Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/617 van de Commissie van 17 maart 2023 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van vetzuur van oorsprong uit Indonesië

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/617 van de Commissie van 17 maart 2023 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van vetzuur van oorsprong uit Indonesië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De antisubsidieprocedure betreffende de invoer van vetzuur van oorsprong uit Indonesië wordt beëindigd.

  Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Gedaan te Brussel, 17 maart 2023.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen