Home

Besluit (EU) 2023/1971 van het Europees Parlement van 10 mei 2023 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing voor het begrotingsjaar 2021

Besluit (EU) 2023/1971 van het Europees Parlement van 10 mei 2023 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing voor het begrotingsjaar 2021

HET EUROPEES PARLEMENT,

 • gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing voor het begrotingsjaar 2021,

 • gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU betreffende het begrotingsjaar 2021, vergezeld van de antwoorden van de gemeenschappelijke ondernemingen(1),

 • gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2021 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien de aanbeveling van de Raad van 28 februari 2023 betreffende de aan de gemeenschappelijke onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2021 (06252/2023 — C9-0110/2023),

 • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), en met name artikel 71,

 • gezien Verordening (EU) 2018/1488 van de Raad van 28 september 2018 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing(4),

 • gezien Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad van 13 juli 2021 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1488(5),

 • gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/887 van de Commissie van 13 maart 2019 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad(6),

 • gezien artikel 100 en bijlage V bij zijn Reglement,

 • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0089/2023),

De voorzitter

Roberta Metsola

De secretaris-generaal

Alessandro Chiocchetti