Home

Besluit (EU) 2023/2096 van de Raad van 28 september 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) bij die overeenkomst

Besluit (EU) 2023/2096 van de Raad van 28 september 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) bij die overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds(1) (de “overeenkomst”) is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad EU-Republiek Moldavië (de “Associatieraad”) bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

 3. Op grond van artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

 4. Bij Besluit nr. 3/2014(2) heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op onder meer hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, voor zover hoofdstuk 6 geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen bevat. Hoofdstuk 6 bevat geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van die bijlagen.

 5. Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet een besluit tot wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) in de loop van 2023 vaststellen.

 6. Zoals vermeld in de preambule van de overeenkomst en overeenkomstig de artikelen 230 en 240 van de overeenkomst, erkennen de Unie en de Republiek Moldavië (“Moldavië”) het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Moldavië aan die van de Unie, wat betekent dat Moldavië ervoor moet zorgen dat zijn bestaande en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming wordt gebracht met het acquis van de Unie. Bovendien wordt in artikel 102 van de overeenkomst bepaald dat Moldavië zijn wetgeving moet aanpassen aan die van de EU en aan de internationale instrumenten als bedoeld in bijlage XXVIII-B bij de overeenkomst en volgens de bepalingen van die bijlage.

 7. Moldavië heeft verzocht om verdere integratie met betrekking tot de roamingsector in de Unie en om de overeenkomst aan te passen om het recente acquis van de Unie op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten daarin op te nemen.

 8. Aangezien bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) bij de overeenkomst moet worden aangevuld met de desbetreffende EU-handelingen met betrekking tot roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken en het andere recent acquis van de Unie op het gebied van telecommunicatiediensten, moeten de desbetreffende handelingen aan die bijlage worden toegevoegd. Ook moeten bepaalde handelingen die reeds in die bijlage zijn opgenomen, worden geschrapt wanneer zij zijn vervangen of gewijzigd door recentere handelingen.

 9. Aangezien bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) moet worden aangevuld met het recente acquis van de Unie inzake post- en koeriersdiensten, moeten de desbetreffende handelingen aan die bijlage worden toegevoegd.

 10. Het is daarom passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, aangezien het besluit tot wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) bij de overeenkomst voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken dat is opgericht bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, betreffende de wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) bij die overeenkomst, is gebaseerd op het ontwerpbesluit van dat comité dat aan dit besluit is gehecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 28 september 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Grande-Marlaska Gómez

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds(1) (de “overeenkomst”) is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad EU-Republiek Moldavië (de “Associatieraad”) bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

 3. Op grond van artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

 4. Bij Besluit nr. 3/2014(2) heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op onder meer hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, voor zover hoofdstuk 6 geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen bevat. Hoofdstuk 6 bevat geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van die bijlagen.

 5. Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet een besluit tot wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) in de loop van 2023 vaststellen.

 6. Zoals vermeld in de preambule van de overeenkomst en overeenkomstig de artikelen 230 en 240 van de overeenkomst, erkennen de Unie en de Republiek Moldavië (“Moldavië”) het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Moldavië aan die van de Unie, wat betekent dat Moldavië ervoor moet zorgen dat zijn bestaande en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming wordt gebracht met het acquis van de Unie. Bovendien wordt in artikel 102 van de overeenkomst bepaald dat Moldavië zijn wetgeving moet aanpassen aan die van de EU en aan de internationale instrumenten als bedoeld in bijlage XXVIII-B bij de overeenkomst en volgens de bepalingen van die bijlage.

 7. Moldavië heeft verzocht om verdere integratie met betrekking tot de roamingsector in de Unie en om de overeenkomst aan te passen om het recente acquis van de Unie op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten daarin op te nemen.

 8. Aangezien bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) bij de overeenkomst moet worden aangevuld met de desbetreffende EU-handelingen met betrekking tot roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken en het andere recent acquis van de Unie op het gebied van telecommunicatiediensten, moeten de desbetreffende handelingen aan die bijlage worden toegevoegd. Ook moeten bepaalde handelingen die reeds in die bijlage zijn opgenomen, worden geschrapt wanneer zij zijn vervangen of gewijzigd door recentere handelingen.

 9. Aangezien bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) moet worden aangevuld met het recente acquis van de Unie inzake post- en koeriersdiensten, moeten de desbetreffende handelingen aan die bijlage worden toegevoegd.

 10. Het is daarom passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, aangezien het besluit tot wijziging van bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-C (Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten) bij de overeenkomst voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

BIJLAGE I

BIJLAGE II