Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/601 van de Commissie van 13 maart 2023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 wat betreft geharmoniseerde normen voor het ontwerp en het testen van stofzuigers voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, en prestatie-eisen voor detectoren voor ontvlambare gassen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/601 van de Commissie van 13 maart 2023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 wat betreft geharmoniseerde normen voor het ontwerp en het testen van stofzuigers voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, en prestatie-eisen voor detectoren voor ontvlambare gassen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad(2) worden producten die in overeenstemming zijn met geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, geacht in overeenstemming te zijn met de in bijlage II bij die richtlijn beschreven essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

 2. Bij brief BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 van 12 december 1994 heeft de Commissie een verzoek ingediend bij het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) om geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) op te stellen en te herzien (“het verzoek”). Die richtlijn is vervangen door Richtlijn 2014/34/EU zonder dat de in bijlage II bij Richtlijn 94/9/EG beschreven essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn veranderd. Die voorschriften zijn momenteel opgenomen in bijlage II bij Richtlijn 2014/34/EU.

 3. Het CEN en het Cenelec werd met name verzocht een nieuwe norm op te stellen betreffende het ontwerp en de beproeving van apparaten bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen als vermeld in hoofdstuk I van het door het CEN en Cenelec en de Commissie overeengekomen normalisatieprogramma en zoals bij het verzoek gevoegd. Het CEN en het Cenelec werd eveneens verzocht de bestaande normen te herzien teneinde deze in overeenstemming te brengen met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van Richtlijn 94/9/EG.

 4. Op basis van het verzoek heeft het CEN de geharmoniseerde norm EN 17348:2022 — Eisen voor het ontwerp en het testen van stofzuigers voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen, opgesteld. Het CEN heeft ook de volgende geharmoniseerde norm, waarvan het referentienummer is bekendgemaakt bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 van de Commissie(4), gewijzigd: EN 60079-29-1:2016 — Explosieve atmosferen — Deel 29-1: Gasdetectoren — Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de volgende twee wijzigingen: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

 5. De Commissie heeft samen met het CEN onderzocht of de normen EN 17348:2022 alsook EN 60079-29-1:2016 zoals gewijzigd bij EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, voldoen aan het verzoek.

 6. De geharmoniseerde normen EN 17348:2022 en EN 60079-29-1:2016 zoals gewijzigd bij EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, voldoen aan de in Richtlijn 2014/34/EU vastgestelde eisen die zij beogen te bestrijken. Daarom is het passend de referentienummers van die normen en van de wijzigingen van norm EN 60079-29-1:2016 bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 7. In bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 worden de referentienummers vermeld van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met Richtlijn 2014/34/EU vestigen. Om ervoor te zorgen dat de referentienummers van geharmoniseerde normen die ter ondersteuning van Richtlijn 2014/34/EU zijn opgesteld in één handeling worden vermeld, moeten de referentienummers van de normen EN 17348:2022 en EN 60079-29-1:2016 zoals gewijzigd bij EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, in die bijlage worden opgenomen.

 8. Het referentienummer van de geharmoniseerde norm EN 60079-29-1:2016 moet uit de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt, aangezien het is gewijzigd. Het is daarom passend dat referentienummer uit bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 te schrappen.

 9. Om fabrikanten voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de toepassing van de geharmoniseerde norm EN 60079-29-1:2016 zoals gewijzigd bij EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, moet de schrapping van het referentienummer van de geharmoniseerde norm EN 60079-29-1:2016 worden uitgesteld.

 10. Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 11. Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen vanaf de datum van bekendmaking van het referentienummer van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1 van bijlage I is van toepassing met ingang van 17 september 2024.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1668 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rij 82 wordt geschrapt.

 2. De volgende rij wordt ingevoegd:

  “82 bis.

  EN 60079-29-1:2016

  Explosieve atmosferen — Deel 29-1: Gasdetectoren — Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen

  EN 60079-29-1:2016/A1:2022

  EN 60079-29-1:2016/A11:2022”

 3. De volgende rij wordt toegevoegd:

  “92.

  EN 17348:2022

  Eisen voor het ontwerp en het testen van stofzuigers voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen”