Home

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/2112 van 3 oktober 2023 tot benoeming van de commandant van de EU-missiestrijdkrachten van de militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2022/1919 (EUTM RCA/1/2023)

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/2112 van 3 oktober 2023 tot benoeming van de commandant van de EU-missiestrijdkrachten van de militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2022/1919 (EUTM RCA/1/2023)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38,

Gezien Besluit (GBVB) 2016/610 van de Raad van 19 april 2016 betreffende een militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA)(1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op grond van artikel 5, lid 1, van Besluit (GBVB) 2016/610 het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de nodige besluiten te nemen ten behoeve van de politieke controle op en de strategische leiding van de militaire GVDB-missie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA), met inbegrip van de besluiten tot benoeming van de volgende commandanten van de EU-missiestrijdkrachten van EUTM RCA.

  2. Op 6 oktober 2022 heeft het PVC Besluit (GBVB) 2022/1919(2) vastgesteld, waarbij brigadegeneraal Lino Loureiro GONÇALVES werd benoemd tot commandant van de EU-missiestrijdkrachten van EUTM RCA.

  3. Op 3 augustus 2023 heeft de Raad bij Besluit (GBVB) 2023/1600(3) het mandaat van EUTM RCA verlengd tot en met 19 september 2024.

  4. Op 9 augustus 2023 hebben de Roemeense militaire autoriteiten voorgesteld brigadegeneraal Cornel TONEA-BĂLAN te benoemen tot commandant van de EU-missiestrijdkrachten van EUTM RCA, ter vervanging van brigadegeneraal Lino Loureiro GONÇALVES.

  5. Op 23 augustus 2023 heeft de commandant van de EU-missie zijn steun voor het door de Roemeense militaire autoriteiten gedane voorstel uitgesproken.

  6. Op 25 augustus 2023 heeft het Militair Comité van de EU besloten om het PVC aan te bevelen het door de Roemeense militaire autoriteiten gedane voorstel goed te keuren.

  7. Er moet een besluit worden genomen over de benoeming van brigadegeneraal Cornel TONEA-BĂLAN tot commandant van de EU-missiestrijdkrachten van EUTM RCA met ingang van 7 oktober 2023.

  8. Besluit (GBVB) 2022/1919 moet worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Brigadegeneraal Cornel TONEA-BĂLAN wordt met ingang van 7 oktober 2023 benoemd tot commandant van de EU-missiestrijdkrachten van de militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA).

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2022/1919 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 7 oktober 2023.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 2023.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

D. Pronk