Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/588 van de Commissie van 8 april 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/588 van de Commissie van 8 april 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”)(1), en met name artikel 230, lid 1, en artikel 232, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

 2. In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie(2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

 3. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie(3) zijn de lijsten van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, vastgesteld waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

 4. Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen of gebieden, of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee, respectievelijk van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan.

 5. De Verenigde Staten hebben de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraak bevindt zich in Suffolk County (Staat New York, Verenigde Staten), en is op 23 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 6. Verder hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. De uitbraken hebben zich voorgedaan in het reeds getroffen Hutchinson County (South Dakota, Verenigde Staten) en in een andere inrichting in Suffolk county (Staat New York, Verenigde Staten) en zijn op 25 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 7. Daarenboven hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraken bevinden zich in het reeds getroffen Hutchinson County (South Dakota, Verenigde Staten), in Clark County (South Dakota, Verenigde Staten) en in McPherson County (South Dakota, Verenigde Staten) en zijn op 27 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 8. Bovendien hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraken bevinden zich in het reeds getroffen Guthrie County (Iowa, Verenigde Staten) en in Hamilton County (Iowa, Verenigde Staten) en zijn op 28 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 9. Daarenboven hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraken bevinden zich in Bon Homme County (South Dakota, Verenigde Staten), in Spink County (South Dakota, Verenigde Staten), in Kandiyohi County (Minnesota, Verenigde Staten), in Lac qui Parle County (Minnesota, Verenigde Staten), in Monroe County (Staat New York, Verenigde Staten), in Johnston County (North Carolina, Verenigde Staten), in Kidder County (North Dakota, Verenigde Staten) en in het reeds getroffen Edmunds County (South Dakota, Verenigde Staten) en zijn op 29 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 10. Verder hebben de Verenigde Staten de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Die uitbraken bevinden zich in het reeds getroffen Buena Vista County (Iowa, Verenigde Staten) en in Brule County (South Dakota, Verenigde Staten) en zijn op 30 maart 2022 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) bevestigd.

 11. De veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten hebben een controlegebied met een straal van 10 km rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van hoogpathogene aviaire influenza te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

 12. De Verenigde Staten hebben de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op hun grondgebied en de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza. De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en ter bescherming van de diergezondheidsstatus van de Unie mag de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, niet langer worden toegestaan.

 13. De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 14. Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in de Verenigde Staten ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza en het ernstige risico op het binnenbrengen ervan in de Unie, moeten de wijzigingen die door deze verordening in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

 15. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

 1. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

  1. in deel 1worden in de vermelding voor de Verenigde Staten de volgende rijen voor de zones US-2.47 tot en met US-2.64 toegevoegd na de rij voor zone US-2.46:

   US

   Verenigde Staten

   US-2.47

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   23.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   23.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   23.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   23.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   23.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   23.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   23.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   23.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   23.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   23.3.2022

   US-2.48

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   25.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   25.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   25.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   25.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   25.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   25.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   25.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   25.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   25.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   25.3.2022

   US-2.49

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   25.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   25.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   25.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   25.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   25.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   25.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   25.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   25.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   25.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   25.3.2022

   US-2.50

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   27.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   27.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   27.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   27.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   27.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   US-2.51

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   27.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   27.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   27.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   27.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   27.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   US-2.52

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   27.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   27.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   27.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   27.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   27.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   27.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   27.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   27.3.2022

   US-2.53

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.54

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.55

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   28.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   28.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   28.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   28.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   28.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   28.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   28.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   28.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   28.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   28.3.2022

   US-2.56

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   28.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   28.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   28.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   28.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   28.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   28.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   28.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   28.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   28.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   28.3.2022

   US-2.57

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.58

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.59

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.60

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.61

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.62

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   29.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   29.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   29.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   29.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   29.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   29.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   29.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   29.3.2022

   US-2.63

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   30.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   30.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   30.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   30.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   30.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   30.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   30.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   30.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   30.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   30.3.2022

   US-2.64

   Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

   BPP

   N, P1

   30.3.2022

   Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

   BPR

   N, P1

   30.3.2022

   Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

   SP

   N, P1

   30.3.2022

   Voor de slacht bestemde loopvogels

   SR

   N, P1

   30.3.2022

   Andere eendagskuikens dan loopvogels

   DOC

   N, P1

   30.3.2022

   Eendagskuikens van loopvogels

   DOR

   N, P1

   30.3.2022

   Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

   POU-LT20

   N, P1

   30.3.2022

   Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HEP

   N, P1

   30.3.2022

   Broedeieren van loopvogels

   HER

   N, P1

   30.3.2022

   Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

   HE-LT20

   N, P1

   30.3.2022”

  2. in deel 2 worden in de vermelding voor de Verenigde Staten de volgende beschrijvingen van de zones US-2.47 tot en met US-2.64 toegevoegd na de beschrijving van zone US-2.46:

   “Verenigde Staten

   US-2.47

   De staat New York

   Suffolk 02

   Suffolk County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 72.2766987°W 41.0648541°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,2 km ten zuidoosten van het snijpunt van N Ram Island Dr en S Ram Island Dr;

   2. noordoost: 0,2 km ten noordwesten van het kruispunt van Settlers Landing Ln en Charter Ln;

   3. oost: 0,1 km ten zuidwesten van het kruispunt van James Ln en Jefferys Ln;

   4. zuidoost: 2,9 km ten zuidoosten van het kruispunt van Daniels Ln and Peters Pond rd;

   5. zuid: 0,5 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van Flying Point Rd en Jule Pond Dr;

   6. zuidwest: 0,1 km ten noordoosten van het kruispunt van Straight Path Rd en Johnson Ave;

   7. west: 1,5 km ten noordoosten van het kruispunt van Nassau Point Road en Bridge Ln;

   8. noordwest: 0,1 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Brander Pkwy en Sudee Gln.

   US-2.48

   De staat New York

   Suffolk 03

   Suffolk County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 72.6978016°W 40.9183644°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,7 km ten westen van het kruispunt van NY Highway 25 en Mill Road;

   2. noordoost: 1,0 km ten oosten van het kruispunt van Highway 104 en Highway 31;

   3. oost: 0,3 km ten west-zuidwesten van het kruispunt van Quogo Ln en Howell Ln;

   4. zuidoost: 5,1 km ten zuid-zuidwesten van het kruispunt van Jessup Ln en Dune Road;

   5. zuid: 5,4 km ten zuidoosten van het kruispunt van Belleview Avenue en Winnie Road;

   6. zuidwest: 0,3 km ten noorden van het kruispunt van Biltmore Drive en Estate Drive;

   7. west: 0,0 km van het kruispunt van Weeks Avenue en South Street;

   8. noordwest: 0,6 km ten noordoosten van het kruispunt van Burman Blvd en Grumman Blvd.

   US-2.49

   Staat South Dakota

   Hutchinson 02

   Hutchinson County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 97.7991513°W 43.5857133°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,0 km ten westen van het kruispunt van 262nd Street en 421st Avenue;

   2. noordoost: 0,6 km ten noordwesten van het kruispunt van 425th Avenue en 264th Street;

   3. oost: 0,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 426th Avenue en 268th Street;

   4. zuidoost: 1,0 km ten noordoosten van het kruispunt van 424th Avenue en 273rd Street;

   5. zuid: 0,8 km ten noordwesten van het kruispunt van Benson Road en 275th Street;

   6. zuidwest: 0,4 km ten noordwesten van het kruispunt van 416th Avenue en 273rd Street;

   7. west: 0,7 km ten zuid-zuidwesten van het kruispunt van 414th Avenue en 268th Street;

   8. noordwest: 0,1 km ten noordoosten van het kruispunt van 416th Avenue en 264th Street.

   US-2.50

   Staat South Dakota

   Hutchinson 03

   Hutchinson County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 97.6493775°W 43.2646827°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,0 km ten zuidoosten van het kruispunt van 284th Street en 427th Avenue;

   2. noordoost: 0,4 km ten west-zuidwesten van het kruispunt van 286th Street en 432nd Avenue;

   3. oost: 0,8 km ten zuidwesten van het kruispunt van 434th Ave en 290th Street;

   4. zuidoost: 0,9 km ten westen van het kruispunt van 295th Street en 432nd Avenue;

   5. zuid: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van 297th Street en 428th Avenue;

   6. zuidwest: 0,4 km ten zuidoosten van het kruispunt van 295th Street en 423rd Avenue;

   7. west: 1,3 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 290th Street en 421th Avenue;

   8. noordwest: 0,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 286th Street en 423rd Avenue.

   US-2.51

   Staat South Dakota

   Clark County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 99.5108435°W 45.7226516°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,9 km ten zuidoosten van het kruispunt van 167th Street en 430th Avenue;

   2. noordoost: 1,0 km ten oost-zuidoosten van het kruispunt van 169th Street en SD Highway 25;

   3. oost: 1,0 km ten zuidoosten van het kruispunt van 436th Ave en 173rd Street;

   4. zuidoost: 0,5 km ten westen van het kruispunt van 178th Street en 435th Avenue;

   5. zuid: 0,7 km ten noordoosten van het kruispunt van 180th Street en 430th Avenue;

   6. zuidwest: 0,3 km ten zuiden van het kruispunt van 178th Street en 426th Avenue;

   7. west: 0,3 km ten noorden van het kruispunt van 174rh Street en 424th Avenue;

   8. noordwest: 1,7 km ten zuidwesten van het kruispunt van 169th Street en 427th Avenue.

   US-2.52

   Staat South Dakota

   McPherson County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 99.5108435°W 45.7226516°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,1 km ten westen zuiden van het kruispunt van 334th Avenue en 115th Street;

   2. noordoost: 2,3 km ten oost-noordoosten van het kruispunt van 337th Avenue en 117th Street;

   3. oost: 1,8 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 340th Avenue en 122nd Street;

   4. zuidoost: 1,2 km ten zuidoosten van het kruispunt van 125th Street en 338th Avenue;

   5. zuid: 0,8 km ten zuiden van het kruispunt van 127th Street en 334th Avenue;

   6. zuidwest: 0,6 km ten westen van het kruispunt van 126th Street en 329th Avenue;

   7. west: 0,7 km ten noorden van het kruispunt van 122nd Street en 327th Avenue;

   8. noordwest: 1,2 km ten oost-noordoosten van het kruispunt van 117th Street en 328th Avenue.

   US-2.53

   Staat South Dakota

   Bon Homme County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 97.9308421°W 43.1811932°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 3,4 km ten oosten van het kruispunt van (97.9717806°W 43.1795462°N) en State Rd 37;

   2. noordoost: 97.8431972°W 43.1572179°N;

   3. oost: 2,9 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 298th Street en 419th Avenue;

   4. zuidoost: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van 418th Avenue en 301st Street;

   5. zuid: 1,1 km ten zuidoosten van het kruispunt van 413th Avenue en 302nd Street;

   6. zuidwest: 0,2 km ten noordwesten van het kruispunt van 409th Avenue en 301st Street;

   7. west: 0,7 km ten noorden van het kruispunt van State Road 46 en (98.0505754°W 43.0890461°N);

   8. noordwest: (98.0158792°W 43.1540995°N).

   US-2.54

   Staat South Dakota

   Spink County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 98.2900295°W 44.8881738°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,3 km ten noordwesten van het kruispunt van 397th Avenue en 173rd Street;

   2. noordoost: 0,1 km ten westen van het kruispunt van 401st Avenue en 174th Street;

   3. oost: 0,5 km ten zuiden van het kruispunt van 178th Street en 403rd Avenue;

   4. zuidoost: 1,2 km ten west-noordwesten van het kruispunt van 402nd Avenue en 183rd Street;

   5. zuid: 0,4 km ten noordwesten van het kruispunt van 397th Avenue en 185th Street;

   6. zuidwest: 0,9 km ten west-zuidwesten van het kruispunt van 393rd Avenue en 183rd Street;

   7. west: 0,9 km ten noordwesten van het kruispunt van 179th Street en 391st Avenue;

   8. noordwest: 0,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 174th Street en 392nd Avenue.

   US-2.55

   Staat Iowa

   Guthrie County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 94.5217171°W 41.7854372°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,0 km ten zuidwesten van het kruispunt van 150th Street en Maple Avenue;

   2. noordoost: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van 180th Trl en Quail Avenue;

   3. oost: 1,0 km ten oosten van het kruispunt van 215th Street en Redwood Avenue;

   4. zuidoost: 0,5 km ten westen van het kruispunt van Monteith Road en Quail Avenue;

   5. zuid: 0,5 km ten zuidoosten van het kruispunt van 275th Street en Lost Trl;

   6. zuidwest: 0,8 km ten oosten van het kruispunt van 260th Street en Grove Trl;

   7. west: 1,5 km ten noordwesten van het kruispunt van 220th Street en Grant Ave;

   8. noordwest: 0,2 km ten oosten van het kruispunt van 170th Street en Hickory Avenue.

   US-2.56

   Staat Iowa

   Hamilton County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 93.5972508°W 42.3911253°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,9 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 280th St en Tolmann Ave.

   2. noordoost: 0,8 km ten noordwesten van het kruispunt van 290th St en Xircus Ave;

   3. oost: 0,4 km ten noordoosten van het kruispunt van 340th St en Ziegler Ave;

   4. zuidoost: 0,4 km ten zuidoosten van het kruispunt van 380th St en Xircus Ave;

   5. zuid: 1,2 km ten zuidwesten van het kruispunt van Christytown Rd en Tollman Ave;

   6. zuidwest: 0,7 km ten westen van het kruispunt van 380th St en Poplar Grove Ave;

   7. west: 0,3 km ten westen van het kruispunt van Nelson Ave en Rosendale Dr;

   8. noordwest: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van 290th St en Poplar Grove Ave.

   US-2.57

   De staat Minnesota

   Kandiyohi County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 94.9910698°W 45.1278180°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,5 km ten zuidwesten van het kruispunt van 8th Ave NE en 41st St NE;

   2. noordoost: 0,8 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van 105th St SE en 30th Ave SE;

   3. oost: 1,1 km ten oosten van het kruispunt van 120th St SE en 90th Ave SE;

   4. zuidoost: 0,8 km ten zuidwesten van het kruispunt van 154th Ave SE en County Road 8 SE;

   5. zuid: 0,8 km ten zuidoosten van het kruispunt van 30th St SE en 180th Ave SE;

   6. zuidwest: 1,4 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 30th St SW en 142nd Ave SW;

   7. west: 1,6 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 60th St SW en 75th Ave SW;

   8. noordwest: 0,3 km ten westen van het kruispunt van 24th St SW en 20th Ave SW.

   US-2.58

   De staat Minnesota

   Lac qui Parle County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 96.3534217°W 44.9677460°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,3 km ten zuiden van het kruispunt van 220th St en 151st Ave;

   2. noordoost: 0,9 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 200th St en 191st Ave;

   3. oost: 0,7 km ten oosten van het kruispunt van 150th St en 205th Ave;

   4. zuidoost: 0,9 km ten zuidwesten van het kruispunt van 110th St N en 195th Ave N;

   5. zuid: 0,6 km ten zuidoosten van het kruispunt van 150th St en 270th Ave;

   6. zuidwest: 0,8 km ten zuiden van het kruispunt van 110th St N en 107th Ave N;

   7. west: 0,8 km ten zuiden van het kruispunt van 172nd St en 486th Ave;

   8. noordwest: 0,8 km ten noordwesten van het kruispunt van 111th Ave en Highway 212.

   US-2.59

   De staat New York

   Monroe County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 77.8429728°W 43.3702623°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 2,8 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van Walker Lake Ontario Rd en Shore Aces Rd;

   2. noordoost: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van Lake Ontario State Pkwy en Lighthouse Rd;

   3. oost: 0,8 km ten noordoosten van het kruispunt van Parma Center Rd en Manitou Rd;

   4. zuidoost: 4 km ten noordwesten van het kruispunt van N Union St en Ogden Parma Townline Rd;

   5. zuid: 1,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van Campbell Rd en Gallup Rd;

   6. zuidwest: 0,2 km ten noordwesten van het kruispunt van Edmunds Rd en Redman Rd;

   7. west: 0,2 km ten westen van het kruispunt van County Line Rd en Roosevelt Hwy;

   8. noordwest: 0,7 km ten noorden van het kruispunt van Moscow Rd en Priem Rd.

   US-2.60

   De staat North Dakota

   Johnston County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 78.2634728°W 35.4302926°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,5 km ten noord-noordwesten van het kruispunt van Grabtown Rd en Avenue Rd;

   2. noordoost: 1,3 km ten zuid-zuidwesten van het kruispunt van Brogden Rd en Richardson Bridge Rd;

   3. oost: 0,2 km ten noordwesten van het kruispunt van Sambo Lambert Rd and Seiah Church Rd;

   4. zuidoost: 0,5 km ten oosten van het kruispunt van Corbett Hill Rd en Dobbersville Rd;

   5. zuid: 0,9 km ten westen van het kruispunt van Cannan Rd en Corbett Rd;

   6. zuidwest: 1,8 km ten noordwesten van het kruispunt van US Highway 701 S en Harper House Rd;

   7. west: 0,5 km ten zuiden van het kruispunt van Barefoot Farm Ln en White Oak Rd;

   8. noordwest: 1,5 km ten noordoosten van het kruispunt van Guin Rd en Devils Racetrack Rd.

   US-2.61

   De staat North Dakota

   Kidder County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 99.9823203°W 46.9050337°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,5 km ten noordwesten van het kruispunt van 36th St SE en 23rd Ave SE;

   2. noordoost: 0,4 km ten noorden van het kruispunt van 37th St SE en 27th Ave SE;

   3. oost: 0,3 km ten zuidoosten van het kruispunt van 29th Ave SE en 41st St SE;

   4. zuidoost: 1,0 km ten noordoosten van het kruispunt van 46th St en 27th Ave SE;

   5. zuid: 1,4 km ten noordwesten van het kruispunt van 48th St SE en 24th Ave SE;

   6. zuidwest: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van 46th St SE en 19th Ave SE;

   7. west: 0,7 km ten noordwesten van het kruispunt van 431st St NE en 5th Ave NE;

   8. noordwest: 1,3 km ten zuid-zuidwesten van het kruispunt van 37th St en 19th Ave SE.

   US-2.62

   Staat South Dakota

   Edmunds 02

   Edmunds County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 99.1309698°W 45.4350214°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,2 km ten noordoosten van het kruispunt van 135th St en 353rd Ave;

   2. noordoost: 1,1 km ten noordoosten van het kruispunt van 137th St en 357th Ave;

   3. oost: 0,9 km ten oost-noordoosten van het kruispunt van 141st St en 359th Ave;

   4. zuidoost: 0,5 km ten noordoosten van het kruispunt van 145th St en 358th Ave;

   5. zuid: 0,8 km ten zuidwesten van het kruispunt van 147th St en 354th Ave;

   6. zuidwest: 0,6 km ten noord-noordoosten van het kruispunt van 146th St en 349th Ave;

   7. west: 0,6 km ten zuidoosten van het kruispunt van 141st St en 347th Ave;

   8. noordwest: 1,8 km ten westen van het kruispunt van 137th St en 350th Ave.

   US-2.63

   Staat Iowa

   Buena Vista 04

   Buena Vista County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 94.9369183°W 42.8731686°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 0,8 km ten zuidwesten van het kruispunt van 240th Avenue en 440th Street;

   2. noordoost: 0,1 km ten westen oosten van het kruispunt van W Maine Street en N 4th Street;

   3. oost: 0,9 km ten zuiden van het kruispunt van 150th Avenue en 480th Street;

   4. zuidoost: 0,2 km ten oosten van het kruispunt van 130th Avenue en 530th Street;

   5. zuid: 0,5 km ten noordwesten van het kruispunt van 240th Avenue en 570th Street;

   6. zuidwest: 0,7 km ten oosten van het kruispunt van 190th Avenue en 550th Street;

   7. west: 1,2 km ten noordoosten van het kruispunt van 170th Avenue en 170th Street.

   8. noordwest: 0,9 km ten west-zuidwesten van het kruispunt van 200th Avenue en 460th Street.

   US-2.64

   Staat South Dakota

   Brule County: een zone met een straal van 10 km beginnend met het noordpunt (gps-coördinaten: 98.8850202°W 43.7371251°N) en cirkelvormig met de klok mee:

   1. noord: 1,1 km ten noordoosten van het kruispunt van 252nd St en 365th Ave;

   2. noordoost: 0,4 km ten zuidwesten van het kruispunt van 253rd St en 370th Ave;

   3. oost: 0,8 km ten zuid-zuidwesten van het kruispunt van 257th St en 372nd Ave;

   4. zuidoost: 0,3 km ten westen van het kruispunt van 262nd St en 370th Ave.

   5. zuid: 0,5 km ten westen van het kruispunt van 264th St en 366th Ave.

   6. zuidwest: 1,4 km ten noordwesten van het kruispunt van 263rd St en 362nd Ave;

   7. west: 1,0 km ten oosten van het kruispunt van 258th St en 360th Ave;

   8. noordwest: 0,8 km ten zuid-zuidoosten van het kruispunt van 253rd St en 361st Ave.”

 2. in bijlage XIV, deel 1, worden in de vermelding voor de Verenigde Staten de volgende rijen voor de zones US-2.47 tot en met US-2.64 toegevoegd na de rij voor zone US-2.46:

  US

  Verenigde Staten

  US-2.47

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  23.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  23.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  23.3.2022

  US-2.48

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  25.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  25.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  25.3.2022

  US-2.49

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  25.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  25.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  25.3.2022

  US-2.50

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  27.3.2022

  US-2.51

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  27.3.2022

  US-2.52

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  27.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  27.3.2022

  US-2.53

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.54

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.55

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  28.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  28.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  28.3.2022

  US-2.56

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  28.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  28.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  28.3.2022

  US-2.57

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.58

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.59

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.60

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.61

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.62

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  29.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  29.3.2022

  US-2.63

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  30.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  30.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  30.3.2022

  US-2.64

  Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

  POU

  N, P1

  30.3.2022

  Vers vlees van loopvogels

  RAT

  N, P1

  30.3.2022

  Vers vlees van vederwild

  GBM

  P1

  30.3.2022”