Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1186 van de Commissie van 8 juli 2022 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “L+R Propanol PT1 Family” (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1186 van de Commissie van 8 juli 2022 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “L+R Propanol PT1 Family” (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden(1), en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 25 april 2019 heeft Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de toelating van een biocidefamilie met als naam “L+R Propanol PT1 Family”, behorende tot productsoort 1 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Zwitserland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-MU051242-25.

 2. “L+R Propanol PT1 Family” bevat propaan-1-ol en propaan-2-ol als werkzame stoffen; die stoffen zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor PT 1 als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

 3. Op 29 maart 2021 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) ingediend.

 4. Op 4 november 2021 heeft het Agentschap bij de Commissie een advies(2) ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor “L+R Propanol PT1 Family” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat.

 5. In het advies wordt geconcludeerd dat “L+R Propanol PT1 Family” een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening gestelde voorwaarden.

 6. Op 22 november 2021 heeft het Agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

 7. De Commissie sluit zich aan bij het advies van het Agentschap en acht het daarom passend om voor “L+R Propanol PT1 Family” een toelating van de Unie te verlenen.

 8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0027466-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “L+R Propanol PT1 Family”, overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 31 juli 2022 tot en met 30 juni 2032.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGESamenvatting van de productkenmerken van een biocidefamilieL+R Propanol PT1 FamilyProductsoort 1 — Menselijke hygiëne (Desinfecteermiddelen)Toelatingsnummer: EU-0027466-0000Toelatingsnummer in R4BP: EU-0027466-0000

Naam

L+R Propanol PT1 Family

Productsoort(en)

PT 01 — Menselijke hygiëne

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adres

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Duitsland

Toelatingsnummer

EU-0027466-0000

Toelatingsnummer in R4BP

EU-0027466-0000

Toelatingsdatum

31 juli 2022

Vervaldatum

30 juni 2032

Naam van de fabrikant

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Duitsland

Productielocatie

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Duitsland

Werkzame stof

Propaan-2-ol

Naam van de fabrikant

INEOS Solvent Germany GmbH

Adres van de fabrikant

Römerstrasse 733, 47443 Moers Duitsland

Productielocatie

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Duitsland

Werkzame stof

Propaan-1-ol

Naam van de fabrikant

OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)

Adres van de fabrikant

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Duitsland

Productielocatie

OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof

Propaan-1-ol

Naam van de fabrikant

Sasol Chemie GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Zuid-Afrika

Productielocatie

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Zuid-Afrika

Werkzame stof

Propaan-1-ol

Naam van de fabrikant

BASF SE

Adres van de fabrikant

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Duitsland

Productielocatie

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Duitsland

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Min.

Max.

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Niet-werkzame stof

112-72-1

204-000-3

0,0

0,95

Formulering(en)

AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Identificatiecode

meta SPC 1

Nummer

1-1

Productsoort(en)

PT 01 — Menselijke hygiëne

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Min.

Max.

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Niet-werkzame stof

112-72-1

204-000-3

0,95

0,95

Formulering(en)

AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van damp vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts/NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL)/ANTIGIFCENTRUM (BE) bacteriën raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerker

Tabel 1. Gebruik # 1 — Hygiënische handdesinfectie

Productsoort

PT 01 — Menselijke hygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Mycobacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Virussen (omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen)

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

 • ziekenhuizen en andere zorginstellingen, ziekenwagens, poliklinieken, artsenpraktijken, verpleeghuizen (inclusief thuiszorg)

 • ziekenhuiskantines, grote keukens, farmaceutische bedrijven, productielocaties, laboratoria: hygiënische handdesinfectie op zichtbaar schone en droge handen

 • uitsluitend voor professioneel gebruik

Toepassingsmethode(n)

Methode: Handmatige toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

inwrijven

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: dosering: ten minste 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per pompje, 2 pompjes voor 3 ml). Minimale contacttijd: 30 sec

Verdunning (%): kant-en-klaar product

Aantal en timing van de toepassing:

Er is geen beperking voor hoe vaak en wanneer het product mag worden aangebracht. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met veiligheidsintervallen tussen de momenten waarop het product wordt aangebracht.

Het product kan op elk moment worden gebruikt en zo vaak als nodig is.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Transparante HDPE flessen van 100 ml, 500 ml en 1000 ml met flipdop van PP.

De producten kunnen direct worden aangebracht, of gebruikt worden in een dispenser of een pomp.

Voor gebruik als hygiënische handdesinfectie 3 ml van het product gebruiken en de handen gedurende 30 seconden nat houden.

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Tabel 2. Gebruik # 2 — Chirurgische handdesinfectie

Productsoort

PT 01 — Menselijke hygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Mycobacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Virussen (omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen)

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen: chirurgische handdesinfectie op zichtbaar schone en droge handen en onderarmen.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Handmatige toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

inwrijven

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: Dosering: in porties van 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per pompje, 2 pompjes voor 3 ml). Minimale contacttijd: 90 sec

Verdunning (%): kant-en-klaar product

Aantal en timing van de toepassing:

Er is geen beperking voor hoe vaak en wanneer het product mag worden aangebracht. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met veiligheidsintervallen tussen de momenten waarop het product wordt aangebracht.

Het product kan op elk moment worden gebruikt en zo vaak als nodig is.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Transparante HDPE flessen van HDPE van 100 ml, 500 ml en 1 000 ml met flipdop van PP.

De producten kunnen direct worden aangebracht, of gebruikt worden in een dispenser of een pomp.

Voor gebruik als chirurgische handdesinfectie net zoveel porties van 3 ml gebruiken als nodig is om de handen gedurende 90 seconden nat te houden.

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 1

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Voorkom contact met de ogen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen voordat de kleding opnieuw wordt gebruikt. Gedurende 15 minuten de huid blijven afspoelen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: direct afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en mogelijk. Gedurende ten minste 15 minuten blijven spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Informatie voor zorgverleners/arts:

De ogen moeten ook herhaaldelijk gespoeld worden op weg naar de arts bij blootstelling van de ogen aan alkalinechemicaliën (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

NA INSLIKKEN: mond direct uitspoelen. Indien blootgestelde persoon kan slikken, iets te drinken geven. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Na morsen: opnemen met absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer of een universeel bindmiddel). Gebruikt adsorptiemateriaal behandelen zoals beschreven staat onder “Instructies voor verwijdering”.

Resten moeten uit de verpakking worden gehaald en geheel lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de richtlijnen voor afvalverwijdering.

Niet geheel lege verpakkingen moeten worden afgevoerd zoals voorgeschreven door de regionale afvalverwerker.

Technische maatregelen en voorwaarden voor opslag:

Houdbaarheid: 36 maanden

Houd de verpakking goed gesloten. Bewaar op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen direct zonlicht.

Opslagtemperatuur: 0-30°C

Vereisten voor opslagruimtes en vaten:

Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop bewaard worden om lekken te voorkomen. Altijd bewaren in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

Aanbeveling voor opslagruimte:

Niet opslaan in combinatie met oxiderende stoffen of stoffen die spontaan kunnen ontbranden.

Handelsnaam

L+R handdisinfect blue

Marktgebied: EU

Toelatingsnummer

EU-0027466-0001 1-1

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Niet-werkzame stof

112-72-1

204-000-3

0,95

Identificatiecode

meta SPC 2

Nummer

1-2

Productsoort(en)

PT 01 — Menselijke hygiëne

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Min.

Max.

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Formulering(en)

AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van damp vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts/NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL)/ANTIGIFCENTRUM (BE) bacteriën raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsinstantie

Tabel 3. Gebruik # 1 — Hygiënische handdesinfectie

Productsoort

PT 01 — Menselijke hygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Mycobacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Virussen (omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen)

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

 • ziekenhuizen en andere zorginstellingen, ziekenwagens, poliklinieken, artsenpraktijken, verpleeghuizen (inclusief thuiszorg)

 • ziekenhuiskantines, grote keukens, farmaceutische bedrijven, productielocaties, laboratoria: hygiënische handdesinfectie op zichtbaar schone en droge handen

 • uitsluitend voor professioneel gebruik

Toepassingsmethode(n)

Methode: Handmatige toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

inwrijven

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: Dosering: ten minste 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per pompje, 2 pompjes voor 3 ml). Minimale contacttijd: 30 sec

Verdunning (%): kant-en-klaar product

Aantal en timing van de toepassing:

Er is geen beperking voor hoe vaak en wanneer het product mag worden aangebracht. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met veiligheidsintervallen tussen de momenten waarop het product wordt aangebracht.

Het product kan op elk moment worden gebruikt en zo vaak als nodig is.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

TransparanteHDPE flessen van HDPE van 100 ml, 500 ml en 1 000 ml met flipdop van PP.

De producten kunnen direct worden aangebracht, of gebruikt worden in een dispenser of een pomp.

Voor gebruik als hygiënische handdesinfectie 3 ml van het product gebruiken en de handen gedurende 30 seconden nat houden.

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Tabel 4. Gebruik # 2 – Chirurgische handdesinfectie

Productsoort

PT 01 — Menselijke hygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Mycobacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: other

Triviale naam: Virussen (omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen)

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen: chirurgische handdesinfectie op zichtbaar schone en droge handen en onderarmen.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Handmatige toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

inwrijven

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: Dosering: in porties van 3 ml (gebruik dispensers: bijvoorbeeld ingesteld op 1,5 ml per pompje, 2 pompjes voor 3 ml). Minimale contacttijd: 90 sec

Verdunning (%): kant-en-klaar product

Aantal en timing van de toepassing:

Er is geen beperking voor hoe vaak en wanneer het product mag worden aangebracht. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met veiligheidsintervallen tussen de momenten waarop het product wordt aangebracht.

Het product kan op elk moment worden gebruikt en zo vaak als nodig is.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Transparante HDPE flessen van 100 ml, 500 ml en 1 000 ml met flipdop van PP.

De producten kunnen direct worden aangebracht, of gebruikt worden in een dispenser of een pomp.

Voor gebruik als chirurgische handdesinfectie net zoveel porties van 3 ml gebruiken als nodig is om de handen gedurende 90 seconden nat te houden.

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Zie algemene gebruiksinstructies van meta SPC 2

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Voorkom contact met de ogen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen voordat de kleding opnieuw wordt gebruikt. Gedurende 15 minuten de huid blijven afspoelen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: direct afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en mogelijk. Gedurende ten minste 15 minuten blijven spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Informatie voor zorgverleners/arts:

De ogen moeten ook herhaaldelijk gespoeld worden op weg naar de arts bij blootstelling van de ogen aan alkalinechemicaliën (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

NA INSLIKKEN: mond direct uitspoelen. Indien blootgestelde persoon kan slikken, iets te drinken geven. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Na morsen: opnemen met absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer of een universeel bindmiddel). Gebruikt adsorptiemateriaal behandelen zoals beschreven staat onder “Instructies voor verwijdering”.

Resten moeten uit de verpakking worden gehaald en geheel lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de richtlijnen voor afvalverwijdering.

Niet geheel lege verpakkingen moeten worden afgevoerd zoals voorgeschreven door de regionale afvalverwerker.

Technische maatregelen en voorwaarden voor opslag:

Houdbaarheid: 36 maanden

Houd de verpakking goed gesloten. Bewaar op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen direct zonlicht.

Opslagtemperatuur: 0-30°C

Vereisten voor opslagruimtes en vaten:

Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop bewaard worden om lekken te voorkomen. Altijd bewaren in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

Aanbeveling voor opslagruimte:

Niet opslaan in combinatie met oxiderende stoffen of stoffen die spontaan kunnen ontbranden.

Handelsnaam

L+R handdisinfect 03

Marktgebied: EU

Toelatingsnummer

EU-0027466-0002 1-2

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0

Handelsnaam

L+R handdisinfect 04

Marktgebied: EU

Toelatingsnummer

EU-0027466-0003 1-2

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Propaan-2-ol

Werkzame stof

67-63-0

200-661-7

45,0

Propaan-1-ol

Werkzame stof

71-23-8

200-746-9

30,0