Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1501 van de Raad van 9 september 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1501 van de Raad van 9 september 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne(1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 5 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 208/2014 vastgesteld.

 2. Op basis van een toetsing door de Raad moeten de vermeldingen voor vier personen ten aanzien van wie de beperkende maatregelen op 6 september 2022 verstreken zijn, en de informatie over hun rechten van verdediging en hun recht op effectieve rechtsbescherming, geschrapt worden uit bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014.

 3. Verordening (EU) nr. 208/2014 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 september 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Síkela

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel A (“Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen”) worden de vermeldingen betreffende de volgende personen geschrapt:

  1. Viktor Fedorovych Yanukovych;

  2. Viktor Pavlovych Pshonka;

  3. Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

  4. Artem Viktorovych Pshonka.

 2. In deel B (“Rechten van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming”) wordt de informatie met betrekking tot de volgende personen geschrapt:

  1. Viktor Fedorovych Yanukovych;

  2. Viktor Pavlovych Pshonka;

  3. Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

  4. Artem Viktorovych Pshonka.