Home

Verordening (EU) 2022/1424 van de Commissie van 18 augustus 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op grootoogtonijn in de Atlantische Oceaan voor vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

Verordening (EU) 2022/1424 van de Commissie van 18 augustus 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op grootoogtonijn in de Atlantische Oceaan voor vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) 2022/109 van de Raad(2) zijn quota voor 2022 vastgesteld.

  2. Uit de door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van grootoogtonijn in de Atlantische Oceaan door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in Portugal, het voor 2022 toegewezen quotum is opgebruikt.

  3. Daarom moeten bepaalde visserijactiviteiten met betrekking tot dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Het opgebruiken van het quotum

Het vangstquotum dat voor 2022 is toegewezen aan Portugal voor het in de bijlage vermelde bestand grootoogtonijn in de Atlantische Oceaan, wordt met ingang van de in die bijlage vermelde datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2 Verbodsbepalingen

Visserijactiviteiten met betrekking tot het in artikel 1 genoemde bestand door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in Portugal, zijn met ingang van de in de bijlage vermelde datum verboden. Het is met name verboden om vis uit dat bestand die na die datum door die vaartuigen is gevangen, aan boord te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2022.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Virginijus Sinkevičius

Lid van de Commissie

BIJLAGE