaydon, Gateshead, Tyne and Wear in Engeland en is op 23 februari 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 6. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich nabij Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire in Engeland en is op 25 februari 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 7. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich nabij Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk in Engeland en is op 26 februari 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 8. Daarenboven hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich in een vierde bedrijf in de reeds getroffen county Dubois (Indiana, Verenigde Staten), en is op 2 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 9. Bovendien hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. De uitbraken hebben zich voorgedaan in Stoddard County (Missouri, Verenigde Staten) en in Cecil County (Maryland, Verenigde Staten) en zijn op 4 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 10. Daarenboven hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich in Charles Mix County (South Dakota, Verenigde Staten), en is op 5 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 11. Daarenboven hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich in Buena Vista County (Iowa, Verenigde Staten), en is op 6 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 12. De veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een controlegebied met een straal van 10 km rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van hoogpathogene aviaire influenza te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

 13. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op hun grondgebied en de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza. De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en ter bescherming van de diergezondheidsstatus van de Unie mag de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, niet langer worden toegestaan.

 14. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met de uitbraken van HPAI die respectievelijk op 19 november 2021 nabij Pokesdown, Bournemouth in Engeland, op 22 november 2021 nabij Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk in Engeland en op 26 november 2021 nabij Gaerwen, Isle of Anglesey in Wales in pluimveebedrijven zijn bevestigd. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook de maatregelen meegedeeld die het heeft genomen om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen. Naar aanleiding van die HPAI-uitbraken heeft het Verenigd Koninkrijk meer bepaald een ruimingsbeleid gevoerd om die ziekte te bestrijden en de verspreiding ervan te beperken. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk na de ruiming de vereiste reiniging en ontsmetting op de getroffen pluimveebedrijven op zijn grondgebied voltooid.

 15. De Commissie heeft de door het Verenigd Koninkrijk ingediende informatie geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de uitbraken van HPAI in de pluimveebedrijven nabij Pokesdown, Bournemouth in Engeland, nabij Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk in Engeland en nabij Gaerwen, Isle of Anglesey in Wales, voorbij zijn en dat er geen risico meer bestaat in verband met de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de zones van het Verenigd Koninkrijk waaruit de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten was opgeschort als gevolg van die uitbraken.

 16. De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 17. Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza en het ernstige risico op het binnenbrengen ervan in de Unie, moeten de wijzigingen die door deze verordening in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

 18. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

 1. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

  1. deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

   1. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.24 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.24

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022”

   2. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.29 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.29

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022”

   3. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.36 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.36

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022”

   4. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.101, GB-2.102 en GB-2.103 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.100:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.101

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    23.2.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    23.2.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    23.2.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    23.2.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    23.2.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    23.2.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    23.2.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    23.2.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    23.2.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    23.2.2022

    GB-2.102

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    25.2.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    25.2.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    25.2.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    25.2.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    25.2.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    25.2.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    25.2.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    25.2.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    25.2.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    25.2.2022

    GB-2.103

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    26.2.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    26.2.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    26.2.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    26.2.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    26.2.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    26.2.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    26.2.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    26.2.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    26.2.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1”

    26.2.2022”

   5. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor de zones US-2.12 tot en met US-2.16 toegevoegd na de rij voor zone US-2.11:

    “US Verenigde Staten

    US-2.12

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    2.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    2.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    2.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    2.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    2.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    2.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    2.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    2.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    2.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    2.3.2022

    US-2.13

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    4.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    4.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    4.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    4.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    4.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    4.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    4.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    4.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    4.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    4.3.2022

    US-2.14

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    4.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    4.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    4.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    4.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    4.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    4.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    4.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    4.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    4.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    4.3.2022

    US-2.15

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    5.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    5.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    5.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    5.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    5.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    5.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    5.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    5.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    5.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    5.3.2022

    US-2.16

    Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

    BPP

    N, P1

    6.3.2022

    Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

    BPR

    N, P1

    6.3.2022

    Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

    SP

    N, P1

    6.3.2022

    Voor de slacht bestemde loopvogels

    SR

    N, P1

    6.3.2022

    Andere eendagskuikens dan loopvogels

    DOC

    N, P1

    6.3.2022

    Eendagskuikens van loopvogels

    DOR

    N, P1

    6.3.2022

    Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

    POU-LT20

    N, P1

    6.3.2022

    Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HEP

    N, P1

    6.3.2022

    Broedeieren van loopvogels

    HER

    N, P1

    6.3.2022

    Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

    HE-LT20

    N, P1

    6.3.2022”

  2. deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

   1. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende beschrijvingen van de zones GB-2.101, GB-2.102 en GB-2.103 toegevoegd na de beschrijving van zone GB-2.100:

    “Verenigd Koninkrijk

    GB-2.101

    Nabij Blaydon, Gateshead, Tyne en Wear, Engeland:

    het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84-decimale coördinaten N54.94 en W1.73.

    GB-2.102

    Nabij Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Engeland:

    het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84-decimale coördinaten N52.03 en W2.38.

    GB-2.103

    Nabij Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk, Engeland:

    het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84-decimale coördinaten N52.28 en E0.99.”

   2. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende beschrijvingen van de zones US-2.12 tot en met US-2.16 toegevoegd na de beschrijving van zone US-2.11:

    “Verenigde Staten

    US-2.12

    Staat Indiana:

    Dubois04

    Dubois County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 86.8992573°W 38.3502323°N) en cirkelvormig met de klok mee:

    1. noord: 0,9 km ten west-noordwesten van het kruispunt van S State Road 162 en E-230 S;

    2. noordoost: 0,2 km ten zuiden van het kruispunt van S Rolling Ridge Drive en S Santine Road;

    3. oost: 0,7 km ten zuidoosten van het kruispunt van E State Road 264 en E 850S;

    4. zuidoost: 0,7 km ten zuidoosten van het kruispunt van N Dilger Road en N County Road 1125 E;

    5. zuid: 0,5 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van E County Road 1930 N en N 700 E;

    6. zuidwest: 0,08 km ten zuiden van het kruispunt van S 500W en W 1200S;

    7. west: 1,0 km ten oosten van het kruispunt van S State Road 161 en Old IN-64;

    8. noordwest: 2,0 km ten noordwesten van het kruispunt van S Old Huntingburg Road en W Phoenix Drive.

    US-2.13

    Staat Missouri:

    Stoddard County

    Stoddard County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 90.1147867°W 36.9151576°N) en cirkelvormig met de klok mee:

    1. noord: 2,7 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van County Road 284 en County Road 283;

    2. noordoost: 2,1 km ten noordoosten van het kruispunt van County Road 420 en County Road 467;

    3. oost: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van County Road 468 en County Road 437;

    4. zuidoost: 0,5 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van State Highway ZZ en County Road 659;

    5. zuid: 0,9 km ten westen van het kruispunt van Pintail Path en County Road 679;

    6. zuidwest: 0,3 km ten oosten van het kruispunt van Highway FF en County Road 635;

    7. west: 1,3 km ten noordwesten van het kruispunt van Mo DD en County Road 580;

    8. noordwest: 1,3 km ten zuidoosten van het kruispunt van County Road 408 en State Highway-J.

    US-2.14

    Staat Maryland:

    Cecil County

    Cecil County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 75.7749929°W 39.4859772°N) en cirkelvormig met de klok mee:

    1. noord: 0,6 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Old Telegraph Road en Bohemia Mill Road;

    2. noordoost: 0,1 km ten westen van het kruispunt van Dickenson Blvd en W Shakespeare Dr;

    3. oost: 0,5 km ten noordoosten van het kruispunt van Dexters Corner Rd en Ratledge Rd;

    4. zuidoost: 0,83 km ten zuidoosten van het kruispunt van Sawmill Rd en Airport Pl;

    5. zuid: 0,1 km ten noordwesten van het kruispunt van Massey Rd en Galena-Massey Rd;

    6. zuidwest: 1,4 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Starkey Farm Ln en Augustine Herman Hwy;

    7. west: 0,9 km ten noordwesten van het kruispunt van Crystal Beach Rd en Frisbys Prime Choice Ln;

    8. noordwest: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van Bohemia Manor Farm Ln en Augustine Herman Hwy.

    US-2.15

    Staat South Dakota:

    Charles Mix County

    Charles Mix County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 98.4677219°W 43.3094107°N) en cirkelvormig met de klok mee:

    1. noord: 0,5 km ten zuidwesten van het kruispunt van 386th Avenue en 281st Street;

    2. noordoost: 1,2 km ten zuidwesten van het kruispunt van 391st Avenue en 283rd Street;

    3. oost: 0,8 km ten zuidoosten van het kruispunt van US Highway 281 en 287th Street;

    4. zuidoost: 0,7 km ten west-noordwesten van het kruispunt van 391st Avenue en 292nd Street;

    5. zuid: 0,7 km ten noordoosten van het kruispunt van 386th Avenue en 294th Street;

    6. zuidwest: 0,2 km ten zuidwesten van het kruispunt van 382nd Avenue en SD Highway 50;

    7. west: 0,3 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van 380th Avenue en 288th Street;

    8. noordwest: 0,8 km ten zuidoosten van het kruispunt van 382nd Avenue en 283rd Street.

    US-2.16

    Staat Iowa

    Buena Vista County

    Buena Vista County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 94.9627244°W 42.7378796°N) en cirkelvormig met de klok mee:

    1. noord: 1,6 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 220th Avenue en 530th Street;

    2. noordoost: 0,7 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van 120th Avenue en 540th Street;

    3. oost: 1,4 km ten noordoosten van het kruispunt van 130th Avenue en 585th Street;

    4. zuidoost: 1,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 110th Avenue en 620th Street;

    5. zuid: 1,3 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Taylor Avenue en 170th Street;

    6. zuidwest: 0,9 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 180th Avenue en 650th Street;

    7. west: 0,6 km ten oosten van het kruispunt van 160th Avenue en 600th Street;

    8. noordwest: 0,8 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 180th Avenue en 560th Street.”

 2. Bijlage XIV wordt als volgt gewijzigd:

  1. deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

   1. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.24 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.24

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    19.11.2021

    24.2.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    19.11.2021

    24.2.2022”

   2. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.29 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.29

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    22.11.2021

    2.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    22.11.2021

    2.3.2022”

   3. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.36 vervangen door:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.36

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    26.11.2021

    28.2.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    26.11.2021

    28.2.2022”

   4. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.101, GB-2.102 en GB-2.103 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.100:

    “GB Verenigd Koninkrijk

    GB-2.101

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    23.2.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    23.2.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    23.2.2022

    GB-2.102

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    25.2.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    25.2.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    25.2.2022

    GB-2.103

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    26.2.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    26.2.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    26.2.2022”

   5. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor de zones US-2.12 tot en met US-2.16 toegevoegd na de rij voor zone US-2.11:

    “US Verenigde Staten

    US-2.12

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    2.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    2.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    2.3.2022

    US-2.13

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    4.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    4.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    4.3.2022

    US-2.14

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    4.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    4.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    4.3.2022

    US-2.15

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    5.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    5.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    5.3.2022

    US-2.16

    Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

    POU

    N, P1

    6.3.2022

    Vers vlees van loopvogels

    RAT

    N, P1

    6.3.2022

    Vers vlees van vederwild

    GBM

    P1

    6.3.2022”

  2. in deel 2 worden in de vermelding voor de Verenigd Staten de volgende beschrijvingen van de zones US-2.12 tot en met US-2.16 toegevoegd na de beschrijving van zone US-2.11:

   “Verenigde Staten

   US-2.12

   Staat Indiana:

   Dubois04

   Dubois County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 86.8992573°W 38.3502323°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,9 km ten west-noordwesten van het kruispunt van S State Road 162 en E-230 S;

   2. noordoost: 0,2 km ten zuiden van het kruispunt van S Rolling Ridge Drive en S Santine Road;

   3. oost: 0,7 km ten zuidoosten van het kruispunt van E State Road 264 en E 850S;

   4. zuidoost: 0,7 km ten zuidoosten van het kruispunt van N Dilger Road en N County Road 1125 E;

   5. zuid: 0,5 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van E County Road 1930 N en N 700 E;

   6. zuidwest: 0,08 km ten zuiden van het kruispunt van S 500W en W 1200S;

   7. west: 1,0 km ten oosten van het kruispunt van S State Road 161 en Old IN-64;

   8. noordwest: 2,0 km ten noordwesten van het kruispunt van S Old Huntingburg Road en W Phoenix Drive.

   US-2.13

   Staat Missouri:

   Stoddard County

   Stoddard County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 90.1147867°W 36.9151576°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 2,7 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van County Road 284 en County Road 283;

   2. noordoost: 2,1 km ten noordoosten van het kruispunt van County Road 420 en County Road 467;

   3. oost: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van County Road 468 en County Road 437;

   4. zuidoost: 0,5 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van State Highway ZZ en County Road 659;

   5. zuid: 0,9 km ten westen van het kruispunt van Pintail Path en County Road 679;

   6. zuidwest: 0,3 km ten oosten van het kruispunt van Highway FF en County Road 635;

   7. west: 1,3 km ten noordwesten van het kruispunt van Mo DD en County Road 580;

   8. noordwest: 1,3 km ten zuidoosten van het kruispunt van County Road 408 en State Highway-J.

   US-2.14

   Staat Maryland:

   Cecil County

   Cecil County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 75.7749929°W 39.4859772°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,6 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Old Telegraph Road en Bohemia Mill Road;

   2. noordoost: 0,1 km ten westen van het kruispunt van Dickenson Blvd en W Shakespeare Dr;

   3. oost: 0,5 km ten noordoosten van het kruispunt van Dexters Corner Rd en Ratledge Rd;

   4. zuidoost: 0,83 km ten zuidoosten van het kruispunt van Sawmill Rd en Airport Pl;

   5. zuid: 0,1 km ten noordwesten van het kruispunt van Massey Rd en Galena-Massey Rd;

   6. zuidwest: 1,4 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Starkey Farm Ln en Augustine Herman Hwy;

   7. west: 0,9 km ten noordwesten van het kruispunt van Crystal Beach Rd en Frisbys Prime Choice Ln;

   8. noordwest: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van Bohemia Manor Farm Ln en Augustine Herman Hwy.

   US-2.15

   Staat South Dakota:

   Charles Mix County

   Charles Mix County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 98.4677219°W 43.3094107°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,5 km ten zuidwesten van het kruispunt van 386th Avenue en 281st Street;

   2. noordoost: 1,2 km ten zuidwesten van het kruispunt van 391st Avenue en 283rd Street;

   3. oost: 0,8 km ten zuidoosten van het kruispunt van US Highway 281 en 287th Street;

   4. zuidoost: 0,7 km ten west-noordwesten van het kruispunt van 391st Avenue en 292nd Street;

   5. zuid: 0,7 km ten noordoosten van het kruispunt van 386th Avenue en 294th Street;

   6. zuidwest: 0,2 km ten zuidwesten van het kruispunt van 382nd Avenue en SD Highway 50;

   7. west: 0,3 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van 380th Avenue en 288th Street;

   8. noordwest: 0,8 km ten zuidoosten van het kruispunt van 382nd Avenue en 283rd Street.

   US-2.16

   Staat Iowa

   Buena Vista County

   Buena Vista County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (GPS-coördinaten 94.9627244°W 42.7378796°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,6 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 220th Avenue en 530th Street;

   2. noordoost: 0,7 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van 120th Avenue en 540th Street;

   3. oost: 1,4 km ten noordoosten van het kruispunt van 130th Avenue en 585th Street;

   4. zuidoost: 1,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 110th Avenue en 620th Street;

   5. zuid: 1,3 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Taylor Avenue en 170th Street;

   6. zuidwest: 0,9 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 180th Avenue en 650th Street;

   7. west: 0,6 km ten oosten van het kruispunt van 160th Avenue en 600th Street;

   8. noordwest: 0,8 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 180th Avenue en 560th Street.”