Home

Besluit van de Raad van 24 oktober 2023 tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk en Technisch ComitéC/2023/572

Besluit van de Raad van 24 oktober 2023 tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk en Technisch ComitéC/2023/572

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 134, lid 2,

Na raadpleging van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 134, lid 2, van het Verdrag bepaalt dat de leden van het Wetenschappelijk en Technisch Comité (het “Comité”) in hun persoonlijke hoedanigheid door de Raad worden benoemd voor vijf jaar.

 2. Bij besluit van 6 november 2018(1) heeft de Raad de leden van het Comité benoemd van 6 november 2018 tot en met 6 november 2023. Aangezien de ambtstermijn van die leden is afgelopen, dienen er nieuwe leden te worden benoemd.

 3. Het Comité moet ten volle gebruik kunnen maken van het brede scala van deskundigheid dat het nodig heeft om zijn taken uit te voeren, en mag daarom, overeenkomstig zijn interne regels, plaatsvervangers van de leden aan zijn vergaderingen laten deelnemen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende personen worden tot lid van het Wetenschappelijk en Technisch Comité benoemd van 7 november 2023 tot en met 7 november 2028:

 • Massimo ALTAVILLA

 • Mauro CAPPELLI

 • Giacomo CUTTONE

 • William D’HAESELEER

 • Daniela DIACONU

 • Cristian Nicolae DURAMA

 • Jiří DUSPIVA

 • Friederike FRIESS

 • Héloïse GOUTTE

 • Carlos HIDALGO VERA

 • Ákos HORVÁTH

 • Andreas IKONOMOPOULOS

 • Aurélie ISAMBERT

 • Frank JENKO

 • Petri KINNUNEN

 • Marco KIRM

 • Jan Leen KLOOSTERMAN

 • Stefan KRAGH NIELSEN

 • Stephan LEYER

 • Ann MCGARRY

 • Pär OLSSON

 • Elīna PAJUSTE

 • Radomír PÁNEK

 • Thomas PARDOEN

 • Alcides PEREIRA

 • Plamen PETKOV

 • Christoph Franz PISTNER

 • Barbara REICHERT

 • Demetrios SAKKAS

 • Emmanuel SINAGRA

 • Borut SMODIŠ

 • Józef SOBOLEWSKI

 • Gediminas STANKŪNAS

 • Tonči TADIĆ

 • José Luis TAÍN ENRÍQUEZ

 • Beata TYBURSCHA-PUESCHEL

 • Ioan URSU

 • Carlos VARANDAS

 • Pavel VEIS

 • Sylvie VOINIS

 • Roman ZAGÓRSKI

 • Sándor ZOLETNIK

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 24 oktober 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Navarro Ríos