Home

Besluit (EU) 2023/1494 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van deel I van bijlage I bij die overeenkomst

Besluit (EU) 2023/1494 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van deel I van bijlage I bij die overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie(1) (het “terugtrekkingsakkoord”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2020/135 van de Raad(2) en is op 1 februari 2020 in werking getreden.

  2. Overeenkomstig artikel 36, lid 4, van het terugtrekkingsakkoord stelt het Gemengd Comité besluiten vast tot wijziging van deel I van bijlage I bij dat akkoord, zodat daarin alle nieuwe, door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vastgestelde besluiten of aanbevelingen worden weergegeven.

  3. Het Gemengd Comité zal op zijn volgende bijeenkomst overeenkomstig artikel 36, lid 4, van het terugtrekkingsakkoord een besluit vaststellen tot wijziging van deel I van bijlage I bij dat akkoord, waarbij twee nieuwe door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels goedgekeurde besluiten aan de daarin opgenomen lijst worden toegevoegd en drie besluiten die door de twee nieuwe besluiten zijn vervangen, uit die lijst worden geschrapt.

  4. Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gemengd Comité moet worden ingenomen over de vaststelling van een besluit tot wijziging van deel I van bijlage I bij het terugtrekkingsakkoord, welk besluitvoor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Europese Unie in het bij artikel 164, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord ingestelde Gemengd Comité in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van deel I bijlage I bij de terugtrekkingsovereenkomst, is opgenomen in het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie(1) (het “terugtrekkingsakkoord”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2020/135 van de Raad(2) en is op 1 februari 2020 in werking getreden.

  2. Overeenkomstig artikel 36, lid 4, van het terugtrekkingsakkoord stelt het Gemengd Comité besluiten vast tot wijziging van deel I van bijlage I bij dat akkoord, zodat daarin alle nieuwe, door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vastgestelde besluiten of aanbevelingen worden weergegeven.

  3. Het Gemengd Comité zal op zijn volgende bijeenkomst overeenkomstig artikel 36, lid 4, van het terugtrekkingsakkoord een besluit vaststellen tot wijziging van deel I van bijlage I bij dat akkoord, waarbij twee nieuwe door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels goedgekeurde besluiten aan de daarin opgenomen lijst worden toegevoegd en drie besluiten die door de twee nieuwe besluiten zijn vervangen, uit die lijst worden geschrapt.

  4. Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gemengd Comité moet worden ingenomen over de vaststelling van een besluit tot wijziging van deel I van bijlage I bij het terugtrekkingsakkoord, welk besluitvoor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2