Home

Besluit van de Commissie van 21 december 2022 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het transactielogboek van de Europese Unie om correcties aan de nationale toewijzingstabellen van Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië en Zweden in te voeren in het transactielogboek van de Europese Unie2023/C 64/12

Besluit van de Commissie van 21 december 2022 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het transactielogboek van de Europese Unie om correcties aan de nationale toewijzingstabellen van Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië en Zweden in te voeren in het transactielogboek van de Europese Unie2023/C 64/12

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register(1), en met name artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De lidstaten hebben de lijst van installaties op hun grondgebied overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG(2) bij de Commissie ingediend.

 2. Overeenkomstig artikel 2 van Besluit (EU) 2021/355 van de Commissie(3) heeft de Commissie geen bezwaar gemaakt tegen de lijsten van onder Richtlijn 2003/87/EG vallende installaties zoals ingediend door België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden, met uitzondering van de in artikel 1 en de bijlagen bij dat besluit bedoelde installaties.

 3. De lidstaten hebben de voorlopige jaarlijkse hoeveelheden kosteloze emissierechten per installatie vastgesteld en gemeld aan de hand van de herziene benchmarkwaarden die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie(4), overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie(5).

 4. In artikel 1 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/927 van de Commissie(6) is bepaald dat er geen aanpassing nodig was van de voorlopige jaarlijkse hoeveelheden kosteloze emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG, aangezien de vraag de maximumhoeveelheid niet overschreed.

 5. Tsjechië heeft bij brief van 6 juli 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. In de oorspronkelijke nationale toewijzingstabel was installatie CZ-127 met het verkeerde identificatienummer van de registerrekening gerapporteerd. Het correcte permanente nummer vervangt identificatienummer CZ-126.

 6. Denemarken heeft bij brief van 2 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. De historische activiteitsniveaus van de warmte-subinstallaties van de installaties DK-265, DK-305 en DK-375 zijn gecorrigeerd.

 7. Duitsland heeft bij brief van 29 november 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Voor de installaties DE-43 en DE-2495 zijn aanpassingen van de warmtestromen die met een warmtenet worden uitgewisseld, gerapporteerd, wat heeft geleid tot gecorrigeerde factoren voor niet onder ETS vallende warmte en een overheveling van kosteloze toewijzing tussen warmte-subinstallaties naar installatie DE-43. Een correctie met betrekking tot acetyleen heeft geleid tot de correctie van de historische activiteitsniveaus van de brandstof-subinstallatie en de procesemissies-subinstallatie van installatie DE-235. In de berekening van het historische activiteitsniveau voor warmte-subinstallaties van de installaties DE-892, DE-941, DE-203778, DE-203812 en DE-206021 zijn fouten gevonden en gecorrigeerd. De historische activiteitsniveaus voor de warmte-subinstallatie en de brandstof-subinstallatie van installatie DE-205609 werden gecorrigeerd nadat fouten in de meting van aardgas waren gevonden. De status van installatie DE-4111 is gecorrigeerd naar elektriciteitsopwekker. Eén exporteur van warmte maakt niet langer deel uit van het EU-ETS, wat leidt tot een daling van de toewijzing aan installatie DE-4170. Fouten in het elektriciteitsverbruik en de factor voor de uitwisseling van elektriciteit werden gecorrigeerd voor de ethyleenoxide-/ethyleenglycolen-subinstallatie van installatie DE-202606. De oorsprong van de invoer van meetbare warmte naar installatie DE-1439 werd gecorrigeerd van EU-ETS-installatie naar niet-ETS-installatie. Een deel van de uit installatie DE-1439 afgevoerde warmte werd geïdentificeerd en gecorrigeerd naar de status “koolstoflekkage”, wat heeft geleid tot de instelling van een subinstallatie warmte-koolstoflekkage. De opname van niet-gerapporteerde afvalwarmte heeft geleid tot een stijging van het historische activiteitsniveau voor de warmte-subinstallatie en een daling van het historische activiteitsniveau van de brandstof-subinstallatie van installatie DE-205540. Naar aanleiding van een gerechtelijke procedure wordt installatie DE-204581 opgesplitst in installatie DE-204581 en installatie DE-493. Installatie DE-204581 valt buiten het EU-ETS omdat zij geen activiteiten uitvoert die broeikasgasemissies veroorzaken. Installatie DE-493 valt onder het EU-ETS voor de productie en afvoer van meetbare warmte naar verschillende gebruikers, met inbegrip van installatie DE-204581.

 8. Ierland heeft bij brief van 24 mei 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. De status van installatie IE-130 is gecorrigeerd naar “geen elektriciteitsopwekker”.

 9. Spanje heeft bij brief van 2 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. De begindatum van de exploitatie van de subinstallatie gesinterd dolomiet van installatie ES-158 werd gecorrigeerd. Onjuiste metingen van meetbare warmtestromen hebben geleid tot een overschatting van het historische activiteitsniveau van de warmte-subinstallatie van installatie ES-890. Gecorrigeerde metingen hebben geleid tot een nieuw historisch activiteitsniveau. In de berekening van de historische activiteitsniveaus voor de warmte-subinstallaties van de installaties ES-932 en ES-201855 zijn fouten gevonden en gecorrigeerd. De afgevoerde warmte naar een niet-ETS-installatie werd ten onrechte toegeschreven aan de ammoniak-subinstallatie, terwijl deze had moeten worden toegeschreven aan de warmte-subinstallatie binnen installatie ES-201855. De correctie in verband met de afgevoerde warmte betekent ook dat de emissies van die subinstallatie en de uitwisselbaarheid van de factor brandstof en elektriciteit in de ammoniak-subinstallatie worden aangepast. De correctie van een PRODCOM-code heeft ertoe geleid dat de koolstoflekkagestatus van installatie ES-202877 is veranderd in niet-koolstoflekkage.

 10. Frankrijk heeft bij brief van 1 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Het historische activiteitsniveau van de warmtebenchmark-subinstallatie van installatie FR-1020 is gecorrigeerd. Correcties aan de warmtebalans en de koolstoflekkagestatus van een deel van de productie hebben geleid tot een stijging van het historische activiteitsniveau van de warmtebenchmark-subinstallatie met koolstoflekkage en tot een daling van het historische activiteitsniveau van de warmtebenchmark-subinstallatie zonder koolstoflekkage van installatie FR-182. De correcties hebben geleid tot een daling van het historische activiteitsniveau van de minerale wol-subinstallatie en de toevoeging van een brandstofbenchmark-subinstallatie met koolstoflekkage aan installatie FR-1163.

 11. Italië heeft bij brieven van 11 juli 2022, 22 november 2022 en 2 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Het historische activiteitsniveau van de floatglas-subinstallatie van installatie IT-493 is gecorrigeerd. De technische koppeling met installatie IT-654 werd gecorrigeerd, waardoor de warmte-subinstallatie werd veranderd in een stadsverwarming-subinstallatie. IT-217620 wordt opnieuw ingevoerd bij de kosteloze toewijzing onder het emissiehandelssysteem met een gecorrigeerd registratienummer. Correcties van de meetbare warmtegegevens hebben geleid tot een daling van het historische activiteitsniveau voor de warmtebenchmark-subinstallatie en een stijging van het historische activiteitsniveau van de brandstofbenchmark-subinstallatie van installatie IT-457.

 12. Hongarije heeft bij brief van 1 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. De exotherme warmte van het neutralisatieproces werd opgenomen in het activiteitsniveau van de warmte-subinstallatie in installatie HU-153.

 13. Letland heeft bij brief van 1 december 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Correcties van de warmtebalans hebben geleid tot een stijging van het historische activiteitsniveau van de stadsverwarming-subinstallatie van installatie LV-206234.

 14. Nederland heeft bij brieven van 8 maart 2022, 23 maart 2022, 16 juni 2022, 14 oktober 2022 en 24 oktober 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Een warmtebron werd ten onrechte behandeld als ontvankelijke warmte onder de warmte-subinstallatie van installatie NL-366. Bovendien was er geen gerapporteerde warmte aan de waterstof-subinstallatie van installatie NL-366 geleverd. Beide fouten zijn gecorrigeerd. Het historische activiteitsniveau van de warmte-subinstallatie met koolstoflekkage van installatie NL-54 is gecorrigeerd. Het historische activiteitsniveau van de procesemissies-subinstallatie van installatie NL-110 is gecorrigeerd. Fouten in het elektriciteitsverbruik en de factor voor de uitwisseling van elektriciteit werden gecorrigeerd voor de styreen-subinstallatie van installatie NL-205924. De afgasbalans en de warmtebalans zijn ook gecorrigeerd voor installatie NL-205924. Inconsistenties met betrekking tot de drempels en berekeningen in verband met de procesemissies-subinstallatie van installatie NL-205926 zijn gecorrigeerd.

 15. Roemenië heeft bij brief van 14 november 2022 wijzigingen van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Correcties van de warmtebalans hebben geleid tot een daling van het historische activiteitsniveau van de stadsverwarming-subinstallatie van installatie RO-207234.

 16. Zweden heeft bij brief van 1 december 2022 correcties van zijn nationale toewijzingstabel meegedeeld. Het historische activiteitsniveau van de subinstallatie voor ongecoat fijnpapier werd verlaagd voor installatie SE-471. Eerdere gegevens omvatten onverkochte producten die teruggingen naar het proces. Dit deel is afgetrokken van het historische activiteitsniveau. Het historische activiteitsniveau van de subinstallaties voor ongecoat en gecoat karton van installatie SE-475 is verlaagd. Eerdere gegevens omvatten onverkochte producten die teruggingen naar het proces. Dit deel is afgetrokken van het historische activiteitsniveau.

 17. De aangemelde nationale toewijzingstabellen zijn in overeenstemming met Richtlijn 2003/87/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie en Besluit (EU) 2021/355 van de Commissie,

BESLUIT:

Enig artikel

Aan de centrale administrateur van het transactielogboek van de Europese Unie wordt opdracht gegeven de correcties van nationale toewijzingstabellen van Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië en Zweden met de definitieve jaarlijkse hoeveelheden voor de voorlopige kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025, zoals uiteengezet in de bijlage, in te voeren in het transactielogboek van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 december 2022.

Voor de Commissie

Frans Timmermans

Uitvoerend vicevoorzitter

BIJLAGE I

Installatie-ID

Installatie-ID (EU-register)

Naam van de installatie

Naam van de exploitant

Toe te wijzen hoeveelheid

Per installatie toe te wijzen hoeveelheid

2021

2022

2023

2024

2025

CZ000000000000127

127

Elektrárny Prunéřov

ČEZ, a.s.

13 089

12 753

12 416

12 080

11 744

62 082

CZ000000000000126

126

Elektrárny Prunéřov

ČEZ, a.s.

0

TOTAAL

13 089

12 753

12 416

12 080

11 744

62 082

BIJLAGE II

Installatie-ID

Installatie-ID (EU-register)

Naam van de installatie

Naam van de exploitant

Toe te wijzen hoeveelheid

Per installatie toe te wijzen hoeveelheid

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000375

375

Siri feltet omfattende anlæg på Siri platformen

INEOS E&P A/S

21 515

21 515

21 515

21 515

21 515

107 575

DK000000000000305

305

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S

6 659

6 659

6 659

6 659

6 659

33 295

DK000000000000265

265

Dansk Salt A/S

Dansk Salt A/S

51 258

51 258

51 258

51 258

51 258

256 290

TOTAAL

79 432

79 432

79 432

79 432

79 432

397 160

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE VI

BIJLAGE VII

BIJLAGE VIII

BIJLAGE IX

BIJLAGE X

BIJLAGE XI

BIJLAGE XII