Home

Besluit (EU) 2023/992 van de Raad van 16 mei 2023 tot benoeming van 16 leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Besluit (EU) 2023/992 van de Raad van 16 mei 2023 tot benoeming van 16 leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie(1), en met name artikel 79,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op grond van artikel 79 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 dient de Raad één vertegenwoordiger uit elke lidstaat tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“de raad van bestuur”) te benoemen.

 2. De leden van de raad van bestuur moeten worden benoemd op basis van hun relevante ervaring en deskundigheid op het gebied van de veiligheid van chemische stoffen of de regelgeving inzake chemische stoffen, waarbij tevens wordt gewaarborgd dat onder de leden van de raad van bestuur relevante deskundigheid op algemeen, financieel en juridisch gebied voorhanden is.

 3. De duur van de ambtstermijn bedraagt vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.

 4. Bij zijn besluiten van 27 mei 2019(2) en 6 mei 2021(3) heeft de Raad 27 leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen benoemd.

 5. De door Duitsland, Cyprus, Litouwen, Malta, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Polen, Slowakije, Portugal, Letland, Estland, België, Denemarken, Ierland en Frankrijk voorgedragen leden van de raad van bestuur zijn benoemd voor een periode die afloopt op 31 mei 2027.

 6. De Raad heeft van alle betrokken lidstaten voordrachten ontvangen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende personen worden benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een tweede ambtstermijn, die ingaat op 1 juni 2023 en afloopt op 31 mei 2027 (naam, nationaliteit, geboortedatum):

 • mevrouw Ingrid BORG, Maltese, 8 april 1981;

 • mevrouw Claudia-Sorina DUMITRU, Roemeense, 25 juli 1981;

 • mevrouw Tasoula KYPRIANIDOU — LEONTIDOU, Cypriotische, 2 november 1961;

 • mevrouw Anna Katarzyna LEWANDOWSKA, Poolse, 27 maart 1978;

 • mevrouw Donata PIPIRAITĖ- VALIŠKIENĖ, Litouwse, 28 mei 1983;

 • mevrouw Teodora VALKOVA, Bulgaarse, 5 december 1976;

 • de heer Axel Otto VORWERK, Duitse, 13 mei 1960;

 • mevrouw Sofia ZISI, Griekse, 24 november 1965.

Artikel 2

De volgende personen worden benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een eerste ambtstermijn, die ingaat op 1 juni 2023 en afloopt op 31 mei 2027 (naam, nationaliteit, geboortedatum):

 • mevrouw Catheline Irène DANTINNE, Belgische, 26 april 1976;

 • mevrouw Kristīne KAZEROVSKA, Letse, 3 juli 1976;

 • mevrouw Agnès LEFRANC, Franse, 1 april 1976;

 • mevrouw Dília Maria LIMA JARDIM, Portugese, 9 mei 1965;

 • mevrouw Annemari LINNO, Estse, 4 maart 1976;

 • mevrouw Yvonne Marie MULLOOLY, Ierse, 28 februari 1973;

 • mevrouw Charlotta Amalia WALLENSTEIN, Deense, 13 augustus 1979;

 • mevrouw Katarína ZGALINOVIČOVÁ, Slowaakse, 18 maart 1979.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Svantesson