Home

Besluit (EU) 2023/2128 van de Raad van 9 oktober 2023 tot benoeming van drie leden van, en vier plaatsvervangers in het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Slowaakse Republiek

Besluit (EU) 2023/2128 van de Raad van 9 oktober 2023 tot benoeming van drie leden van, en vier plaatsvervangers in het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Slowaakse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's(1),

Gezien de voordrachten van de Slowaakse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Volgens artikel 300, lid 3, van het Verdrag bestaat het Comité van de Regio's uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

 2. Op 10 december 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/2157(2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vastgesteld.

 3. In het Comité van de Regio's zijn drie zetels van lid vrijgekomen vanwege het einde van het nationale mandaat op grond waarvan de heer Milan BELICA, de heer Jaroslav HLINKA en mevrouw Andrea TURČANOVÁ waren voorgedragen.

 4. In het Comité van de Regio's zijn vier zetels van plaatsvervanger vrijgekomen vanwege het aftreden van de heer Ján BELJAK, de heer Jaroslav BAŠKA, de heer Ján BLCHÁČ en de heer Daniel LORINC.

 5. De Slowaakse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van regionale of lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam zijn gekozen, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als lid van het Comité van de Regio's: de heer Branislav BECÍK, Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (voorzitter van de regio Nitra), de heer Branislav ZACHARIDES, Primátor mesta Vrútky (burgemeester van Vrútky), en de heer František OL'HA, Primátor mesta Prešov (burgemeester van Prešov).

 6. De Slowaakse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van regionale of lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam zijn gekozen, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als plaatsvervanger in het Comité van de Regio's: de heer Ondrej LUNTER, Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (voorzitter van de regio Banská Bystrica), de heer Michal BARTEK, Poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (lid van het regionale parlement van Trenčín en vicevoorzitter van de regio Trenčín), de heer Ladislav SMATANA, Primátor mesta Bojnice (burgemeester van Bojnice), en mevrouw Vladimíra VYDROVÁ, Starostka obce Chorvátsky Grob (burgemeester van Chorvátsky Grob),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende vertegenwoordigers van regionale of lokale gemeenschappen die in een lichaam zijn gekozen, worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, in het Comité van de Regio's benoemd:

 1. tot lid:

  • de heer Branislav BECÍK, Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (voorzitter van de regio Nitra);

  • de heer František OL'HA, Primátor mesta Prešov (burgemeester van Prešov);

  • de heer Branislav ZACHARIDES, Primátor mesta Vrútky (burgemeester van Vrútky);

  alsmede

 2. tot plaatsvervanger:

  • de heer Michal BARTEK, Poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (lid van het regionale parlement van Trenčín en vicevoorzitter van de regio Trenčín);

  • de heer Ondrej LUNTER, Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (voorzitter van de regio Banská Bystrica);

  • de heer Ladislav SMATANA, Primátor mesta Bojnice (burgemeester van Bojnice), en

  • mevrouw Vladimíra VYDROVÁ, Starostka obce Chorvátsky Grob (burgemeester van Chorvátsky Grob).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 9 oktober 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

Y. Díaz Pérez