Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1054 van de Commissie van 30 mei 2023 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2021/696 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het dienstenpakket voor satellietcommunicatiediensten voor de overheid die worden aangeboden door het in het kader van het ruimtevaartprogramma van de Unie tot stand gebrachte systeem

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1054 van de Commissie van 30 mei 2023 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2021/696 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het dienstenpakket voor satellietcommunicatiediensten voor de overheid die worden aangeboden door het in het kader van het ruimtevaartprogramma van de Unie tot stand gebrachte systeem

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/696 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie, tot oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU(1), en met name artikel 63, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 62 van Verordening (EU) 2021/696 worden capaciteiten en diensten op het gebied van satellietcommunicatie in het kader van het onderdeel satellietcommunicatie voor de overheid (“Governmental Satellite Communications”, “GOVSATCOM”) samengebracht in een gemeenschappelijke pool op het niveau van de Unie van capaciteiten en diensten op het gebied van satellietcommunicatie, met gepaste beveiligingsvoorschriften.

 2. Overeenkomstig artikel 63, lid 1, van Verordening (EU) 2021/696 wordt de verstrekking van GOVSATCOM-capaciteiten en -diensten gewaarborgd zoals vastgelegd in het dienstenpakket. Het dienstenpakket moet op de behoeften van de gebruikersgemeenschappen voor satellietcommunicatie voor de overheid gebaseerd zijn, door flexibele en door de gebruiker af te stemmen GOVSATCOM-diensten aan te bieden. Het moet daarom end-to-end-diensten, diensten op het gebied van verankerde capaciteit en diensten op het gebied van ruwe capaciteit omvatten.

 3. Het dienstenpakket moet bestaande en verwachte capaciteiten en diensten omvatten die in de gemeenschappelijke pool op het niveau van de Unie moeten worden samengebracht. Daarom moeten verschillende opties met betrekking tot latentie, frequentiebanden, beveiligingsniveaus en andere eigenschappen in het dienstenpakket worden opgenomen.

 4. Voor zekere dienstverlening is het nodig om de procedure voor verzoeken om dienstverlening van de GOVSATCOM-gebruikers aan de GOVSATCOM-hub te beschrijven. De bevoegde GOVSATCOM-autoriteiten moeten in deze procedure als intermediairs optreden.

 5. Om vraag en aanbod van GOVSATCOM-diensten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is het nodig de beschikbaarheid van diensten te baseren op de vraag naar en het aanbod van de in een pool samengebrachte en gedeelde satellietcapaciteit en de aangekochte diensten.

 6. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het programmacomité in de configuratie voor GOVSATCOM,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van artikel 2 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1055 van de Commissie(2).

Artikel 2 GOVSATCOM-dienstenpakket

1.

Het GOVSATCOM-dienstenpakket omvat de volgende categorieën communicatiediensten:

 1. end-to-end-diensten, die de gebruiker in staat stellen verbinding te maken met een netwerk dat diensten kan verlenen;

 2. diensten op het gebied van verankerde capaciteit, die de gebruiker in staat stellen gebruik te maken van satellietcapaciteit en ankerstations en bijbehorende faciliteiten;

 3. diensten op het gebied van ruwe capaciteit, die de gebruiker in staat stellen gebruik te maken van satellietcapaciteit (bandbreedte).

2.

De in lid 1 bedoelde diensten voldoen aan de primaire en secundaire eigenschappen van de categorieën communicatiediensten zoals die in bijlage I zijn opgenomen.

3.

Gebruikersapparatuur kan door een aanbieder van middelen worden geleverd in het kader van zijn dienstverlening aan de gebruiker.

4.

De in lid 1, punten a) en c), bedoelde diensten worden in de operationele configuratie voor initiële dienstverlening via de infrastructuur van de GOVSATCOM-hub verleend.

Artikel 3 Dienstprofielen en verzoeken om dienstverlening

1.

GOVSATCOM-dienstprofielen worden vastgesteld op basis van de waarden van hun primaire eigenschappen zoals vastgesteld in bijlage II (“vooraf gedefinieerde dienstprofielen”).

2.

Gebruikers kunnen verzoeken voor een vooraf gedefinieerd dienstprofiel indienen, waarbij de gebruiker de vooraf gedefinieerde dienstprofielen die de informatie bevatten die door de respectieve aanbieder van middelen is verstrekt, kan doorzoeken.

Gebruikers kunnen ook verzoeken voor een door een gebruiker vastgesteld profiel indienen, met vooraf door de gebruiker vastgestelde waarden voor specifieke eigenschappen van de dienst. Het door een gebruiker vastgestelde profiel wordt gebruikt om een verzoek om dienstverlening in te dienen bij de GOVSATCOM-hub om passende vooraf gedefinieerde dienstprofielen op te vragen.

Gebruikers kunnen ook verzoeken voor een dienst met door de gebruiker geselecteerde waarden van eigenschappen indienen, waarbij de waarden van de eigenschappen worden gebruikt om een verzoek om dienstverlening in te dienen bij de GOVSATCOM-hub om passende vooraf gedefinieerde dienstprofielen op te vragen.

3.

De GOVSATCOM-hub reageert op verzoeken van gebruikers door een overzicht te geven van de beschikbare diensten die passen bij de verzoeken. Bij de beschikbare diensten wordt informatie verstrekt over de primaire en secundaire eigenschappen ervan en alle aanvullende informatie en bijzonderheden die specifiek zijn voor de dienst. Gebruikers kunnen een dienst selecteren uit de beschikbare diensten die aan hun verzoek beantwoorden.

4.

Na selectie van een dienst door de gebruikers, en overeenkomstig de regels van Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1055 gaat de GOVSATCOM-hub over tot de toewijzing van de middelen voor het verlenen van de dienst en informeert hij de gebruiker wanneer de dienst wordt geboekt en geactiveerd.

5.

Na de activering van de dienst hebben de respectieve gebruikers toegang tot de dienst, hetzij met hun eigen gebruikersapparatuur als deze compatibel is met de dienst, hetzij met de gebruikersapparatuur die door de aanbieder van middelen via GOVSATCOM ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 4 Toegang tot het dienstenpakket en de diensten van GOVSATCOM

1.

De overeenkomstig artikel 68, leden 4 en 5, van Verordening (EU) 2021/696 aangewezen bevoegde GOVSATCOM-autoriteiten hebben toegang tot het dienstenpakket en tot de procedure voor de selectie van diensten.

2.

In het kader van de procedure voor de selectie van diensten kunnen de bevoegde GOVSATCOM-autoriteiten:

 1. verzoeken om dienstverlening van hun gebruikers ontvangen, prioriteren, anonimiseren waar nodig, en doorsturen naar de GOVSATCOM-hub;

 2. de resultaten van de verzoeken van de GOVSATCOM-hub ontvangen en deze doorsturen naar de gebruikers;

 3. de door de gebruikers gemaakte selectie van diensten ontvangen, prioriteren, anonimiseren waar nodig, en doorsturen naar de GOVSATCOM-hub.

3.

Met betrekking tot de in lid 2 bedoelde anonimisering treedt de bevoegde GOVSATCOM-autoriteit tijdens de verlening van een dienst aan de gebruikers als plaatsvervanger op bij elke communicatie van de gebruiker met de GOVSATCOM-hub, zodat de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. Voor de communicatie worden, indien nodig, passende gerubriceerde kanalen gebruikt. De bevoegde GOVSATCOM-autoriteit kan ervoor kiezen een gebruiker niet te anonimiseren. In dat geval wordt de identiteit van de gebruiker via de GOVSATCOM-hub zichtbaar voor de aanbieder van middelen, ter ondersteuning van de selectie, de vormgeving, het beheer en het onderhoud van en het oplossen van problemen met de aan de gebruiker verleende dienst. De aanbieder van middelen kan ook zelf verzoeken om deanonimisering van een gebruiker. In dat geval stuurt de GOVSATCOM-hub dit verzoek ter beoordeling door naar de betrokken bevoegde GOVSATCOM-autoriteit.

4.

De GOVSATCOM-hub verstrekt aan de bevoegde GOVSATCOM-autoriteiten de voor het selecteren, boeken, vormgeven en verlenen van de diensten benodigde informatie.

Artikel 5 Prioritering van diensten en beveiligingsniveaus

Artikel 6 Gepoolde capaciteit in GOVSATCOM en beschikbaarheid van diensten

Artikel 7 Inwerkingtreding

BIJLAGE ICategorieën communicatiediensten en eigenschappen

BIJLAGE IIVooraf gedefinieerde dienstprofielen