Home

Besluit (EU) 2023/1900 van het Europees Parlement van 10 mei 2023 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2021

Besluit (EU) 2023/1900 van het Europees Parlement van 10 mei 2023 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2021

HET EUROPEES PARLEMENT,

 • gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2021,

 • gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2021, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen(1),

 • gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2021 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien de aanbeveling van de Raad van 28 februari 2023 betreffende de aan het Centrum te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2021 (06248/2023 — C9-0092/2023),

 • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), en met name artikel 70,

 • gezien Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(4), en met name artikel 15,

 • gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 105,

 • gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

 • gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,

 • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0107/2023),

De voorzitter

Roberta Metsola

De secretaris-generaal

Alessandro Chiocchetti