Home

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/1164 van 13 juni 2023 tot benoeming van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo(*) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2023)

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/1164 van 13 juni 2023 tot benoeming van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo(*) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2023)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO(2), en met name artikel 12, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van artikel 12, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB is het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag gemachtigd de nodige besluiten te nemen over de politieke controle en strategische leiding van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO), met inbegrip van het besluit tot benoeming van het hoofd van de missie.

  2. Op 5 juni 2023 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/1095(3) vastgesteld, tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB en tot verlenging van het mandaat van EULEX KOSOVO tot en met 14 juni 2025.

  3. Op 10 mei 2022 heeft het PVC Besluit (GBVB) 2022/734(4) vastgesteld, waarbij het mandaat van de heer Lars-Gunnar WIGEMARK als hoofd van de missie EULEX KOSOVO werd verlengd voor de periode van 15 juni 2022 tot en met 14 juni 2023.

  4. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid heeft voorgesteld het mandaat van de heer Lars-Gunnar WIGEMARK als hoofd van de missie EULEX KOSOVO te verlengen tot en met 25 juni 2023 en de heer Giovanni Pietro BARBANO te benoemen tot hoofd van de missie EULEX KOSOVO met ingang van 26 juni 2023 tot en met 14 juni 2025,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het mandaat van de heer Lars-Gunnar WIGEMARK als hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO) wordt verlengd voor de periode van 15 juni 2023 tot 25 juni 2023.

Artikel 2

De heer Giovanni Pietro BARBANO wordt benoemd tot hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO) van 26 juni 2023 tot en met 14 juni 2025.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2023.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

D. Pronk