Home

Besluit (EU) 2023/1550 van de Raad van 25 juli 2023 tot benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

Besluit (EU) 2023/1550 van de Raad van 25 juli 2023 tot benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio’s(1),

Gezien de voordracht van de Duitse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van artikel 300, lid 3, van het Verdrag bestaat het Comité van de Regio’s uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

  2. Op 10 december 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/2157(2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vastgesteld.

  3. In het Comité van de Regio’s komt op 3 augustus 2023 een zetel van plaatsvervanger vrij vanwege het einde van het nationale mandaat op grond waarvan de heer Peter KURZ werd voorgedragen.

  4. De Duitse regering heeft de heer Wolfram LEIBE, vertegenwoordiger van een lokale gemeenschap die in een lokaal lichaam is gekozen, Oberbürgermeister der Stadt Trier (burgemeester van Trier), voorgedragen als plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s voor de periode van 1 september 2023 tot het einde van de ambtstermijn op 25 januari 2025,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Wolfram LEIBE, vertegenwoordiger van een lokale gemeenschap die in een lokaal lichaam is gekozen, Oberbürgermeister der Stadt Trier (burgemeester van Trier), wordt van 1 september 2023 tot en met 25 januari 2025 benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Planas Puchades