Home

Besluit (EU) 2023/1476 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2023-2027)

Besluit (EU) 2023/1476 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2023-2027)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43 in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar (“Madagaskar”) en de Europese Gemeenschap (“de overeenkomst van 2007”)(1), die bij Verordening (EG) nr. 31/2008 van de Raad(2) is goedgekeurd, wordt sinds 1 januari 2007 voorlopig toegepast. Het bijbehorende protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst van 2007, is op diezelfde dag van toepassing geworden en is meermaals vervangen.

  2. Het meest recente protocol bij de overeenkomst van 2007 liep af op 31 december 2018.

  3. Op 4 juni 2018 heeft de Raad een besluit aangenomen waarbij de Commissie werd gemachtigd om onderhandelingen met Madagaskar te openen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij (“de overeenkomst”) en een nieuw uitvoeringsprotocol bij de overeenkomst (“het protocol”).

  4. Tussen juli 2018 en oktober 2022 vonden acht onderhandelingsronden met Madagaskar plaats over de overeenkomst en het protocol. Die onderhandelingen zijn afgerond en de overeenkomst en het protocol zijn op 28 oktober 2022 geparafeerd.

  5. De overeenkomst en het protocol moeten ervoor zorgen dat de vaartuigen van de Unie in de visserijzone van Madagaskar kunnen vissen en dat de Unie en Madagaskar nauw samenwerken aan de verdere bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Madagaskar en de Indische Oceaan. Deze samenwerking draagt tevens bij aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de visserijsector.

  6. Het is passend om de overeenkomst en het protocol te ondertekenen.

  7. De overeenkomst en het protocol moeten zo spoedig mogelijk van toepassing worden vanwege het economische belang van de visserijactiviteiten van de vaartuigen van de Unie in de visserijzone van Madagaskar en de noodzaak om de periode waarin die activiteiten worden onderbroken, zo kort mogelijk te houden.

  8. Het is passend om de overeenkomst en het protocol moeten voorlopig toe te passen met ingang van 1 juli 2023, of met ingang van de ondertekening ervan, indien die na die datum plaatsvindt, in afwachting van de voltooiing van de procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding ervan.

  9. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad(3) geraadpleegd en heeft op 1 juni 2023advies uitgebracht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie, de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar en het uitvoeringsprotocol bij de overeenkomst (2023-2027), onder voorbehoud van de sluiting van die handelingen(4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de overeenkomst en het protocol namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

In afwachting van de voltooiing van de procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding ervan wordt de overeenkomst overeenkomstig artikel 19 ervan voorlopig toegepast met ingang van 1 juli 2023 of met ingang van de datum van de ondertekening ervan indien die na 1 juli 2023 plaatsvindt.

Artikel 4

In afwachting van de voltooiing van de procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding ervan wordt het protocol overeenkomstig artikel 19 ervan voorlopig toegepast met ingang van 1 juli 2023 onder voorbehoud van de ondertekening ervan, of met ingang van de datum van ondertekening indien die na 1 juli 2023 plaatsvindt.

Artikel 5