Home

Verordening (EU) 2022/1934 van de Raad van 13 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1716 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

Verordening (EU) 2022/1934 van de Raad van 13 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1716 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad van 14 oktober 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua(1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 14 oktober 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/1720 en Verordening (EU) 2019/1716(2) betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua vastgesteld.

 2. Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1716 te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om bijlage II met de websites met informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het adres voor kennisgevingen aan de Commissie te wijzigen.

 3. Bijlage II bij Verordening (EU) 2019/1716 moet worden vervangen.

 4. Die wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

 5. Verordening (EU) 2019/1716 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2019/1716 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 17 wordt het volgende lid toegevoegd:

  “4.

  De Commissie is bevoegd om bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.”.

 2. Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 13 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Blažek

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EU) 2019/1716 wordt vervangen door:

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/

https://mfa.gov.cy/themes/

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

http://www.urm.lt/sanctions

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

http://www.mae.ro/node/1548

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

https://um.fi/pakotteet

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

”.

BIJLAGE II