Home

Gedelegeerd Besluit (EU) 2023/2383 van de Commissie van 23 mei 2023 tot wijziging en rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot opleidingstitels en benamingen van opleidingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3276) (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerd Besluit (EU) 2023/2383 van de Commissie van 23 mei 2023 tot wijziging en rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot opleidingstitels en benamingen van opleidingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3276) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties(1), en met name artikel 21 bis, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG bevat lijsten van de opleidingstitels van artsen, verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten.

 2. De gewijzigde bepalingen waarvan kennis is gegeven, voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 en 46 van Richtlijn 2005/36/EG.

 3. Bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG moet derhalve worden bijgewerkt.

 4. De spelling van verschillende Maltese vermeldingen en één Zweedse vermelding van opleidingstitels in bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG is gewijzigd bij Gedelegeerd Besluit (EU) 2021/2183 van de Commissie(2) als gevolg van een fout bij de vertaling van dat gedelegeerd besluit. Dit betreft de Maltese vermeldingen voor de basisopleiding voor arts, verloskunde en gynaecologie, fysische geneeskunde en revalidatie, dermato-venereologie, venereologie, urgentiegeneeskunde, orthodontie, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, apotheker, verloskundige en architect, en de Zweedse vermelding voor klinische genetica. Die fouten moeten worden gerectificeerd.

 5. Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moeten alle betrokken punten van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen worden vervangen.

 6. Richtlijn 2005/36/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG wordt gewijzigd en gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2023.

Voor de Commissie

Thierry Breton

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. De punten 5.1.1 tot en met 5.1.4 worden vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Certificaat bij de opleidingstitel

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

  Diplôme de “médecin”/Master in de geneeskunde

  • Les universités/De universiteiten

  • Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

  20.12.1976

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

  Университет

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

  Lékářská fakulta univerzity v České republice

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

  Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

  Universitet

  Autorisation som læge

  Tilladelse til selvstændigt virke som læge

  20.12.1976

  Deutschland

  • Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

  • Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

  Zuständige Behörden

  20.12.1976

  Eesti

  Arstikraad

  Degree in Medicine (MD)

  Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

  Tartu Ülikool

  1.5.2004

  Ελλάς

  Πτυχίο Ιατρικής

  • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,

  • Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

  1.1.1981

  España

  Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

  Título de Licenciado en Medicina

  Título de Graduado/a en Medicina

  • Ministerio de Educación y Cultura

  • El rector de una Universidad

  1.1.1986

  France

  Diplôme d'Etat de docteur en Médicine

  Universités

  20.12.1976

  Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales (7)

  Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (8)

  Certificat de compétence clinique

  Hrvatska

  Diploma “doktor medicine/doktorica medicine”

  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  1.7.2013

  Ireland

  Primary qualification

  Competent examining body

  Certificate of experience

  20.12.1976

  Italia

  Diploma di laurea in medicina e chirurgia

  Università

  Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia (10)

  20.12.1976

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

  Ιατρικό Συμβούλιο

  1.5.2004

  Πτυχίο Ιατρικής

  Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου (1)

  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)

  Latvija

  ārsta diploms

  Universitātes tipa augstskola

  Universitāte

  1.5.2004

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

  Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

  Universitetas

  Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

  Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

  1.5.2004

  Luxembourg

  Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

  Jury d’examen d’Etat

  Certificat de stage

  20.12.1976

  Magyarország

  Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)

  Egyetem

  1.5.2004

  Malta

  Lawrja ta” Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija

  Università ta” Malta

  Ċertifikat ta” reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

  1.5.2004

  Nederland

  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

  Faculteit Geneeskunde

  20.12.1976

  Master of Science in de Geneeskunde (9)

  Österreich

  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

  Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

  1.1.1994

  Polska

  Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarz”

  Szkoły wyższe

  Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5)

  1.5.2004

  Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

  Portugal

  Carta de Curso de licenciatura em medicina

  Certificado de mestrado integrado em medicina

  Universidades

  Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

  1.1.1986

  România

  Diplomă de licenţă de doctor medic

  Diploma de licență și master (6)

  Universităţi

  Ministerul Educației Naționale(6)

  1.1.2007

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine”

  Univerza

  Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

  1.5.2004

  Slovensko

  DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (“MUDr.”)

  Univerzita

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

  Yliopisto

  1.1.1994

  Sverige

  Läkarexamen

  Universitet eller högskola

  Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

  1.1.1994

  United Kingdom

  Primary qualification (11)

  Competent examining body

  Certificate of experience

  20.12.1976

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

  minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

  20.12.1976

  България

  Свидетелство за призната специалност

  Университет

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o specializaci

  Ministerstvo zdravotnictví

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

  Sundhedsstyrelsen

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  20.12.1976

  Deutschland

  Fachärztliche Anerkennung

  Landesärztekammer

  20.12.1976

  Eesti

  Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

  Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

  Tartu Ülikool

  1.5.2004

  Ελλάς

  Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας

  Περιφέρεια

  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  Νομαρχία

  1.1.1981

  España

  Título de Especialista

  • Ministerio competente en el ámbito de la Educación/Universidades

  • Ministerio competente en el ámbito de la Sanidad (4)

  1.1.1986

  France

  Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine

  Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’Etat de docteur en médecine

  Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine

  Universités

  Conseil de l’Ordre des médecins

  Universités

  20.12.1976

  Hrvatska

  Diploma o specijalističkom usavršavanju

  Ministarstvo nadležno za zdravstvo

  1.7.2013

  Ireland

  Certificate of Specialist doctor

  Competent authority

  20.12.1976

  Italia

  Diploma di medico specialista

  Università

  20.12.1976

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

  Ιατρικό Συμβούλιο

  1.5.2004

  Latvija

  “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē (5)

  Ārstniecības personas sertifikāts

  Latvijas Ārstu biedrība

  Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (6)

  1.5.2004

  Lietuva

  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

  Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Certificat de médecin spécialiste

  Ministre de la Santé publique

  20.12.1976

  Diplôme d’études spécialisées en médecine

  Université du Luxembourg

  15.9.2021

  Magyarország

  Szakorvosi bizonyítvány

  Nemzeti Vizsgabizottság

  1.5.2004

  Malta

  Ċertifikat ta” Speċjalista Mediku

  Kumitat ta” Approvazzjoni dwar Speċjalisti

  1.5.2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

  • Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

  • Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

  20.12.1976

  Diploma geneeskundig specialist

  • Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

  Österreich

  Facharztdiplom

  Österreichische Ärztekammer

  1.1.1994

  Polska

  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

  Centrum Egzaminów Medycznych

  1.5.2004

  Portugal

  Titulo de especialista

  Ordem dos Médicos

  1.1.1986

  România

  Certificat de medic specialist

  Ministerul Sănătăţii

  1.1.2007

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

  Ministrstvo za zdravje

  Zdravniška zbornica Slovenije

  1.5.2004

  Slovensko

  Diplom o špecializácii

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

  Yliopisto

  1.1.1994

  Sverige

  Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  1.1.1994

  United Kingdom

  Certificate of Completion of training (2)

  Postgraduate Medical Education and Training Board

  General Medical Council

  20.12.1976

  1.4.2010

  Anaesthetics

  General surgery

  Minimum period of training: 3 years

  Minimum period of training: 5 years

  Country

  Title

  Title

  België/Belgique/Belgien

  Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie

  Chirurgie/Heelkunde

  България

  Анестезиология и интензивно лечение

  Хирургия

  Česko

  Anesteziologie a intenzivní medicína

  Chirurgie

  Danmark

  Anæstesiologi

  Kirurgi

  Deutschland

  Anästhesiologie

  (Allgemeine) Chirurgie

  Eesti

  Anestesioloogia

  Üldkirurgia

  Ελλάς

  Αναισθησιολογία

  Χειρουργική

  España

  Anestesiología y Reanimación

  Cirugía general y del aparato digestivo

  France

  Anesthésie-réanimation

  Chirurgie générale

  Hrvatska

  Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

  Opća kirurgija

  Ireland

  Anaesthesia (3)

  Anaesthesiology (4)

  General surgery

  Italia

  Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

  Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)

  Chirurgia generale

  Κύπρος

  Αναισθησιολογία

  Γενική Χειρουργική

  Latvija

  Anestezioloģija un reanimatoloģija

  Ķirurģija

  Lietuva

  Anesteziologija reanimatologija

  Chirurgija

  Luxembourg

  Anesthésie-réanimation

  Chirurgie générale

  Magyarország

  Aneszteziológia és intenzív terápia

  Sebészet

  Malta

  Anesteżija u Kura Intensiva

  Kirurġija Ġenerali

  Nederland

  Anesthesiologie

  Heelkunde

  Österreich

  Anästhesiologie und Intensivmedizin

  • Chirurgie

  • Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)

  Polska

  Anestezjologia i intensywna terapia

  Chirurgia ogólna

  Portugal

  Anestesiologia

  Cirurgia geral

  România

  Anestezie şi terapie intensivă

  Chirurgie generală

  Slovenija

  Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

  Splošna kirurgija

  Slovensko

  Anestéziológia a intenzívna medicína

  Chirurgia

  Suomi/Finland

  Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

  Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

  Sverige

  Anestesi och intensivvård

  Kirurgi

  United Kingdom

  Anaesthetics (5)

  General surgery (5)

  Neurochirurgie

  Verloskunde en gynaecologie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Neurochirurgie

  Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde

  България

  Неврохирургия

  Акушерство и гинекология

  Česko

  Neurochirurgie

  Gynekologie a porodnictví

  Danmark

  Neurokirurgi

  Gynækologi og obstetrik

  Deutschland

  Neurochirurgie

  Frauenheilkunde und Geburtshilfe

  Eesti

  Neurokirurgia

  Sünnitusabi ja günekoloogia

  Ελλάς

  Νευροχειρουργική

  Μαιευτική-Γυναικολογία

  España

  Neurocirugía

  Obstetricia y ginecología

  France

  Neurochirurgie

  Gynécologie — obstétrique

  Hrvatska

  Neurokirurgija

  Ginekologija i opstetricija

  Ireland

  Neurosurgery

  Obstetrics and gynaecology

  Italia

  Neurochirurgia

  Ginecologia e ostetricia

  Κύπρος

  Νευροχειρουργική

  Μαιευτική — Γυναικολογία

  Latvija

  Neiroķirurģija

  Ginekoloģija un dzemdniecība

  Lietuva

  Neurochirurgija

  Akušerija ginekologija

  Luxembourg

  Neurochirurgie

  Gynécologie — obstétrique

  Magyarország

  Idegsebészet

  Szülészet-nőgyógyászat

  Malta

  Newrokirurġija

  Ostetriċja u Ġinekoloġija

  Nederland

  Neurochirurgie

  Obstetrie en Gynaecologie

  Österreich

  Neurochirurgie

  Frauenheilkunde und Geburtshilfe

  Polska

  Neurochirurgia

  Położnictwo i ginekologia

  Portugal

  Neurocirurgia

  Ginecologia e obstetricia

  România

  Neurochirurgie

  Obstetrică-ginecologie

  Slovenija

  Nevrokirurgija

  Ginekologija in porodništvo

  Slovensko

  Neurochirurgia

  Gynekológia a pôrodníctvo

  Suomi/Finland

  Neurokirurgia/Neurokirurgi

  Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

  Sverige

  Neurokirurgi

  Obstetrik och gynekologi

  United Kingdom

  Neurosurgery (1)

  Obstetrics and gynaecology (1)

  Interne geneeskunde

  Oogheelkunde

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Médecine interne/Inwendige geneeskunde

  Ophtalmologie/Oftalmologie

  България

  Вътрешни болести

  Очни болести

  Česko

  Vnitřní lékařství

  Oftalmologie

  Danmark

  Oftalmologi

  Deutschland

  Innere Medizin

  Augenheilkunde

  Eesti

  Sisehaigused

  Oftalmoloogia

  Ελλάς

  Παθολογία

  Οφθαλμολογία

  España

  Medicina interna

  Oftalmología

  France

  Médecine interne

  Médecine interne et immunologie clinique (3)

  Ophtalmologie

  Hrvatska

  Opća interna medicina

  Oftalmologija i optometrija

  Ireland

  General (Internal) Medicine

  Ophthalmic surgery

  Ophthalmology (1)

  Italia

  Medicina interna

  Oftalmologia

  Κύπρος

  Παθολογία

  Οφθαλμολογία

  Latvija

  Internā medicīna

  Oftalmoloģija

  Lietuva

  Vidaus ligos

  Oftalmologija

  Luxembourg

  Médecine interne

  Ophtalmologie

  Magyarország

  Belgyógyászat

  Szemészet

  Malta

  Mediċina Interna

  Oftalmoloġija

  Nederland

  Interne geneeskunde

  Oogheelkunde

  Österreich

  Innere Medizin

  Augenheilkunde und Optometrie

  Polska

  Choroby wewnętrzne

  Okulistyka

  Portugal

  Medicina interna

  Oftalmologia

  România

  Medicină internă

  Oftalmologie

  Slovenija

  Interna medicina

  Oftalmologija

  Slovensko

  Vnútorné lekárstvo

  Oftalmológia

  Suomi/Finland

  Sisätaudit/Inre medicin

  Silmätaudit/Ögonsjukdomar

  Sverige

  Internmedicin

  Ögonsjukdomar (oftalmologi)

  United Kingdom

  General (internal) medicine (2)

  Ophthalmology (2)

  Keel-, neus- en oorheelkunde

  Kindergeneeskunde

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

  Pédiatrie/Pediatrie

  България

  Ушно-носно-гърлени болести

  Педиатрия

  Česko

  Otorinolaryngologie

  Dětské lékařství

  Danmark

  Oto-rhino-laryngologi

  Pædiatri

  Deutschland

  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

  Kinder- und Jugendmedizin

  Eesti

  Otorinolarüngoloogia

  Pediaatria

  Ελλάς

  Ωτορινολαρυγγολογία

  Παιδιατρική

  España

  Otorrinolaringología

  Pediatría y sus áreas especificas

  France

  Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

  Pédiatrie

  Hrvatska

  Otorinolaringologija

  Pedijatrija

  Ireland

  Otolaryngology

  Paediatrics

  Italia

  Otorinolaringoiatria

  Pediatria

  Κύπρος

  Ωτορινολαρυγγολογία

  Παιδιατρική

  Latvija

  Otolaringoloģija

  Pediatrija

  Lietuva

  Otorinolaringologija

  Vaikų ligos

  Luxembourg

  Oto-rhino-laryngologie

  Pédiatrie

  Magyarország

  Fül-orr-gégegyógyászat

  Csecsemő- és gyermekgyógyászat

  Malta

  Otorinolaringoloġija

  Otorinolarinġoloġija — Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2)

  Pedjatrija

  Nederland

  Keel-neus-oorheelkunde

  Kindergeneeskunde

  Österreich

  • Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

  • Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

  Kinder- und Jugendheilkunde

  Polska

  Otorynolaryngologia

  Pediatria

  Portugal

  Otorrinolaringologia

  Pediatria

  România

  Otorinolaringologie

  Pediatrie

  Slovenija

  Otorinolaringológija

  Pediatrija

  Slovensko

  Otorinolaryngológia

  Pediatria

  Suomi/Finland

  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

  Lastentaudit/Barnsjukdomar

  Sverige

  Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

  Barn- och ungdomsmedicin

  United Kingdom

  Otolaryngology (3)

  Paediatrics (3)

  Ziekten der luchtwegen

  Urologie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Pneumologie

  Urologie

  България

  Пневмология и фтизиатрия

  Урология

  Česko

  Pneumologie a ftizeologie

  Urologie

  Danmark

  Intern medicin: lungesygdomme

  Urologi

  Deutschland

  • Pneumologie

  • Innere Medizin und Pneumologie (1)

  Urologie

  Eesti

  Pulmonoloogia

  Uroloogia

  Ελλάς

  Φυματιολογία- Πνευμοvολογία

  Ουρολογία

  España

  Neumología

  Urología

  France

  Pneumologie

  Chirurgie urologique

  Urologie (4)

  Hrvatska

  Pulmologija

  Urologija

  Ireland

  Respiratory medicine

  Urology

  Italia

  Malattie dell’apparato respiratorio

  Urologia

  Κύπρος

  Πνευμονολογία — Φυματιολογία

  Ουρολογία

  Latvija

  Ftiziopneimonoloģija

  Uroloģija

  Lietuva

  Pulmonologija

  Urologija

  Luxembourg

  Pneumologie

  Urologie

  Magyarország

  Tüdőgyógyászat

  Urológia

  Malta

  Mediċina Respiratorja

  Uroloġija

  Nederland

  Longziekten en tuberculose

  Urologie

  Österreich

  • Lungenkrankheiten

  • Innere Medizin und Pneumologie (2)

  Urologie

  Polska

  Choroby płuc

  Urologia

  Portugal

  Pneumologia

  Urologia

  România

  Pneumologie

  Urologie

  Slovenija

  Pnevmologija

  Urologija

  Slovensko

  Pneumológia a ftizeológia

  Urológia

  Suomi/Finland

  Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

  Urologia/Urologi

  Sverige

  Lungsjukdomar (pneumologi)

  Urologi

  United Kingdom

  Respiratory medicine (3)

  Urology (3)

  Orthopedie

  Pathologische anatomie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

  Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

  България

  Ортопедия и травматология

  Обща и клинична патология

  Česko

  Ortopedie

  Patologie

  Danmark

  Ortopædisk kirurgi

  Patologisk anatomi og cytology

  Deutschland

  • Orthopädie (und Unfallchirurgie)

  • Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

  Pathologie

  Eesti

  Ortopeedia

  Patoloogia

  Ελλάς

  Ορθοπεδική

  Παθολογική Ανατομική

  España

  Cirugía ortopédica y traumatología

  Anatomía patológica

  France

  Chirurgie orthopédique et traumatologie

  Anatomie et cytologie pathologiques

  Hrvatska

  Ortopedija i traumatologija

  Patologija

  Patologija i citologija (3)

  Ireland

  Trauma and orthopaedic surgery

  Histopathology

  Italia

  Ortopedia e traumatologia

  Anatomia patologica

  Κύπρος

  Ορθοπεδική

  Παθολογοανατομία — Ιστολογία

  Latvija

  Traumatoloģija un ortopēdija

  Patoloģija

  Lietuva

  Ortopedija traumatologija

  Patologija

  Luxembourg

  Orthopédie

  Anatomie pathologique

  Magyarország

  Ortopédia és traumatológia

  Patológia

  Malta

  Kirurġija Ortopedika

  Istopatoloġija

  Nederland

  Orthopedie

  Pathologie

  Österreich

  • Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

  • Orthopädie und Traumatologie (2)

  • Pathologie

  • Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)

  • Klinische Pathologie und Neuropathologie

  Polska

  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  Patomorfologia

  Portugal

  Ortopedia

  Anatomia patologica

  România

  Ortopedie şi traumatologie

  Anatomie patologică

  Slovenija

  • Ortopedska kirurgija; Travmatologija

  Patologija

  Slovensko

  Ortopédia

  Patologická anatómia

  Suomi/Finland

  Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

  Patologia/Patologi

  Sverige

  Ortopedi

  Klinisk patologi

  United Kingdom

  Trauma and orthopaedic surgery (4)

  Histopathology (4)

  Neurologie

  Psychiatrie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Neurologie

  Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

  България

  Нервни болести

  Психиатрия

  Česko

  Neurologie

  Psychiatrie

  Danmark

  Neurologi

  Psykiatri

  Deutschland

  Neurologie

  Psychiatrie und Psychotherapie

  Eesti

  Neuroloogia

  Psühhiaatria

  Ελλάς

  Νευρολογία

  Ψυχιατρική

  España

  Neurología

  Psiquiatría

  France

  Neurologie

  Psychiatrie

  Hrvatska

  Neurologija

  Psihijatrija

  Ireland

  Neurology

  Psychiatry

  Italia

  Neurologia

  Psichiatria

  Κύπρος

  Νευρολογία

  Ψυχιατρική

  Latvija

  Neiroloģija

  Psihiatrija

  Lietuva

  Neurologija

  Psichiatrija

  Luxembourg

  Neurologie

  Psychiatrie

  Magyarország

  Neurológia

  Pszichiátria

  Malta

  Newroloġija

  Psikjatrija

  Nederland

  Neurologie

  Psychiatrie

  Österreich

  Neurologie

  Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

  Polska

  Neurologia

  Psychiatria

  Portugal

  Neurologia

  Psiquiatria

  România

  Neurologie

  Psihiatrie

  Slovenija

  Nevrologija

  Psihiatrija

  Slovensko

  Neurológia

  Psychiatria

  Suomi/Finland

  Neurologia/Neurologi

  Psykiatria/Psykiatri

  Sverige

  Neurologi

  Psykiatri

  United Kingdom

  Neurology (1)

  General psychiatry (1)

  Radiologie

  Radiotherapie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

  Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

  България

  Образна диагностика

  Лъчелечение

  Česko

  Radiologie a zobrazovací metody

  Radiační onkologie

  Danmark

  Radiologi

  Klinisk Onkologi

  Deutschland

  (Diagnostische) Radiologie

  Strahlentherapie

  Eesti

  Radioloogia

  Onkoloogia

  Ελλάς

  Ακτινοδιαγνωστική

  Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία

  España

  Radiodiagnóstico

  Oncología radioterápica

  France

  Radiodiagnostic et imagerie médicale

  Radiologie et imagerie médicale (4)

  Oncologie option radiothérapie

  Hrvatska

  Klinička radiologija

  Onkologija i radioterapija

  Ireland

  Radiology

  Radiation oncology

  Italia

  Radiodiagnostica

  Radioterapia

  Κύπρος

  Ακτινολογία

  Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

  Latvija

  Diagnostiskā radioloģija

  Terapeitiskā radioloģija

  Lietuva

  Radiologija

  Onkologija radioterapija

  Luxembourg

  Radiodiagnostic

  Radiothérapie

  Magyarország

  Radiológia

  Sugárterápia

  Malta

  Radjoloġija

  Onkoloġija u Radjoterapija

  Nederland

  Radiologie

  Radiotherapie

  Österreich

  Radiologie

  Strahlentherapie-Radioonkologie

  Polska

  Radiologia i diagnostyka obrazowa

  Radioterapia onkologiczna

  Portugal

  Radiodiagnóstico

  Radioterapia

  Radioncologia

  România

  Radiologie-imagistică medicală

  Radioterapie

  Slovenija

  Radiologija

  Radioterapija in onkologija

  Slovensko

  Rádiológia

  Radiačná onkológia

  Suomi/Finland

  Radiologia/Radiologi

  Syöpätaudit/Cancersjukdomar

  Sverige

  Medicinsk radiologi

  Radiologi (2)

  Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

  Onkologi (1)

  United Kingdom

  Clinical radiology (3)

  Clinical oncology (3)

  Plastische chirurgie

  Klinische biologie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

  Biologie clinique/Klinische biologie

  България

  Пластично-възстановителна и естетична хирургия

  Клинична лаборатория

  Česko

  Plastická chirurgie

  Danmark

  Plastikkirurgi

  Deutschland

  • Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

  • Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)

  Laboratoriumsmedizin (2)

  Eesti

  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

  Laborimeditsiin

  Ελλάς

  Πλαστική Χειρουργική

  Ιατρική βιοπαθολογία (5)

  España

  Cirugía plástica, estética y reparadora

  Análisis clínicos

  France

  Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

  Biologie médicale

  Hrvatska

  Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

  Ireland

  Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

  Italia

  Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

  Patologia clinica

  Patologia clinica e biochimica clinica (4)

  Κύπρος

  Πλαστική Χειρουργική

  Latvija

  Plastiskā ķirurģija

  Lietuva

  Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

  Laboratorinė medicina

  Luxembourg

  Chirurgie plastique

  Biologie clinique

  Magyarország

  • Plasztikai (égési) sebészet

  • Plasztikai és égés-sebészet (6)

  Orvosi laboratóriumi diagnosztika

  Malta

  Kirurġija Plastika

  Nederland

  Plastische chirurgie

  Österreich

  Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

  Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie(3)

  Medizinische Biologie

  Polska

  Chirurgia plastyczna

  Diagnostyka laboratoryjna

  Portugal

  Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

  Patologia clínica

  România

  Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

  Medicină de laborator

  Slovenija

  Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

  Slovensko

  Plastická chirurgia

  Laboratórna medicína

  Suomi/Finland

  Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

  Sverige

  Plastikkirurgi

  United Kingdom

  Plastic surgery (7)

  Microbiologie — Bacteriologie

  Klinische chemie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Microbiologie médicale/medische microbiologie (11)

  България

  Микробиология

  Биохимия

  Česko

  Lékařská mikrobiologie

  Klinická biochemie

  Danmark

  Klinisk mikrobiologi

  Klinisk biokemi

  Deutschland

  • Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

  • Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

  Laboratoriumsmedizin (1)

  Eesti

  Ελλάς

  • Ιατρική Βιοπαθολογία

  • Μικροβιολογία

  Ιατρική βιοπαθολογία (6)

  España

  Microbiología y parasitología

  Bioquímica clínica

  France

  Hrvatska

  Klinička mikrobiologija

  Ireland

  Microbiology

  Chemical pathology

  Italia

  Microbiologia e virologia

  Biochimica clinica (5)

  Biochimica (9)

  Κύπρος

  Μικροβιολογία

  Latvija

  Mikrobioloģija

  Lietuva

  Luxembourg

  Microbiologie

  Chimie biologique

  Magyarország

  Orvosi mikrobiológia

  Malta

  Mikrobijoloġija/Batterjoloġija

  Patoloġija Kimika

  Nederland

  Medische microbiologie

  Klinische chemie (2)

  Österreich

  • Hygiene und Mikrobiologie

  • Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)

  • Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

  Medizinische und Chemische Labordiagnostik

  Polska

  Mikrobiologia lekarska

  Portugal

  România

  Slovenija

  Klinična mikrobiologija

  Medicinska biokemija

  Slovensko

  Klinická mikrobiológia

  Klinická biochémia

  Suomi/Finland

  Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

  Kliininen kemia/Klinisk kemi

  Sverige

  Klinisk bakteriologi

  Klinisk mikrobiologi (7)

  Klinisk kemi

  United Kingdom

  Medical microbiology and virology(8) (10)

  Chemical pathology (10)

  Immunologie

  Cardio-thoracale chirurgie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(1)

  България

  Клинична имунология

  Гръдна хирургия Кардиохирургия

  Česko

  Alergologie a klinická imunologie

  Hrudní chirurgie

  Danmark

  Klinisk immunologi

  Thoraxkirurgi

  Deutschland

  Thoraxchirurgie

  Eesti

  Torakaalkirurgia

  Ελλάς

  Χειρουργική Θώρακος

  España

  Inmunología

  Cirugía torácica

  France

  Médecine interne et immunologie clinique (6)

  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

  Hrvatska

  Alergologija i klinička imunologija

  Specijalist kardiotorakalna kirurgija (4)

  Ireland

  Immunology (clinical and laboratory)

  Cardiothoracic surgery

  Italia

  • Chirurgia toracica

  Κύπρος

  Ανοσολογία

  Χειρουργική Θώρακος

  Latvija

  Imunoloģija

  Torakālā ķirurģija

  Sirds ķirurgs

  Lietuva

  Krūtinės chirurgija

  Luxembourg

  Immunologie

  Chirurgie thoracique

  Magyarország

  Allergológia és klinikai immunológia

  Mellkassebészet

  Malta

  Immunoloġija

  Kirurġija Kardjo-Toraċika

  Nederland

  Cardio-thoracale chirurgie

  Österreich

  • Immunologie

  • Klinische Immunologie (2)

  Thoraxchirurgie

  Polska

  Immunologia kliniczna

  Chirurgia klatki piersiowej

  Portugal

  Cirurgia cardiotorácica

  România

  Chirurgie toracică

  Slovenija

  Torakalna kirurgija

  Slovensko

  Klinická imunológia a alergológia

  Hrudníková chirurgia

  Suomi/Finland

  Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

  Sverige

  Klinisk immunologi (3)

  Thoraxkirurgi

  United Kingdom

  Immunology (5)

  Cardo-thoracic surgery (5)

  Kinderheelkunde

  Vasculaire chirurgie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

  България

  Детска хирургия

  Съдова хирургия

  Česko

  Dětská chirurgie

  Cévní chirurgie

  Danmark

  Karkirurgi

  Deutschland

  Kinderchirurgie

  Gefäßchirurgie

  Eesti

  Lastekirurgia

  Kardiovaskulaarkirurgia

  Ελλάς

  Χειρουργική Παίδων

  Αγγειοχειρουργική

  España

  Cirugía pediátrica

  Angiología y cirugía vascular

  France

  Chirurgie infantile

  Chirurgie vasculaire

  Hrvatska

  Dječja kirurgija

  Vaskularna kirurgija

  Ireland

  Paediatric surgery

  Vascular surgery (2)

  Italia

  Chirurgia pediatrica

  Chirurgia vascolare

  Κύπρος

  Χειρουργική Παίδων

  Χειρουργική Αγγείων

  Latvija

  Bērnu ķirurģija

  Asinsvadu ķirurģija

  Lietuva

  Vaikų chirurgija

  Kraujagyslių chirurgija

  Luxembourg

  Chirurgie pédiatrique

  Chirurgie vasculaire

  Magyarország

  Gyermeksebészet

  Érsebészet

  Malta

  Kirurgija Pedjatrika

  Kirurġija Vaskolari

  Nederland

  Österreich

  Kinder- und Jugendchirurgie

  Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie

  Polska

  Chirurgia dziecięca

  Chirurgia naczyniowa

  Portugal

  Cirurgia pediátrica

  Angologia/Cirurgia vascular

  România

  Chirurgie pediatrică

  Chirurgie vasculară

  Slovenija

  Otroška kirurgija

  Kardiovaskularna kirurgija

  Slovensko

  Detská chirurgia

  Cievna chirurgia

  Suomi/Finland

  Lastenkirurgia/Barnkirurgi

  Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

  Sverige

  Barn- och ungdomskirurgi

  Kärlkirurgi

  United Kingdom

  Paediatric surgery (3)

  Vascular surgery (3)

  Cardiologie

  Maag- en darmziekten

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Cardiologie

  Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

  България

  Кардиология

  Гастроентерология

  Česko

  Kardiologie

  Gastroenterologie

  Danmark

  Intern medicin: kardiologi

  Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

  Deutschland

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

  • Innere Medizin und Kardiologie (1)

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

  • Innere Medizin und Gastroenterologie (1)

  Eesti

  Kardioloogia

  Gastroenteroloogia

  Ελλάς

  Καρδιολογία

  Γαστρεντερολογία

  España

  Cardiología

  Aparato digestivo

  France

  Cardiologie et maladies vasculaires

  Médecine cardio-vasculaire (4)

  Gastro-entérologie et hépatologie

  Hrvatska

  Kardiologija

  Gastroenterologija

  Ireland

  Cardiology

  Gastro-enterology

  Italia

  Malattie dell’apparato cardiovascolare

  Gastroenterologia

  Malattie dell’apparato digerente (2)

  Κύπρος

  Καρδιολογία

  Γαστρεντερολογία

  Latvija

  Kardioloģija

  Gastroenteroloģija

  Lietuva

  Kardiologija

  Gastroenterologija

  Luxembourg

  Cardiologie et angiologie

  Gastro-enterologie

  Magyarország

  Kardiológia

  Gasztroenterológia

  Malta

  Kardjoloġija

  Gastroenteroloġija

  Nederland

  Cardiologie

  Maag-darm-leverziekten

  Österreich

  Innere Medizin und Kardiologie

  Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie

  Polska

  Kardiologia

  Gastrenterologia

  Portugal

  Cardiologia

  Gastrenterologia

  România

  Cardiologie

  Gastroenterologie

  Slovenija

  Kardiologija in vaskularna medicina

  Gastroenterologija

  Slovensko

  Kardiológia

  Gastroenterológia

  Suomi/Finland

  Kardiologia/Kardiologi

  Gastroenterologia/Gastroenterologi

  Sverige

  Kardiologi

  Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

  United Kingdom

  Cardiology (3)

  Gastroenterology (3)

  Reumatologie

  Algemene hematologie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Rhumathologie/reumatologie

  България

  Ревматология

  Клинична хематология

  Česko

  Revmatologie

  Hematologie a transfúzní lékařství

  Danmark

  Intern medicin: reumatologi

  Intern medicin: hæmatologi

  Deutschland

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

  • Innere Medizin und Rheumatologie (1)

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

  • Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (1)

  Eesti

  Reumatoloogia

  Hematoloogia

  Ελλάς

  Ρευματολογία

  Αιματολογία

  España

  Reumatología

  Hematología y hemoterapia

  France

  Rhumatologie

  Hématologie (2)

  Hrvatska

  Reumatologija

  Hematologija

  Ireland

  Rheumatology

  Haematology (clinical and laboratory)

  Italia

  Reumatologia

  Ematologia

  Κύπρος

  Ρευματολογία

  Αιματολογία

  Latvija

  Reimatoloģija

  Hematoloģija

  Lietuva

  Reumatologija

  Hematologija

  Luxembourg

  Rhumatologie

  Hématologie

  Magyarország

  Reumatológia

  Hematológia

  Malta

  Rewmatoloġija

  Ematoloġija

  Nederland

  Reumatologie

  Österreich

  Innere Medizin und Rheumatologie

  Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie

  Polska

  Reumatologia

  Hematologia

  Portugal

  Reumatologia

  Imuno-hemoterapia

  România

  Reumatologie

  Hematologie

  Slovenija

  Revmatologija

  Hematologija

  Slovensko

  Reumatológia

  Hematológia a transfúziológia

  Suomi/Finland

  Reumatologia/Reumatologi

  Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

  Sverige

  Reumatologi

  Hematologi

  United Kingdom

  Rheumatology (3)

  Haematology (3)

  Endocrinologie

  Fysische geneeskunde en revalidatie

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

  България

  Ендокринология и болести на обмяната

  Физикална и рехабилитационна медицина

  Česko

  Diabelotologie a endokrinologie

  Rehabilitační a fyzikální medicína

  Danmark

  Intern medicin: endokrinologi

  Deutschland

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

  • Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)

  Physikalische und Rehabilitative Medizin

  Eesti

  Endokrinoloogia

  Taastusravi ja füsiaatria

  Ελλάς

  Ενδοκρινολογία

  Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

  España

  Endocrinología y nutrición

  Medicina física y rehabilitación

  France

  Endocrinologie — diabète — maladies métaboliques

  Endocrinologie-diabétologie-nutrition (9)

  Médecine physique et de réadaptation

  Hrvatska

  Endokrinologija i dijabetologija

  Fizikalna medicina i rehabilitacija

  Ireland

  Endocrinology and diabetes mellitus

  Italia

  Endocrinologia e malattie del ricambio

  Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)

  Medicina fisica e riabilitazione

  Medicina fisica e riabilitativa (2)

  Κύπρος

  Ενδοκρινολογία

  Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

  Latvija

  Endokrinoloģija

  Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

  Fizikālā medicīna

  Lietuva

  Endokrinologija

  Fizinė medicina ir reabilitacija

  Luxembourg

  Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

  Rééducation et réadaptation fonctionnelles

  Magyarország

  • Endokrinológia

  • Endokrinológia és anyagcsere-betegségek (4)

  • Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

  • Rehabilitációs medicina (5)

  Malta

  Endokrinoloġija u Dijabete

  Mediċina ta' Rijabilitazzjoni (6)

  Nederland

  Revalidatiegeneeskunde

  Österreich

  Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

  Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

  Polska

  Endokrynologia

  Rehabilitacja medyczna

  Portugal

  Endocrinologia/Nutrição

  Medicina física e de reabilitação

  România

  Endocrinologie

  Reabilitare Medicală

  Medicină Fizică și de Reabilitare (8)

  Slovenija

  Fizikalna in rehabilitacijska medicina

  Slovensko

  Endokrinológia

  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  Suomi/Finland

  Endokrinologia/Endokrinologi

  Fysiatria/Fysiatri

  Sverige

  Endokrina sjukdomar

  Endokrinologi och diabetologi (3)

  Rehabiliteringsmedicin

  United Kingdom

  Endocrinology and diabetes mellitus (7)

  Zenuw- en zielsziekten

  Huid- en geslachtsziekten

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Neuropsychiatrie (1)

  Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie

  България

  Кожни и венерически болести

  Česko

  Dermatovenerologie

  Danmark

  Dermato-venerologi

  Deutschland

  Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

  Haut— und Geschlechtskrankheiten

  Eesti

  Dermatoveneroloogia

  Ελλάς

  Νευρολογία — Ψυχιατρική

  Δερματολογία — Αφροδισιολογία

  España

  Dermatología médico-quirúrgica y venereología

  France

  Neuropsychiatrie (2)

  Dermatologie et vénéréologie

  Hrvatska

  Dermatologija i venerologija

  Ireland

  Italia

  Neuropsichiatria (3)

  Dermatologia e venereologia

  Κύπρος

  Νευρολογία — Ψυχιατρική

  Δερματολογία — Αφροδισιολογία

  Latvija

  Dermatoloģija un veneroloģija

  Lietuva

  Dermatovenerologija

  Luxembourg

  Neuropsychiatrie (4)

  Dermato-vénéréologie

  Magyarország

  Bőrgyógyászat

  Malta

  Dermato-venerejoloġija

  Nederland

  Zenuw — en zielsziekten (5)

  Dermatologie en venerologie

  Österreich

  Neurologie und Psychiatrie (6)

  Haut- und Geschlechtskrankheiten

  Polska

  Dermatologia i wenerologia

  Portugal

  Dermatovenereologia

  România

  Dermatovenerologie

  Slovenija

  Dermatovenerologija

  Slovensko

  Neuropsychiatria

  Dermatovenerológia

  Suomi/Finland

  Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

  Sverige

  Hud- och könssjukdomar

  United Kingdom

  Radiologie

  Kinderpsychiatrie

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

  България

  Радиобиология

  Детска психиатрия

  Česko

  Dětská a dorostová psychiatrie

  Danmark

  Børne- og ungdomspsykiatri

  Deutschland

  Radiologie

  Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

  Eesti

  Ελλάς

  Ακτινολογία — Ραδιολογία

  Παιδοψυχιατρική

  España

  Electroradiología (1)

  France

  Electro-radiologie (2)

  Pédopsychiatrie (7)

  Hrvatska

  Klinička radiologija

  Dječja i adolescentna psihijatrija

  Ireland

  Child and adolescent psychiatry

  Italia

  Radiologia (3)

  Neuropsichiatria infantile

  Κύπρος

  Παιδοψυχιατρική

  Latvija

  Bērnu psihiatrija

  Lietuva

  Vaikų ir paauglių psichiatrija

  Luxembourg

  Électroradiologie (4)

  Psychiatrie infantile

  Magyarország

  Radiológia

  Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

  Malta

  Nederland

  Radiologie (5)

  Österreich

  Radiologie (6)

  • Kinder- und Jugendpsychiatrie

  • Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (8)

  Polska

  Psychiatria dzieci i młodzieży

  Portugal

  Radiologia

  Psiquiatria da infância e da adolescência

  România

  Psihiatrie pediatrică

  Slovenija

  Radiologija

  Otroška in mladostniška psihiatrija

  Slovensko

  Detská psychiatria

  Suomi/Finland

  Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

  Sverige

  Barn- och ungdomspsykiatri

  United Kingdom

  Child and adolescent psychiatry (9)

  Geriatrie

  Nierziekten

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Gériatrie/Geriatrie (4)

  България

  Гериатрична медицина

  Нефрология

  Česko

  Geriatrie

  Nefrologie

  Danmark

  Intern medicin: geriatric

  Intern medicin: nefrologi

  Deutschland

  • Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

  • Innere Medizin und Nephrologie (1)

  Eesti

  Nefroloogia

  Ελλάς

  Νεφρολογία

  España

  Geriatría

  Nefrología

  France

  Gériatrie (3)

  Néphrologie

  Hrvatska

  Gerijatrija

  Nefrologija

  Ireland

  Geriatric medicine

  Nephrology

  Italia

  Geriatria

  Nefrologia

  Κύπρος

  Γηριατρική

  Νεφρολογία

  Latvija

  Nefroloģija

  Lietuva

  Geriatrija

  Nefrologija

  Luxembourg

  Gériatrie

  Néphrologie

  Magyarország

  Geriátria

  Nefrológia

  Malta

  Ġerjatrija

  Nefroloġija

  Nederland

  Klinische geriatrie

  Österreich

  Innere Medizin und Nephrologie

  Polska

  Geriatria

  Nefrologia

  Portugal

  Nefrologia

  România

  Geriatrie şi gerontologie

  Nefrologie

  Slovenija

  Nefrologija

  Slovensko

  Geriatria

  Nefrológia

  Suomi/Finland

  Geriatria/Geriatri

  Nefrologia/Nefrologi

  Sverige

  Geriatrik

  Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

  Njurmedicin (2)

  United Kingdom

  Geriatric medicine (5)

  Renal medicine (5)

  Besmettelijke ziekten

  Maatschappij en gezondheid

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Infectiologie clinique/klinische infectiologie (7)

  България

  Инфекциозни болести

  Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена

  Česko

  Infekční lékařství

  Hygiena a epidemiologie

  Danmark

  Intern medicin: infektionsmedicin

  Samfundsmedicin

  Deutschland

  Öffentliches Gesundheitswesen

  Eesti

  Infektsioonhaigused

  Ελλάς

  Κοινωνική Iατρική

  España

  Medicina preventiva y salud pública

  France

  Maladies infectieuses et tropicales(4)

  Santé publique et médecine sociale

  Santé publique (6)

  Hrvatska

  Infektologija

  Javnozdravstvena medicina

  Ireland

  Infectious diseases

  Public health medicine

  Italia

  Malattie infettive

  Malattie infettive e tropicali (2)

  Igiene e medicina preventiva

  Κύπρος

  Λοιμώδη Νοσήματα (3)

  • Υγειονολογία

  • Κοινοτική Ιατρική

  Latvija

  Infektoloģija

  Lietuva

  Infektologija

  Luxembourg

  Maladies contagieuses

  Santé publique

  Magyarország

  Infektológia

  Megelőző orvostan és népegészségtan

  Malta

  Mard Infettiv

  Saħħa Pubblika

  Nederland

  Maatschappij en gezondheid

  Österreich

  Innere Medizin und Infektiologie

  • Sozialmedizin

  • Public Health (1)

  Polska

  Choroby zakaźne

  Zdrowie publiczne, epidemiologia

  Portugal

  Doenças infecciosas

  Saúde pública

  România

  Boli infecţioase

  Sănătate publică şi management

  Slovenija

  Infektologija

  Javno zdravje

  Slovensko

  Infektológia

  Verejné zdravotníctvo

  Suomi/Finland

  Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

  Terveydenhuolto/Hälsovård

  Sverige

  Infektionssjukdomar

  Socialmedicin

  United Kingdom

  Infectious diseases (5)

  Public health medicine (5)

  Farmacologie

  Arbeidsgeneeskunde

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

  България

  Клинична фармакология и терапия Фармакология

  Трудова медицина

  Česko

  Klinická farmakologie

  Pracovní lékařství

  Danmark

  Klinisk farmakologi

  Arbejdsmedicin

  Deutschland

  Pharmakologie und Toxikologie

  Arbeitsmedizin

  Eesti

  Ελλάς

  Ιατρική της Εργασίας

  España

  Farmacología clínica

  Medicina del trabajo (5)

  France

  Médecine du travail

  Hrvatska

  Klinička farmakologija s toksikologijom

  Medicina rada i športa

  Ireland

  Clinical pharmacology and therapeutics

  Pharmaceutical Medicine (4)

  Occupational medicine

  Italia

  Farmacologia

  Farmacologia e tossicologia clinica (2)

  Medicina del lavoro

  Κύπρος

  Ιατρική της Εργασίας

  Latvija

  Arodslimības

  Lietuva

  Darbo medicina

  Luxembourg

  Médecine du travail

  Magyarország

  Klinikai farmakológia

  Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

  Malta

  Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

  Mediċina Okkupazzjonali

  Nederland

  • Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

  • Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

  Österreich

  Pharmakologie und Toxikologie

  • Arbeitsmedizin

  • Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie(1)

  Polska

  Farmakologia kliniczna

  Medycyna pracy

  Portugal

  Medicina do trabalho

  România

  Farmacologie clinică

  Medicina muncii

  Slovenija

  Medicina dela, prometa in športa

  Slovensko

  Klinická farmakológia

  Pracovné lekárstvo

  Suomi/Finland

  Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

  Työterveyshuolto/Företagshälsovård

  Sverige

  Klinisk farmakologi

  Yrkes- och miljömedicin

  Arbets- och miljömedicin (3)

  United Kingdom

  Clinical pharmacology and therapeutics (6)

  Occupational medicine (6)

  Allergologie

  Nucleaire geneeskunde

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

  България

  Клинична алергология

  Нуклеарна медицина

  Česko

  Alergologie a klinická imunologie

  Nukleární medicína

  Danmark

  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

  Deutschland

  Nuklearmedizin

  Eesti

  Ελλάς

  Αλλεργιολογία

  Πυρηνική Ιατρική

  España

  Alergología

  Medicina nuclear

  France

  Allergologie(4)

  Médecine nucléaire

  Hrvatska

  Alergologija i klinička imunologija

  Nuklearna medicina

  Ireland

  Italia

  Allergologia ed immunologia clinica

  Medicina nucleare

  Κύπρος

  Αλλεργιολογία

  Πυρηνική Ιατρική

  Latvija

  Alergoloģija

  Lietuva

  Alergologija ir klinikinė imunologija

  Luxembourg

  Médecine nucléaire

  Magyarország

  Allergológia és klinikai immunológia

  Nukleáris medicina

  Malta

  Mediċina Nukleari

  Nederland

  Allergologie (1)

  Nucleaire geneeskunde

  Österreich

  Nuklearmedizin

  Polska

  Alergologia

  Medycyna nuklearna

  Portugal

  Imuno-alergologia

  Medicina nuclear

  România

  Alergologie şi imunologie clinică

  Medicină nucleară

  Slovenija

  Alergologije in klinične imunologije (odrasli) (3)

  Nuklearna medicina

  Slovensko

  Klinická imunológia a alergológia

  Nukleárna medicína

  Suomi/Finland

  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

  Sverige

  Allergisjukdomar

  Nukleärmedicin

  Nuklearmedicin (2)

  United Kingdom

  Nuclear medicine (5)

  Maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts)

  Biologische hematologie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  България

  Лицево-челюстна хирургия

  Трансфузионна хематология

  Česko

  Maxilofaciální chirurgie

  Danmark

  Deutschland

  Eesti

  Ελλάς

  España

  Cirugía oral y maxilofacial

  France

  Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

  Hématologie

  Hrvatska

  Maksilofacijalna kirurgija

  Ireland

  Italia

  Chirurgia maxillo-facciale

  Κύπρος

  Latvija

  Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

  Lietuva

  Veido ir žandikaulių chirurgija

  Luxembourg

  Chirurgie maxillo-faciale

  Hématologie biologique

  Magyarország

  Szájsebészet (1)

  Malta

  Nederland

  Österreich

  Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (2)

  Polska

  Chirurgia szczekowo-twarzowa

  Portugal

  Cirurgia maxilo-facial

  Hematologia clinica

  România

  Slovenija

  Maxilofacialna kirurgija

  Slovensko

  Maxilofaciálna chirurgia

  Suomi/Finland

  Sverige

  United Kingdom

  Stomatologie

  Dermatologie

  Minimale opleidingsduur: 3 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  България

  Česko

  Danmark

  Deutschland

  Eesti

  Ελλάς

  España

  Estomatología (3)

  France

  Stomatologie

  Hrvatska

  Ireland

  Dermatology

  Italia

  Odontostomatologia (1)

  Κύπρος

  Latvija

  Lietuva

  Luxembourg

  Stomatologie

  Magyarország

  Malta

  Dermatoloġija

  Nederland

  Österreich

  Polska

  Portugal

  Estomatologia

  România

  Slovenija

  Slovensko

  Suomi/Finland

  Sverige

  United Kingdom

  Dermatology (2)

  Venereologie

  Tropische ziekten

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  България

  Česko

  Danmark

  Deutschland

  Eesti

  Ελλάς

  España

  France

  Hrvatska

  Ireland

  Genito-urinary medicine

  Tropical medicine

  Italia

  Medicina tropicale (2)

  Κύπρος

  Latvija

  Lietuva

  Luxembourg

  Magyarország

  Trópusi betegségek

  Malta

  Mediċina Uro-ġenetali

  Nederland

  Österreich

  • Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

  • Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (1)

  Polska

  Medycyna transportu

  Portugal

  Medicina tropical

  România

  Slovenija

  Slovensko

  Tropická medicína

  Suomi/Finland

  Sverige

  United Kingdom

  Genito-urinary medicine (3)

  Tropical medicine (3)

  Gastro-enterologische chirurgie

  Urgentiegeneeskunde

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

  България

  Гастроентерологичнa хирургия(7)

  Спешна медицина

  Česko

  • Traumatologie

  • Urgentní medicína

  Danmark

  Akutmedicin(5)

  Deutschland

  Visceralchirurgie

  Eesti

  Erakorralise meditsiini eriarst(6)

  Ελλάς

  España

  France

  Chirurgie viscérale et digestive

  Hrvatska

  Abdominalna kirurgija

  Hitna medicina

  Ireland

  Emergency medicine

  Italia

  Chirurgia dell’apparato digerente (3)

  Medicina d’emergenza-urgenza (2)

  Κύπρος

  Latvija

  Lietuva

  Abdominalinė chirurgija

  Luxembourg

  Chirurgie gastro-entérologique

  Magyarország

  Oxyológia és sürgősségi orvostan

  Malta

  Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

  Mediċina tal-Emerġenza (4)

  Nederland

  Österreich

  Polska

  Medycyna ratunkowa

  Portugal

  România

  Medicină de urgenţă

  Slovenija

  Abdominalna kirurgija

  Urgentna medicina

  Slovensko

  Gastroenterologická chirurgia

  • Úrazová chirurgia

  • Urgentná medicína

  Suomi/Finland

  Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

  Akuuttilääketiede/Akutmedicin

  Sverige

  Akutsjukvård

  United Kingdom

  Emergency medicine (8)

  Klinische neurofysiologie

  Mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde) (1)

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  България

  Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

  Česko

  Danmark

  Deutschland

  • Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

  • Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2)

  Eesti

  Ελλάς

  Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική(3)

  España

  Neurofisiologia clínica

  France

  Chirurgie orale (7)

  Hrvatska

  Ireland

  Clinical neurophysiology

  Oral and maxillo-facial surgery

  Italia

  Κύπρος

  Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

  Latvija

  Neirofiziologs (5)

  Lietuva

  Luxembourg

  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

  Magyarország

  Arc-állcsont-szájsebészet

  Malta

  Newrofiżjoloġija Klinika

  Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

  Nederland

  Österreich

  Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

  Polska

  Portugal

  România

  Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)

  Slovenija

  Slovensko

  Suomi/Finland

  Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

  Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

  Sverige

  Klinisk neurofysiologi

  United Kingdom

  Clinical neurophysiology (6)

  Oral and maxillo-facial surgery (6)

  Medische oncologie

  Klinische genetica

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Minimale opleidingsduur: 4 jaar

  Land

  Benaming

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  Oncologie médicale/Medische oncologie

  Klinische genetica/génétique clinique (1)

  България

  Медицинска онкология

  Медицинска генетика

  Česko

  Klinická onkologie

  Lékařská genetika

  Danmark

  Klinisk genetik

  Deutschland

  Humangenetik

  Eesti

  Meditsiinigeneetika

  Ελλάς

  Παθολογική Ογκολογία

  España

  Oncología Médica

  France

  • Oncologie

  • Oncologie option oncologie medicale (3)

  Génétique médicale

  Hrvatska

  Medicinska genetika (4)

  Ireland

  Medical oncology

  Clinical genetics

  Italia

  Oncologia medica

  Genetica medica

  Κύπρος

  Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

  Latvija

  Onkoloģija ķīmijterapija

  Medicīnas ģenētika

  Lietuva

  Chemoterapinė onkologija

  Genetika

  Luxembourg

  Oncologie médicale

  Médecine génétique

  Magyarország

  Klinikai onkológia

  Klinikai genetika

  Malta

  Ġenetika Klinika/Medika

  Nederland

  Klinische genetica

  Österreich

  Medizinische Genetik

  Polska

  Onkologia kliniczna

  Genetyka kliniczna

  Portugal

  Oncologia médica

  Genética médica

  România

  Oncologie medicală

  Genetică medicală

  Slovenija

  Internistična onkologija

  Klinična genetika

  Slovensko

  Klinická onkológia

  Lekárska genetica

  Suomi/Finland

  Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

  Sverige

  Onkologi

  Klinisk genetik

  United Kingdom

  Medical oncology (2)

  Clinical genetics (2)

  Cardiochirurgie

  Minimale opleidingsduur: 5 jaar

  Land

  Benaming

  België/Belgique/Belgien

  България

  лекар — специалист по Кардиохирургия

  Česko

  Kardiochirurg

  Danmark

  Deutschland

  Herzchirurgie

  Eesti

  Kardiokirurg (1)

  Ελλάς

  España

  Cirugía Cardiovascular

  France

  Hrvatska

  Kardiotorakalne kirurgije

  Ireland

  Italia

  Cardiochirurgia (2)

  Κύπρος

  Latvija

  Sirds ķirurgs

  Lietuva

  Gydytojo širdies chirurgo

  Luxembourg

  Magyarország

  Szívsebész szakorvos

  Malta

  Nederland

  Österreich

  Herzchirurgie (3)

  Polska

  Kardiochirurgia

  Portugal

  România

  Chirurgie Cardiovasculara

  Slovenija

  Slovensko

  Kardiochirurgia

  Suomi/Finland

  Sverige

  United Kingdom

  Land

  Opleidingstitel

  Titel professionele functie

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste

  Huisarts/Médecin généraliste

  31.12.1994

  България

  Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

  Лекар-специалист по Обща медицина

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství

  Všeobecný praktický lékař

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin

  Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

  31.12.1994

  Deutschland

  Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

  Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

  31.12.1994

  Eesti

  Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

  Diplom peremeditsiini erialal

  Perearst

  1.5.2004

  Ελλάς

  Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

  Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

  31.12.1994

  España

  Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

  Especialista en medicina familiar y comunitaria

  31.12.1994

  France

  Diplômes d’études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d’Etat de docteur en médecine

  Médecin qualifié en médecine générale

  31.12.1994

  Hrvatska

  Diploma o specijalističkom usavršavanju

  specijalist obiteljske medicine

  1.7.2013

  Ireland

  Certificate of specific qualifications in general medical practice

  General medical practitioner

  31.12.1994

  Italia

  • Attestato di formazione specifica in medicina generale

  • Diploma di formazione specifica in medicina generale

  Medico di medicina generale

  31.12.1994

  Κύπρος

  Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

  Ιατρός Γενικής Ιατρικής

  1.5.2004

  Latvija

  Ģimenes ārsta sertifikāts(2)

  Ārstniecības personas sertifikāts ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē

  Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

  1.5.2004

  Lietuva

  Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

  Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)

  Šeimos medicinos gydytojas

  Šeimos gydytojas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Diplôme de formation spécifique en medicine générale

  Diplôme d'études spécialisées en médecine — médecine génerale

  Médecin généraliste

  Docteur en médecine, médecin-généraliste

  31.12.1994

  15.9.2021

  Magyarország

  Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

  Háziorvostan szakorvosa

  1.5.2004

  Malta

  Ċertifikat ta” Speċjalista Mediku fil-Mediċina tal-Familja

  Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal-Familja

  1.5.2004

  Nederland

  Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen

  Diploma geneeskundig specialist

  Huisarts

  31.12.1994

  Österreich

  Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

  Arzt für Allgemeinmedizin

  31.12.1994

  Polska

  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

  1.5.2004

  Portugal

  Título de especialista em medicina geral e familiar

  Especialista em medicina geral e familiar

  31.12.1994

  România

  Certificat de medic specialist medicină de familie

  Medic specialist medicină de familie

  1.1.2007

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine

  Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

  1.5.2004

  Slovensko

  Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo”

  Všeobecný lekár

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning

  Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning

  1.1.1994

  Sverige

  Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin

  Specialist i allmänmedicin

  31.12.1994

  United Kingdom

  Certificate of completion of training (1)

  General practitioner

  31.12.1994

 2. Punt 5.2.2 wordt vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Titel professionele functie

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  • Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

  • Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

  • Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

  • De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

  • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

  • Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

  • Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

  29.6.1979

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”

  Университет

  Медицинска сестра

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) (9)

  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

  • Všeobecná sestra

  1.5.2004

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství (6)

  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: — Vysvědčení o absolutoriu

  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

  Danmark

  Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

  Professionshøjskole

  Sygeplejerske

  29.6.1979

  Deutschland

  Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

  Zeugnis über die staatliche Prüfung der beruflichen Pflegeausbildung (11)

  Zeugnis über die Prüfung der hochschulischen Pflegeausbildung (11)

  Staatlicher Prüfungsausschuss

  Hochschule (11)

  Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

  Pflegefachfrau/Pflegefachmann (11)

  29.6.1979

  Eesti

  Diplom õe erialal

  Õe põhikoolituse diplom

  Õe põhiõpe diplom

  Tallinna Meditsiinikool

  Tartu Meditsiinikool

  Kohtla-Järve Meditsiinikool

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  Tartu Tervishoiu Kõrgkool

  õde

  1.5.2004

  Ελλάς

  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

 3. Πανεπιστήμιο Αθηνών

 4. Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

  1.1.1981

  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω

  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  España

  Título de Diplomado universitario en Enfermería

  • Ministerio de Educación y Cultura

  Enfermero/a diplomado/a

  1.1.1986

  • El rector de una Universidad

  Titulo de Graduado/a en Enfermería

  • El rector de una Universidad

  Graduado/a en Enfermería

  1.1.1986

  France

  • Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)

  • Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

  Le ministère de la santé

  Infirmier(ère)

  29.6.1979

  Hrvatska

  Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

  Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

  medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

  1.7.2013

  Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

  Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

  Ireland

  Certificate of Registered General Nurse (1)

  An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];

  Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2.10.2012]

  Registered General Nurse (RGN)

  29.6.1979

  B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (2)

  Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]

  B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2)

  Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

  Italia

  Diploma di infermiere professionale (4)

  Scuole riconosciute dallo Stato (4)

  Infermiere professionale (4)

  29.6.1979

  Diploma di laurea in infermieristica (5)

  Università (5)

  Infermiere (5)

  Κΰπρος

  Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

  Νοσηλευτική Σχολή

  Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

  1.5.2004

  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Νοσηλευτής(τρια)

  Γενικής Νοσηλευτικής

  Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας — BSc in Nursing

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia

  Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

  Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

  Latvija

  Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

  Māsu skolas

  Māsa

  1.5.2004

  Māsas diploms

  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

  Universitetas

  Bendrosios praktikos slaugytojas

  1.5.2004

  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

  Kolegija

  Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

  Kolegija

  Luxembourg

  • Diplôme d’Etat d’infirmier

  Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

  Infirmier

  29.6.1979

  • Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué(7)

  • Brevet de Technicien Supérieur — Spécialité: Infirmier responsable en soins généraux(8)

  Lycée Technique pour Professions de Santé

  Magyarország

  Ápoló bizonyítvány

  Szakképző iskola

  Ápoló

  1.5.2004

  Ápoló oklevél

  Felsőoktatási intézmény

  Okleveles ápoló oklevél

  Felsőoktatási intézmény

  Malta

  Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

  Università ta” Malta

  Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

  1.5.2004

  Nederland

  Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

  Verpleegkundige

  29.6.1979

  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

  Österreich

  Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits- und Krankenpflege

  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

  • Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester

  1.1.1994

  Diplom als “Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“

  Allgemeine Krankenpflegeschule

  • Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

  Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs “Gesundheits- und Krankenpflege“

  Fachhochschulrat/Fachhochschule

  Polska

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister pielęgniarstwa”

  Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

  Pielegniarka

  1.5.2004

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem “licencjat pielęgniarstwa”

  Portugal

  Diploma do curso de enfermagem geral

  Escolas de Enfermagem

  Enfermeiro

  1.1.1986

  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

  Escolas Superiores de Enfermagem

  Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem

  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

  România

  Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

  Universităţi

  Asistent medical generalist

  1.1.2007

  Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

  Universităţi

  Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist)

  Ministerul Educaţiei Naționale

  Certificat de calificare nivel 5

  Certificat de calificare profesională nivel 5

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik”

  Univerza

  Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

  1.5.2004

  Visoka strokovna šola

  Slovensko

  DIPLOM ošetrovateľstvo ”magister” (“Mgr.”)

  Vysoká škola/Univerzita

  Sestra

  1.5.2004

  DIPLOM ošetrovateľstvo

  ”bakalár” (“Bc.”)

  Vysoká škola/Univerzita

  DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra

  Stredná zdravotnícka škola

  Suomi/Finland

  Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

  Terveydenhuolto-oppilaitokset/

  Sairaanhoitaja/Sjukskötare

  1.1.1994

  Hälsovårdsläroanstalter

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

  Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

  Sverige

  Sjuksköterskeexamen

  Universitet eller högskola

  Sjuksköterska

  1.1.1994

  United Kingdom

  A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse — Adult in its register (3) (10)

  Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies

  Registered Nurse — Adult

  29.6.1979

 5. De punten 5.3.2 en 5.3.3 worden vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Certificaat bij de opleidingstitel

  Titel professionele functie

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire

  • De universiteiten/Les universités

  Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

  28.1.1980

  • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”

  Университет

  Лекар по дентална медицина

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)

  Lékařská fakulta univerzity v České republice

  Zubní lékař

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)

  Universitet

  Autorisation som tandlæge

  Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

  Tandlæge

  28.1.1980

  Deutschland

  Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

  Zuständige Behörden

  Zahnarzt

  28.1.1980

  Eesti

  Hambaarstikraad Degree in Dentistry (DD)

  Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

  Tartu Ülikool

  Hambaarst

  1.5.2004

  Ελλάς

  Πτυχίο Οδοντιατρικής

  Πανεπιστήμιο

  Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

  1.1.1981

  España

  Título de Licenciado en Odontología

  El rector de una universidad

  Licenciado en Odontología

  1.1.1986

  Título de Graduado/a en Odontología

  El rector de una Universidad

  Graduado/a en Odontología

  1.1.1986

  France

  Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire

  Universités

  Chirurgien-dentiste

  28.1.1980

  Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

  Certificat de synthèse clinique et thérapeutique

  Hrvatska

  Diploma “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

  Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

  1.7.2013

  Ireland

  • Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

  • Universities

  • Dentist

  28.1.1980

  • Bachelor of Dental Surgery (BDS)

  • Royal College of Surgeons in Ireland

  • Dental practitioner

  • Licentiate in Dental Surgery (LDS)

  • Dental surgeon

  Italia

  Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

  Università

  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra

  Odontoiatra

  28.1.1980

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

  Πτυχίο Οδοντιατρικής

  Οδοντιατρικό Συμβούλιο

  Ευρωπαϊκο Πανεπιστημιο Κυπρου

  Οδοντίατρος

  1.5.2004

  1.9.2017

  Latvija

  Zobārsta diploms

  • Universitātes tipa augstskola

  • Universitāte

  • Sertifikāts — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā (8)

  • Ārstniecības personas sertifikāts zobārsta pamatspecialitātē (9)

  Zobārsts

  1.5.2004

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

  Universitetas

  Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

  Gydytojas odontologas

  1.5.2004

  Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)

  Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)

  Luxembourg

  Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire

  Jury d’examen d’Etat

  Médecin-dentiste

  28.1.1980

  Magyarország

  Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)

  Egyetem

  Fogorvos

  1.5.2004

  Malta

  Lawrja fil- Kirurġija Dentali

  Università ta” Malta

  Kirurgu Dentali

  1.5.2004

  Nederland

  Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

  Faculteit Tandheelkunde

  Tandarts

  28.1.1980

  Master of Science in de Tandheelkunde (6)

  Österreich

  Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades “Doktor der Zahnheilkunde”

  • Medizinische Universität

  Zahnarzt

  1.1.1994

  • Medizinische Fakultät der Universität

  Polska

  Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem “lekarz dentysta”

  Szkoły wyższe

  Świadectwo złożenia Lekarsko — Dentystycznego Egzaminu Państwowego(1)/Świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (2)

  Lekarz dentysta

  1.5.2004

  Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego (3)

  Portugal

  • Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

  • Faculdades — Institutos Superiores

  Médico dentista

  1.1.1986

  • Mestrado integrado em medicina dentária

  24.3.2006

  România

  Diplomă de licenţă de medic dentist

  • Universităţi

  Medic dentist

  1.10.2003

  Diploma de licență și master (4)

  • Ministerul Educației Naționale (4)

  Doctor-medic stomatolog (5)

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

  • Univerza

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

  Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

  1.5.2004

  Slovensko

  DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva (“MDDr.”)

  Univerzita

  Zubný lekár

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

  • Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring

  Hammaslääkäri/Tandläkare

  1.1.1994

  • Oulun yliopisto

  • Itä-Suomen yliopisto

  • Turun yliopisto

  Sverige

  Tandläkarexamen

  Universitet eller högskola

  Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen

  Tandläkare

  1.1.1994

  United Kingdom

  • Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) (7)

  • Universities

  • Dentist

  28.1.1980

  • Licentiate in Dental Surgery (7)

  • Royal Colleges

  • Dental practitioner

  • Dental surgeon

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  България

  Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”

  Факултет по дентална медицина към Медицински университет

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

  Ministerstvo zdravotnictví

  19.7.2007

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

  Sundhedsstyrelsen

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  28.1.1980

  Deutschland

  Fachzahnärztliche

  Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

  Landeszahnärztekammer

  28.1.1980

  Eesti

  Ελλάς

  Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31.12.2002)

  • Περιφέρεια

  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  • Νομαρχία

  1.1.2003

  España

  France

  Diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale

  Universités

  31.03.2011

  Hrvatska

  Ireland

  Certificate of specialist dentist in oral surgery

  Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

  28.1.1980

  Italia

  Diploma di specialista in Chirurgia Orale

  Università

  21.5.2005

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

  Οδοντιατρικό Συμβούλιο

  1.5.2004

  Latvija

  Lietuva

  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

  Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Magyarország

  Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

  Nemzeti Vizsgabizottság

  1.5.2004

  Malta

  Ċertifikat ta” speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

  Kumitat ta” Approvazzjoni dwar Speċjalisti

  1.5.2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister (1)

  Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

  28.1.1980

  Diploma tandheelkundig specialist (2)

  Österreich

  Polska

  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

  Centrum Egzaminów Medycznych

  1.5.2004

  Portugal

  Título de Especialista em Cirurgia Oral

  Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

  4.6.2008

  România

  Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolarǎ

  Ministerul Sǎnǎtǎţii

  17.12.2008

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

  Ministrstvo za zdravje

  Zdravniška zbornica Slovenije

  1.5.2004

  Slovensko

  Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia

  Univerzita

  17.12.2008

  Suomi/Finland

  Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

  Yliopisto

  1.1.1994

  Sverige

  Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi

  Socialstyrelsen

  1.1.1994

  United Kingdom

  Certificate of completion of specialist training in oral surgery (3)

  Competent authority recognised for this purpose

  28.1.1980

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

  Ministre de la Santé publique/minister bevoegd voor Volksgezondheid

  27.1.2005

  България

  Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”

  Факултет по дентална медицина към Медицински университет

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

  Ministerstvo zdravotnictví

  19.7.2007

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

  Sundhedsstyrelsen

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  28.1.1980

  Deutschland

  Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

  Landeszahnärztekammer

  28.1.1980

  Eesti

  Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

  Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

  Tartu Ülikool

  1.5.2004

  Ελλάς

  Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής

  • Περιφέρεια

  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  • Νομαρχία

  1.1.1981

  España

  France

  Titre de spécialiste en orthodontie

  Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes

  28.1.1980

  Hrvatska

  Ireland

  Certificate of specialist dentist in orthodontics

  Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

  28.1.1980

  Italia

  Diploma di specialista in Ortognatodonzia

  Università

  21.5.2005

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

  Οδοντιατρικό Συμβούλιο

  1.5.2004

  Latvija

  • “Sertifikāts”— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā (4)

  • Ārstniecības personas sertifikāts ortodonta apakšspecialitātē (5)

  Latvijas Ārstu biedrība

  1.5.2004

  Lietuva

  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

  Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Magyarország

  Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

  Nemzeti Vizsgabizottság

  1.5.2004

  Malta

  Ċertifikat ta” speċjalista dentali fl-Ortodonzja

  Kumitat ta” Approvazzjoni dwar Speċjalisti

  1.5.2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister (1)

  Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

  28.1.1980

  Diploma tandheelkundig specialist (2)

  Österreich

  Polska

  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

  Centrum Egzaminów Medycznych

  1.5.2004

  Portugal

  Título de Especialista em Ortodontia

  Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

  4.6.2008

  România

  Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialǎ

  Ministerul Sǎnǎtǎţii

  17.12.2008

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

  Ministrstvo za zdravje

  Zdravniška zbornica Slovenije

  1.5.2004

  Slovensko

  Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia

  Univerzita

  17.12.2008

  Suomi/Finland

  Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

  Yliopisto

  1.1.1994

  Sverige

  Bevis om specialistkompetens i ortodonti

  Socialstyrelsen

  1.1.1994

  United Kingdom

  Certificate of Completion of specialist training in orthodontics (3)

  Competent authority recognised for this purpose

  28.1.1980

 6. Punt 5.4.2 wordt vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Certificaat bij de opleidingstitel

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

  • De universiteiten/Les universités

  • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

  21.12.1980

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

  • Лесотехнически университет София Факултет Ветеринарна медицина

  1.1.2007

  степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

  • Тракийски университет Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет

  Česko

  • Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

  • Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

  Veterinární fakulta univerzity v České republice

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)

  Københavns Universitet

  21.12.1980

  Deutschland

  • Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

  Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

  21.12.1980

  • Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

  1.1.2006

  Eesti

  Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

  Eesti Põllumajandusülikool

  1.5.2004

  Loomaarstikraad Degree in Veterinary Medicine (DVM)

  Eesti Maaülikool

  Ελλάς

  Πτυχίο Κτηνιατρικής

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  1.1.1981

  España

  Título de Licenciado en Veterinaria

  • Ministerio de Educación y Cultura

  1.1.1986

  • El rector de una Universidad

  Título de Graduado/a en Veterinaria

  • El rector de una Universidad

  1.1.1986

  France

  Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

  Ministère chargé de l'enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier-Toulouse III) et ministère chargé de l'agriculture (École nationale vétérinaire d'Alfort, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement-VetAgroSup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse)

  21.12.1980

  Hrvatska

  Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1.7.2013

  Ireland

  • Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

  • Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

  21.12.1980

  Italia

  Diploma di laurea in medicina veterinaria

  Università

  Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria

  1.1.1985

  Κύπρος

  Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

  Κτηνιατρικό Συμβούλιο

  1.5.2004

  Latvija

  Veterinārārsta diploms

  Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

  1.5.2004

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

  Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

  Lietuvos Veterinarijos Akademija

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire

  Jury d’examen d’Etat

  21.12.1980

  Magyarország

  Okleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)

  Felsőoktatási intézmény

  1.5.2004

  Malta

  Liċenzja ta” Kirurgu Veterinarju

  Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

  1.5.2004

  Nederland

  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

  21.12.1980

  Masterdiploma diergeneeskunde/Medicinae Veterinariae/Master’s degree in Veterinary Medicine(8)

  Faculteit Diergeneeskunde

  Österreich

  • Diplom-Tierarzt

  • Magister medicinae veterinariae

  Universität

  1.1.1994

  Polska

  Dyplom lekarza weterynarii

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  1.5.2004

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1)

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2)

  Akademia Rolnicza w Lublinie (3)

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (4)

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (6)

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (7)

  Portugal

  • Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

  • Carta de mestrado integrado em medicina veterinária

  Universidade

  1.1.1986

  România

  Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

  Diplomă de licenţă și master de doctor medic veterinar

  Universităţi

  Ministerul Educatiei Nationale (5)

  1.1.2007

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

  Univerza

  Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

  1.5.2004

  Slovensko

  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor veterinárskeho lekárstva” (“MVDr.”)

  Univerzita

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

  Yliopisto

  1.1.1994

  Sverige

  Veterinärexamen

  Sveriges Lantbruksuniversitet

  1.1.1994

  United Kingdom

  Bachelor of Veterinary Science (BVSc) (9)

  University of Bristol

  21.12.1980

  Bachelor of Veterinary Science (BVSc) (9)

  University of Liverpool

  Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB) (9)

  University of Cambridge

  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) (9)

  University of Edinburgh

  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS) (9)

  University of Glasgow

  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) (9)

  University of London

  Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.) (9)

  University of Nottingham

 7. Punt 5.5.2 wordt vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Titel professionele functie

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Diploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuse

  Bachelier sage-femme(10)

  • De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement

  • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

  Vroedvrouw/

  Accoucheuse

  Sage-femme(10)

  23.1.1983

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Акушерка”

  Университет

  Акушеркa

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

  Porodní asistentka

  1.5.2004

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

  Danmark

  Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

  Professionshøjskole

  Jordemoder

  23.1.1983

  Deutschland

  Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

  Staatlicher Prüfungsausschuss

  • Hebamme

  • Entbindungspfleger

  23.1.1983

  Eesti

  Diplom ämmaemanda erialal

  • Tallinna Meditsiinikool

  Ämmaemand

  1.5.2004

  • Tartu Meditsiinikool

  Ämmaemanda diplom

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

  Ελλάς

  Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

  • Μαία

  23.1.1983

  Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  • Μαιευτής

  Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

  España

  • Título de matrona

  • Título de asistente obstétrico (matrona)

  • Título de enfermería obstétrica-ginecológica

  • Ministerio competente en el ámbito de la Educación/Universidades

  • Ministerio competente en el ámbito de la Sanidad(11)

  • Matrona

  • Asistente obstétrico

  1.1.1986

  France

  Diplôme d'Etat de sage-femme

  L’Etat

  Université

  Sage-femme

  23.1.1983

  Hrvatska

  Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

  • Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  Prvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

  1.7.2013

  • Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

  • Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

  Ireland

  Certificate in Midwifery (1)

  An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];

  Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2.10.2012].

  Registered Midwife (RM)

  23.1.1983

  B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI (2)

  A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI

  Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI (2)

  Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

  Italia

  Diploma d’ostetrica (4)

  Scuole riconosciute dallo Stato (4)

  Ostetrica (4)

  23.1.1983

  Laurea in ostetricia (5)

  Università(5)

  Κύπρος

  Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

  • Νοσηλευτική Σχολή

  • Τεχνολογίκο Πανεπιστήμιο Κύπρου(9)

  Εγγεγραμμένη Μαία

  1.5.2004

  Μεταπτυχιακο Μαιευτικησ (9)

  Latvija

  Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

  Māsu skolas

  Vecmāte

  1.5.2004

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

  Universitetas

  Akušeris

  1.5.2004

  • Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

  Kolegija

  • Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

  Kolegija

  Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

  Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

  Kolegija

  Profesinio bakalauro diplomas

  (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)

  Kolegija

  Luxembourg

  Diplôme de sage-femme(6)

  Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

  Sage-femme

  23.1.1983

  Brevet de Technicien Supérieur — Spécialité: Sage-femme(7)

  Lycée Technique pour Professions de Santé

  Magyarország

  Szülésznő bizonyítvány

  Iskola/főiskola

  Szülésznő

  1.5.2004

  Szülésznő oklevél

  Felsőoktatási intézmény

  Malta

  Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

  Università ta” Malta

  Qabla

  1.5.2004

  Nederland

  Diploma van verloskundige

  Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen

  Verloskundige

  23.1.1983

  Österreich

  Hebammen-Diplom

  • Hebammenakademie

  • Bundeshebammenlehranstalt

  Hebamme

  1.1.1994

  Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs “Hebamme“

  Fachhochschulrat

  Polska

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem “magister położnictwa”

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem “licencjat położnictwa”

  Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Higher education institution recognised by the competent authorities)

  Położna

  1.5.2004

  Portugal

  Diploma/Carta de Curso de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

  Ecolas de Enfermagem

  Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

  1.1.1986

  Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

  Escolas Superiores de Enfermagem

  Diploma/Carta (curso de pós-licenciatura) especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

  • Escolas Superiores de Enfermagem

  • Escolas Superiores de Saúde

  Diploma do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

  • Escolas Superiores de Enfermagem

  • Escolas Superiores de Saúde

  România

  Diplomă de licenţă de moaşă

  Universităţi

  Moaşă

  1.1.2007

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana babica/diplomirani babičar”

  Univerza

  Visoka strokovna šola

  diplomirana babica/diplomirani babičar

  1.5.2004

  Slovensko

  DIPLOM pôrodná asistencia ”bakalár” (“Bc.”)

  Vysoká škola/Univerzita

  Pôrodná asistentka

  1.5.2004

  DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka

  Stredná zdravotnícka škola

  Suomi/Finland

  Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

  Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter

  Kätilö/Barnmorska

  1.1.1994

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

  Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

  Sverige

  Barnmorskeexamen

  Universitet eller högskola

  Barnmorska

  1.1.1994

  United Kingdom

  A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3) (8)

  Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies

  Registered Midwife

  23.1.1983

 8. Punt 5.6.2 wordt vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Certificaat bij de opleidingstitel

  Referentiedatum

  België/Belgique/Belgien

  Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien

  • De universiteiten/Les universities

  • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

  1.10.1987

  България

  Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”

  Университет

  1.1.2007

  Česko

  Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

  Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

  1.5.2004

  Danmark

  Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)

  Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

  1.10.1987

  Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)

  Syddansk Universitet

  Deutschland

  Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

  Zuständige Behörden

  1.10.1987

  Eesti

  Diplom proviisori õppekava läbimisest

  Farmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)

  Tartu Ülikool

  1.5.2004

  Ελλάς

  Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

  • Περιφέρεια

  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  1.10.1987

  España

  Título de Licenciado en Farmacia

  • Ministerio de Educación y Cultura

  1.10.1987

  • El rector de una universidad

  Título de Graduado/a en Farmacia

  • El rector de una Universidad

  1.1.1986

  France

  • Diplôme d’Etat de pharmacien

  • Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie

  Universités

  1.10.1987

  Hrvatska

  Diploma “magistar farmacije/magistra farmacije’

  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

  • Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

  1.7.2013

  Ireland

  Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist (1)

  Certificate of Registration as a Pharmacist (1)

  Cumann Cógaiseoirí na hEireann

  (Pharmaceutical Society of Ireland)

  1.10.1987

  A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland (2)

  Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

  Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist

  Italia

  Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

  Università

  1.11.1993

  Κύπρος

  Πτυχίο Φαρμακευτικής

  Πανεπιστήμιο Frederick

  Βεβαίωση Επιτυχίας στις εξετάσεις για την Εγγραφή Φαρμακοποιού

  1.5.2004

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Latvija

  Farmaceita diploms

  Universitātes tipa augstskola

  1.5.2004

  Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

  Universitāte

  Lietuva

  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

  Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)

  Universitetas

  1.5.2004

  Luxembourg

  Diplôme d’Etat de pharmacien

  Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation nationale

  1.10.1987

  Magyarország

  Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)

  Egyetem

  1.5.2004

  Malta

  Lawrja fil-Farmaċija

  Università ta” Malta

  1.5.2004

  Nederland

  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

  Faculteit Farmacie

  1.10.1987

  Master of Science Farmacie (6)

  Österreich

  Staatliches Apothekerdiplom

  Österreichische Apothekerkammer

  1.10.1994

  Polska

  Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem “magister farmacji”

  Szkoły wyższe

  1.5.2004

  Portugal

  Licenciatura em Farmácia

  Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

  Instituição de Ensino Superior Universitário

  1.10.1987

  Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

  1.1.2007

  România

  Diplomă de licenţă de farmacist

  Diploma de licență și master (5)

  Universităţi

  Ministerul Educației Nationale

  1.1.2007

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv “magister farmacije/magistra farmacije”

  Univerza

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

  1.5.2004

  Slovensko

  DIPLOM farmácia magister (“Mgr.”)

  Univerzita

  1.5.2004

  Suomi/Finland

  Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

  Yliopisto

  1.10.1994

  Sverige

  Apotekarexamen

  Universitet och högskolor

  1.10.1994

  United Kingdom

  Certificate of Registered Pharmacist (3)(7)

  1.10.1987

  A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland (4)(7)

  Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

  Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.

 9. Punt 5.7.1 wordt vervangen door:

  Land

  Opleidingstitel

  Uitreikende instelling

  Certificaat bij de opleidingstitel

  Referentie academiejaar

  België/Belgique/Belgien

  Architect/Architecte

  • Nationale hogescholen voor architectuur/Ecoles nationales supérieures d’architecture

  Certificat de stage délivré par l’Ordre des Architectes/Stagegetuigschrift afgeleverd door de Orde van Architecten

  1988/1989

  • Hogere architectuurinstituten/Instituts supérieurs d’architecture (until 2007/2008)

  • Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt/Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt

  • Koninklijke Academies voor Schone Kunsten/Académies royales des Beaux-Arts

  • Sint-Lucasscholen/Ecoles Saint-Luc

  Burgerlijke ingenieur-architect/Ingénieur Civil Architecte

  • Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten/Facultés des sciences appliquées des universités (until 2007/2008)

  • “Faculté Polytechnique” de Mons (until 2007/2008)

  Burgerlijk Ingenieur- Architect (Ir. Arch.)

  • Katholieke Universiteit Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen (until 2007/2008)

  2004/2005

  • Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen

  Master en architecture

  • Instituts Supérieurs d'architecture (until 2009/2010)

  2008/2009

  • Université de Liège (as of 2010/2011 until 2011/2012)

  Master en architecture, à finalité spécialisée

  • Faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons (as of 2010/2011 until 2015/2016)

  • Faculté d'Architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'Université Catholique de Louvain (as of 2010/2011)

  • Faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'Université Libre de Bruxelles (as of 2010/2011)

  Master en architecture, à finalité spécialisée (Art de bâtir et Urbanisme)

  • Université de Liège

  2012/2013

  Master en architecture, à finalité spécialisée en art de bâtir

  • Faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons

  2016/2017

  Master en architecture, à finalité spécialisée en urbanisme

  • Faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons

  2016/2017

  Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée

  • Ecole Polytechnique de Louvain de l'Université Catholique de Louvain (until 2009/2010)

  2008/2009

  • Faculté d'Architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'Université Catholique de Louvain (as of 2010/2011)

  Master Ingénieur Civil Architecte, à finalité spécialisée

  • Faculté Polytechnique de Mons

  2008/2009

  • Université de Mons, Faculté Polytechnique (as of 2009/2010)

  Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée/approfondie

  • Faculté des Sciences appliquées de l'Université de Liège

  2008/2009

  Master of Science in Architectural Engineering

  • Vrije Universiteit Brussel (VUB)/Université Libre de Bruxelles (ULB)

  2021/2022

  България

  Магистър-Специалност aрхитектура

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия — София, Архитектурен факултет

  Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите

  Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо

  изпълнението на предпоставките, необходими за регитрация като архитект с пълна

  проектантска правоспособност в регистъра на архитектите

  2010/2011

  • Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна, Архитектурен факултет

  2007/2008

  Диплома на архитект

  • Висше строително училище “Любен Каравелов”, Архитектурен факултет

  • Нов Български Университет

  2009/2010

  2016/2017

  Česko

  Architektura a urbanismus

  • Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze

  Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů

  2007/2008

  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

  Inženýr architekt (Ing.Arch.)

  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury

  Magistr umění v oboru architektura (MgA.)

  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

  Magistr umění v oboru Architektonická tvorba, MgA

  • Akademie výtvarných umění v Praze

  2007/2008

  Master of Architecture and Urbanism, Ing.arch.

  • Architectural Institute in Prague (ARCHIP)

  2015/2016

  Danmark

  Bevis for kandidatuddannelsen i arkitektur (cand.arch.)

  • Kunstakademiets Arkitektskole i København

  1988/1989

  • Arkitektskolen i Århus

  Deutschland

  Diplom-Ingenieur,

  • Universitäten (Architektur/Hochbau)

  Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste

  1988/1989

  Diplom-Ingenieur Univ.

  • Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

  • Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

  • Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

  • Hochschulen für bildende Künste

  • Hochschulen für Künste

  Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH

  • Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)

  • Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

  Master of Arts — M.A.

  • Hochschule Bremen — University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt — School of Architecture Bremen

  2003/2004

  • Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences) — Muenster School of Architecture

  2000/2001

  • Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur

  2005/2006

  • Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation

  2010/2011

  • Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur

  2007/2008

  • Technische Universität München, Fakultät für Architektur

  2009/2010

  • Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen “seit Juli 2013: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg”

  2009/2010

  • Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen

  2004/2005

  • Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur

  2005/2006

  • Fachhochschule Erfurt/University of Applied Sciences

  2006/2007

  • Hochschule Augsburg/Augsburg University of Applied Sciences

  2005/2006

  • Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen

  2004/2005

  • Hochschule München/Fakultät für Architektur

  2005/2006

  • Hochschule für Technik Stuttgart, Fakultät Architektur und Gestaltung

  2005/2006

  • SRH Hochschule Heidelberg

  2013/2014

  • Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Fachbereich Architektur

  2006/2007

  • Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)

  2014/2015

  • Jade Hochschule Fachbereich Archtektur

  2016/2017

  • Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Architektur und Städtebau

  2016/2017

  • Hochschule Darmstadt

  2012

  • HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen -Fakultät Bauen und Erhalten, Studiengang Architektur

  2003

  • Fachhochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

  2008

  • Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

  2016

  • Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

  2016/2017

  Master of Arts (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Architektur)

  Hochschule Trier Fachbereich Gestaltung — Fachrichtung Architektur

  2007/2008

  Master of Engineering (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Engineering)

  Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) Fachbereich Bauwesen

  2010/2011

  Bachelor of Arts — B.A.

  • Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation

  2010/2011

  • Technische Universität München, Fakultät für Architektur

  2009/2010

  • Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn

  2007/2008

  • Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)

  2014/2015

  Bachelor of Sciences (B.Sc.)

  Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur

  2003/2004

  Bachelor of Engineering (B.Eng.)

  • Universität Stuttgart, Fakultät 1: Architektur und Stadtplanung

  2009/2010

  • Hochschule Mainz

  2018/2019

  Master of Science

  Technische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften

  2007/2008

  • Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft

  2011/2012

  • Fachhochschule Aachen, Fachbereich Architektur

  2018/2019

  • Universität Stuttgart, Architektur und Stadtplanung

  2013/2014

  • Hochschule Biberach, Fakultät Architektur und Energie-Ingenieurwesen, Studiengang Architektur

  2003/2004

  Master of Science (M.Sc.) in Kombination mit dem Bachelor of Science (B.Sc.)

  • Bauhaus-Universität Weimar

  2005/2006

  • Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur

  2008/2009

  • Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik

  2013/2014

  • Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fakultät 6: Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung

  2020/2021

  Eesti

  Arhitektuurimagister

  Eesti Kunstiakadeemia

  2006/2007

  Ελλάς

  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

  Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

  1988/1989

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

  • Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

  2003/2004

  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  1999/2000

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  1999/2000

  • Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  2004/2005

  España

  Título oficial de arquitecto

  Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

  1988/1989

  • Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès

  • Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid

  • Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

  • Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia

  • Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla

  • Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid

  • Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña

  • Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián

  • Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona

  • Universidad de A Coruña

  1991/1992

  • Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

  1994/1995

  • Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

  1997/1998

  • Universidad Europea de Madrid

  1998/1999

  • Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle

  • Universidad politécnica de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona

  1999/2000

  • Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada

  • Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)

  • Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  • Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia

  • Universidad Camilo José Cela de Madrid

  2000/2001

  • Universidad San Pablo CEU

  2001/2002

  • Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia-Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

  2002/2003

  • Universidad Rovira i Virgili

  2005/2006

  • Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  • Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior

  • Universidad Pontificia de Salamanca

  • Universidad Francisco de Vitoria

  2006/2007

  • IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura

  2009/2010

  Título de Graduado/a en Arquitectura

  • IE Universidad, Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura

  2008/2009

  • Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura

  • Universidad Católica San Antonio de Murcia

  • Universidad Politécnica de Cartagena

  • Universidad Europea de Madrid

  2009/2010

  • Universitat Internacional de Catalunya

  • Universidad San Jorge (Zaragoza)

  • Universidad de Navarra

  • Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior

  • Universitat Ramon Llull, la Salle

  • Universidad Alfonso X el Sabio

  • Universidad San Pablo CEU — Madrid

  2010/2011

  • Universitat Politècnica de València

  • Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

  • Universidad Rovira i Virgili

  • Universidad Cardenal Herrera CEU

  • Universidad Francisco de Vitoria

  • Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura

  • Universidad de Castilla La Mancha. Escuela de Arquitectura

  • Universidad Camilo José Cela de Madrid

  • Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

  • Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla

  • Universitat Politècnica de Catalunya

  • Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  2010/2011

  • Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)

  2015/2016

  Graduado en fundamentos de la arquitectura + Máster en Arquitectura

  • Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

  2010/2011

  • Universidad Antonio de Nebrija

  2011/2012

  • Escuela Técnica Superior de Arquitectura — Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

  • Universidad Europea de Madrid

  • Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  2014/2015

  • Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante

  • Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica de Alcalá de Henares

  2015/2016

  • Universidad Cardenal Herrera CEU

  2016/2017

  • Universidad Europea de Valencia

  2013/2014

  • Universidad Europea de Canarias

  2012/2013

  • Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  2013/2014

  • Universidad Rey Juan Carlos

  2011/2012

  • Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura

  2015/2016

  Graduado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

  • Universidad de Zaragoza, Escuela de Ingeniería y Arquitectura

  2011/2012

  • Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

  2015/2016

  • Universidad Politécnica de Catalunya

  2014/2015

  • Universidad de Navarra

  2017/2018

  Graduado o Graduada en Estudios deArquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

  • Universidad de Granada

  2010/2011

  France

  Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

  Le ministre chargé de l’architecture

  1988/1989

  Diplôme d’architecte ESA

  Ecole spéciale d’architecture de Paris

  Diplôme d’architecte ENSAIS

  Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

  Diplôme d’Etat d’architecte (DEA)

  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l’architecture et Ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  Habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture)

  2005/2006

  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (Ministère chargé de l’architecture et Ministère chargé de l’enseignement supérieur

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2005/2006

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2004/2005

  Diplôme d’Etat d’architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  2006/2007

  Diplôme d’études de l’école spéciale d’architecture Grade 2 équivalent au diplôme d’Etat d’architecte

  Ecole spéciale d’architecture (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  Diplôme d’architecte de l’ESA habilitant à exercer la maitrise d’œuvre en son nom propre, équivalent à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l’architecture

  2006/2007

  Diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master (parcours architecte)

  Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, reconnue par le ministère chargé de l’architecture

  2005/2006

  Diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master (parcours d’architecte pour ingénieur)

  Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)

  Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, délivrée par le ministère chargé de l’architecture

  2005/2006

  Hrvatska

  Magistar/Magistrica inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma

  Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

  Diploma; Dopunska isprava o studiju; Potvrda HKA da podnositelj zahtjeva ispunjava kvalifikacijske uvjete

  2005/2006

  Magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma

  Sveučilište u Splitu — Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

  Potvrda Hrvatske komore arhitekata da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvijete za upis u komoru.

  2016/2017

  Ireland

  Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

  National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

  Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)

  1988/1989

  Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.)

  (Previously, until 2002 — Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))

  Technological University Dublin (Previously, until 2019 — Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin))

  Certificate of associateship (ARIAI)

  Royal Institute of Architects of Ireland

  Certificate of membership (MRIAI)

  Royal Institute of Architects of Ireland

  Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B.Arch. (Hons) UL)

  University of Limerick

  2005/2006

  Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B.Arch. (Hons) WIT)

  Waterford Institute of Technology

  2005/2006

  Master of Architecture (M.Arch)

  University College Cork and the Cork Institute of Technology through the Cork Centre for Architectural Education

  2006/2007

  Master of Architecture (March)

  University College Dublin

  2007/2008

  Italia (1)

  Laurea in architettura

  • Università di Camerino

  Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

  1988/1989

  • Università di Catania — Sede di Siracusa

  • Università di Chieti

  • Università di Ferrara

  • Università di Firenze

  • Università di Genova

  • Università di Napoli Federico II

  • Università di Napoli II

  • Università di Palermo

  • Università di Parma

  • Università di Reggio Calabria

  • Università di Roma “La Sapienza”

  • Università di Roma III

  • Università di Trieste

  • Politecnico di Bari

  • Politecnico di Milano

  • Politecnico di Torino

  • Istituto universitario di architettura di Venezia

  • Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

  2000/2001

  Laurea in ingegneria edile — architettura

  • Università dell’Aquila

  1998/1999

  • Università di Pavia

  • Università di Roma “La Sapienza”

  Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

  • Università dell’Aquila

  2000/2001

  • Università di Pavia

  • Università di Roma “La Sapienza”

  • Università di Ancona

  • Università di Basilicata — Potenza

  • Università di Pisa

  • Università di Bologna

  • Università di Catania

  • Università di Genova

  • Università di Palermo

  • Università di Napoli Federico II

  • Università di Roma — Tor Vergata

  • Università di Trento

  • Politecnico di Bari

  • Politecnico di Milano

  • Università degli studi di Brescia

  2001/2002

  • Università degli Studi di Cagliari

  • Università Politecnica delle Marche

  2002/2003

  • Università degli studi della Calabria

  2003/2004

  • Università degli studi di Salerno

  2005/2006

  Laurea magistrale in ingegneria edile — architettura

  • Università dell’Aquila

  2004/2005

  • Università di Pavia

  • Università di Roma “La Sapienza”

  • Università di Pisa

  • Università di Bologna

  • Università di Catania

  • Università di Genova

  • Università di Palermo

  • Università di Napoli Federico II

  • Università di Roma — Tor Vergata

  • Università di Trento

  • Politecnico di Bari

  • Politecnico di Milano

  • Università degli studi di Salerno

  2010/2011

  • Università degli studi della Calabria

  2004/2005

  • Università degli studi di Brescia

  2004/2005

  • Università Politecnica delle Marche

  2004/2005

  • Università degli Studi di Perugia

  2006/2007

  • Università degli Studi di Padova

  2008/2009

  • Università degli Studi di Genova

  2014/2015

  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

  • Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”

  1998/1999

  • Università di Ferrara

  1999/2000

  • Università di Genova

  • Università di Palermo

  • Politecnico di Milano

  • Politecnico di Bari

  • Università di Firenze

  2001/2002

  Laurea magistrale quinquennale in Architettura

  • Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”

  2004/2005

  • Università di Ferrara

  • Università di Genova

  • Università di Palermo

  • Politecnico di Bari

  • Università di Firenze

  • Politecnico di Milano

  Laurea specialistica in architettura (Progettazione architettonica)

  • Università di Roma Tre

  2001/2002

  • Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2005/2006

  Laurea magistrale in architettura (Progettazione architettonica)

  Università di Roma Tre

  2004/2005

  Laurea specialistica in Architettura

  • Università di Napoli II

  2001/2002

  • Politecnico di Milano II

  • Facoltà di architettura dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

  • Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano

  • Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Trieste

  • Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania

  • Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma

  • Facoltà di Architettura, Università di Bologna

  • Università IUAV di Venezia

  2002/2003

  • Politecnico di Torino

  • Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

  2004/2005

  • Università degli Studi di Camerino

  • Università di Napoli Federico II

  • Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

  • Università degli Studi di Sassari

  2005/2006

  Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbanistica)

  • Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

  2005/2006

  Laurea Specialistica in Progettazione dell’Architettura

  • Università di Firenze

  2001/2002

  Laurea magistrale in Architettura

  • Politecnico di Milano II

  2004/2005

  • Università di Napoli II

  • Università di Napoli Federico II

  • Facoltà di architettura dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

  • Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano

  • Università IUAV di Venezia

  • Facoltà di Architettura, Università di Bologna

  • Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania

  • Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma

  • Facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Trieste

  • Università degli Studi di Trieste

  2014/2015

  • Università degli Studi di Camerino

  2006/2007

  • Università degli Studi di Enna “Kore”

  2004/2005

  • Università degli Studi di Firenze

  2008/2009

  • Università degli Studi di Cagliari

  • Università degli Studi di Udine

  2009/2010

  • Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

  • Università degli Studi di Sassari

  2010/2011

  • Università degli Studi della Basilicata

  • Università degli Studi di Genova

  2014/2015

  Laurea specialistica in architettura -progettazione architettonica e urbana(13)

  Facoltà “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

  2000/2001

  Laurea Magistrale in architettura -progettazione architettonica e urbana(13)

  Facoltà “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

  2004/2005

  Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbana)

  Università di Roma Tre

  2001/2002

  Laurea Magistrale in Architettura (Progettazione Urbana)

  Università di Roma Tre

  2004/2005

  Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione urbana e territoriale)

  Politecnico di Torino

  2002/2003

  Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni)

  Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)

  2001/2002

  Laurea magistrale in architettura (Architettura delle costruzioni)

  Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)

  2004/2005

  Laurea Specialistica Architettura delle Costruzioni

  Università degli Studi di Cagliari

  2005/2006

  Laurea Specialistica in Architettura (Restauro)

  • Facoltà di architettura di Valle Giulia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

  2004/2005

  • Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura

  2001/2002

  • Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2005/2006

  Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)

  • Facoltà di architettura di Valle Giulia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

  2004/2005

  • Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura

  2009/2010

  • Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2004/2005

  Laurea Specialista in Architettura (costruzione)

  Politecnico di Torino

  2002/2003

  Laurea Specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione)

  Politecnico di Torino

  2005/2006

  Laurea Specialistica in Architettura (Ambiente e Paesaggio)

  Politecnico di Torino

  2005/2006

  Laurea Specialistica in Architettura (Nuove Qualità delle Costruzioni e dei Contesti)

  Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Seconda Università degli Studi di Napoli) (2)

  2007/2008

  Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile

  Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Seconda Università degli Studi di Napoli) (2)

  2009/2010

  Laurea Magistrale in Architettura e Progetto dell’Ambiente Urbano

  Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Seconda Università degli Studi di Napoli) (2)

  2009/2010

  Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione degli Interni e per l’Autonomia

  Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Seconda Università degli Studi di Napoli) (2)

  2011/2012

  Laurea Specialistica Progettazione delle Scenografie, degli allestimenti e delle Architetture di Interno(3)

  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

  2002/2003

  Laurea Specialistica Architettura e Restauro(4)

  Laurea Specialistica Architettura e Progettazione Urbana(5)

  Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione(6)

  Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione(7)

  2005/2006

  Laurea Specialistica Restauro dell'Architettura(8)

  Laurea Specialistica Architettura — Restauro dell'Architettura(9)

  2005/2006

  Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonica

  Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2004/2005

  • Politecnico di Torino

  2013/2014

  Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto

  Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2004/2005

  Laurea Specialistica in Architettura e Città, Valutazione e progetto

  Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2007/2008

  Laurea Magistrale in Architettura — Arredamento e Progetto

  Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2008/2009

  Laurea Magistrale in Architettura Manutenzione e Gestione

  Università degli Studi di Napoli “Federico II”

  2008/2009

  Laurea Magistrale Architettura — Interni e Allestimenti(10)

  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

  2009/2010

  Laurea Magistrale Architettura — Restauro dell'Architettura(11)

  Laurea Magistrale Architettura — Costruzione(12)

  Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città

  Politecnico di Torino

  2010/2011

  Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile

  Politecnico di Torino

  2010/2011

  Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

  Politecnico di Torino

  2010/2011

  Laurea Magistrale Architettura per la Sostenibilità

  Politecnico di Torino

  2010/2011

  Laurea Magistrale Architettura per l’Ambiente Costruito

  Politecnico di Torino

  2010/2011

  Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto

  Università IUAV di Venezia

  2013/2014

  Laurea Magistrale in Architettura e Innovazione

  Università IUAV di Venezia

  2013/2014

  Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico

  Università IUAV di Venezia

  2013/2014

  Laurea Magistrale in Architettura — Restauro

  Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

  2013/2014

  Laurea Magistrale Sustainable Architecture and Landscape Design — Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio

  Politecnico di Milano

  2015/2016

  Laurea Magistrale Architectural Design and History — Progettazione Architettonica e Storia

  2015/2016

  Laurea Magistrale Architettura e Disegno Urbano

  2017/2018

  Laurea Magistrale Architettura-Ambiente Costruito-Interni

  2017/2018

  Κύπρος

  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού στην αρχιτεκτονική

  • Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Βεβαίωση που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

  2005/2006

  Professional Diploma in Architecture

  • University of Nicosia

  2006/2007

  Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη)

  • Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick

  2008/2009

  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)

  • Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick

  2008/2009

  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)

  Frederick University, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick

  2014/2015

  Latvija

  Arhitekta diploms

  Rīgas Tehniskā universitāte

  Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts

  2007/2008

  Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, Arhitekta profesionālā kvalifikācija

  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

  2016/2017

  Lietuva

  Bakalauro diplomas (Architektūros bakalauras)

  • Kauno technologijos universitetas

  Architekto kvalifikacijos atestatas (Atestuotas architektas)

  2007/2008

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • Vilniaus dailės akademija

  Magistro diplomas (Architektūros magistras)

  • Kauno technologijos universitetas

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • Vilniaus dailės akademija

  Magistro diplomas (Architektūros magistras)

  • Kauno technologijos universitetas

  2016/2017

  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • Vilniaus dailės akademija

  Luxembourg

  Master en Architecture

  Université du Luxembourg

  2017/2018

  Magyarország

  Okleveles épitészmérnök MSc

  • Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem — Épitészmérnöki Kar

  A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról.

  2007/2008

  Okleveles épitészmérnök

  • Széchenyi István Egyetem, Györ — Müszaki Tudományi Kar

  2007/2008

  Okleveles építészmérnök

  • Pécsi Tudományegyetem — Pollack Mihály Műszaki Kar

  2007/2008

  Malta

  Degree in Bachelor of Engineering and Architecture (Hons)

  Università ta” Malta

  Warrant b’titlu ta” “Perit” mahrug mill-Bord tal-Warrant

  2007/2008

  Nederland

  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

  Technische Universiteit te Delft

  Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

  As of 2014/2015: Verklaring van Bureau Architectenregister die bevestigt dat aan de eisen voor de beroepskwalificatie van architect is voldaan

  1988/1989

  Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences variant Architecture

  Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde

  2002/2003

  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

  Technische Universiteit te Eindhoven

  Master of Science in Architecture, Building and Planning (specialisatie: Architecture)

  Technische Universiteit Eindhoven

  2002/2003

  Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk

  • de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

  1988/1989

  • de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

  • de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

  • de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

  • de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

  • de Hogeschool Maastricht te Maastricht

  Master of Architecture

  ArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst

  2003/2004

  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam

  Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen

  Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van Bouwkunst

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg

  Master of Science

  ArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst

  2015/2016

  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam

  Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen

  Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van Bouwkunst

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg

  Österreich

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

  Bescheinigung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

  1998/1999

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Technische Universität Wien

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

  Universität für Angewandte Kunst in Wien

  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

  Akademie der Bildenden Künste in Wien

  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

  Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz

  Bachelor of Science in Engineering (BSc) (aufgrund eines Bachelorstudiums), Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-Ing. oder DI) für technisch-wissenschaftlich Berufe (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)

  Fachhochschule Kärnten

  2004/2005

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Universität Innsbruck (Leopold-Franzens- Universität Innsbruck)

  2008/2009

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann- Universität Graz)

  2008/2009

  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

  Technische Universität Wien

  2006/2007

  Master of Architecture (MArch) (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)

  Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

  2008/2009

  Akademie der bildenden Künste Wien

  2008/2009

  Masterstudium der Architektur

  Universität für angewandte Kunst Wien

  2011/2012

  BA-Studiengang Bauplanung u. Bauwirtschaft Studienzweig Architektur u. MA-Studiengang Architektur

  Fachhochschule Joanneum Graz

  2015/2016

  Bachelorstudiengang “Green Building”und Masterstudiengang “Architektur — Green Building”

  Fachhochschule Campus Wien

  2016/2017

  Polska

  magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

  • Politechnika Białostocka

  Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

  2007/2008

  • Politechnika Gdańska

  • Politechnika Łódzka

  • Politechnika Śląska

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Politechnika Warszawska

  • Politechnika Krakowska

  • Politechnika Wrocławska

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  2003/2004

  dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

  2011/2012

  • Politechnika Lubelska

  2008/2009

  • Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  2011/2012

  • Politechnika Poznańska

  2007/2008

  • Uniwersytet Zielonogórski

  2008/2009

  • Politechnika Rzeszowska

  • Sopocka Szkoła Wyższa

  2015/2016

  dyplom studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

  Politechnika Świętokrzyska

  2012/2013

  Portugal

  Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

  • Faculdade de Arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

  Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos

  1988/1989

  • Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

  • Escola Superior Artística do Porto

  • Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

  • Universidade Lusíada de Lisboa

  1986/1987

  • Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão

  1993/1994

  • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia

  1995/1996

  • Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

  1997/1998

  • Universidade do Minho

  1997/1998

  • Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa

  1998/1999

  • ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa

  1998/1999

  Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo

  • Escola Superior Gallaecia

  2002/2003

  Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

  • Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

  1991/1992

  Mestrado integrado em Arquitectura

  • Universidade Autónoma de Lisboa

  2001/2002

  • Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico)

  2001/2002

  • Escola Superior Artística do Porto

  2003/2004

  • Universidade Lusófona do Porto

  2005/2006

  Carta de curso de Mestrado integrado em Arquitectura

  • Universidade do Minho

  1997/1998

  • ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa

  1999/2000

  • Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão

  2006/2007

  • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

  1995/1996

  • Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

  2008/2009

  • Universidade de Évora

  2007/2008

  • Escola Superior Artística do Porto (ESAP)

  1988/1989 (Licenciatura)

  2007/2008 (Mestrado)

  • Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

  2006/2007

  • Universidade Lusíada do Porto

  2006/2007

  Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo

  • Universidade Fernando Pessoa

  2006/2007

  • ESG/Escola Superior Gallaecia

  2002/2003

  Diploma de Mestre em Arquitectura

  • Universidade Lusíada de Lisboa

  1988/1989

  • Universidade da Beira Interior

  2003/2004

  • Universidade de Coimbra

  2008/2009

  Carta de Curso, Grau de Licenciado

  • Universidade de Évora

  2001/2002

  Carta de curso de mestre em Arquitectura

  • Universidade do Porto

  2003/2004

  Certidão de Licenciatura em Arquitectura

  Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras

  2001/2002

  Diploma de Mestrado Integrado em Arquitectura

  Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras

  2001/2002

  România

  Diploma de arhitect

  • Universitatea de arhitectură şi urbanism “ION MINCU”

  Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în Tabloul Naţional al Arhitecţilor

  2010/2011

  • Universitatea “Politehnică” din Timişoara

  2011/2012

  • Universitatea Tehnică din Cluj—Napoca

  2010/2011

  • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

  2007/2008

  Diploma de licență (15)

  • Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură

  • Universitatea de arhitectură şi urbanism “ION MINCU”

  • Universitatea “Politehnică” din Timişoara

  • Universitatea Tehnică din Cluj—Napoca

  • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

  • Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură

  2009/2010

  2011/2012

  2011/2012

  Diploma de licență și master

  • Universitatea de arhitectură şi urbanism “ION MINCU”

  2011/2012

  • Universitatea “Politehnică” din Timişoara

  • Universitatea Tehnică din Cluj—Napoca

  • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

  • Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură

  Slovenija

  Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitekture

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo

  Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture (valid until 01.06.2019)

  2007/2008

  Diploma o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnje

  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov ali Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov (as from 01.06.2019)

  Slovensko

  Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.)

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

  Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

  2007/2008

  • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus

  2004/2005

  Diplom magistra umení (titul Mgr. artikel)

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 “Architektonická tvorba’

  2007/2008

  Suomi/Finland

  Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

  • Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)

  1998/1999

  • Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola

  • Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

  • Aalto-yliopisto/Aalto- universitetet

  • Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet (until 2017/2018)

  • Tampereen yliopisto/Tammerfors universitet (as of 2018/2019)

  • Oulun yliopisto

  2010/2011

  • Tampereen teknillinen yliopisto

  2010/2011

  • Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet

  2010/2011

  Sverige

  Arkitektexamen

  • Chalmers Tekniska Högskola AB

  1998/1999

  • Kungliga Tekniska Högskolan

  • Lunds Universitet

  • Umeå universitet

  2009/2010

  United Kingdom

  Diplomas in architecture (14)

  • Universities

  Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.

  The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

  EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation.

  An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

  1988/1989

  • Colleges of Art

  • Schools of Art

  • Cardiff University

  2006/2007

  • University for the Creative Arts

  2008/2009

  • Birmingham City University

  2008/2009

  • University of Nottingham

  2008/2009

  Degrees in architecture (14)

  Universities

  1988/1989

  Final examination (14)

  Architectural Association

  • Final Examination (ARB/RIBA Part 2) (14)

  • Architectural Association

  2011/2012

  Examination in architecture (14)

  Royal College of Art

  Examination Part II (14)

  Royal Institute of British Architects

  Master of Architecture (14)

  • University of Liverpool

  2006/2007

  • Cardiff University

  2006/2007

  • University of Plymouth

  2007/2008

  • Queens University, Belfast

  2009/2010

  • Northumbria University

  2009/2010

  • University of Brighton

  2010/2011

  • University of Kent

  2006/2007

  • University of Ulster

  2008/2009

  • University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

  2009/2010

  • University of Newcastle upon Tyne

  2011/2012

  • University of Lincoln

  2011/2012

  • University of Huddersfield

  2012/2013

  • University of the West of England

  2011/2012

  • University of Westminster

  2011/2012

  • University for the Creative Arts

  2013/2014

  • University of Central Lancashire

  • Coventry University

  2014/2015

  2017/2018

  Graduate Diploma in Architecture (14)

  University College London

  2006/2007

  Professional Diploma in Architecture (14)

  University of East London

  2007/2008

  • Northumbria University

  2008/2009

  Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture (14)

  1. University College London

  2008/2009

  Postgraduate Diploma in Architecture (14)

  • Leeds Metropolitan University

  2007/2008

  • University of Edinburgh

  2008/2009

  • Sheffield Hallam University

  2009/2010

  MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2) (14)

  • University College London

  2011/2012

  • University of Nottingham

  2013/2014

  • University of East London

  2013/2014

  Master of Architecture (MArch) (14)

  Birmingham City University

  2010/2011

  • Arts University Bournemouth

  2011/2012

  • Leeds Metropolitan University

  • Leeds Beckett University (until 2014 Leeds Metropolitan University)

  • University of Brighton

  2011/2012

  2014/2015

  2015/2016

  Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation (14)

  University of Edinburgh

  2008/2009

  Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design (14)

  University of Edinburgh

  2008/2009

  MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B) (14)

  University of Cambridge

  2009/2010

  • MPhil in Architecture and Urban Design (14)

  • University of Cambridge

  2013/2014

  Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies (14)

  University of East London/Centre for Alternative Technology

  2008/2009

  MArchD in Applied Design in Architecture (14)

  Oxford Brookes University

  2011/2012

  M’Arch (14)

  University of Portsmouth

  2011/2012

  Master of Architecture (International) (14)

  University of Huddersfield

  2012/2013

  Master of Architecture with Honours (14)

  University of Liverpool

  2013/2014

  MArch (Architecture) (14)

  Kingston University

  2013/2014

  The degree of Master of Architecture in the College of Humanities and Social Science (14)

  University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

  2012/2013

  MArch Architecture (14)

  University of the Arts London is the awarding body and the MArch Architecture is offered by Central Saint Martins

  2015/2016

  MArch: Master of Architecture (14)

  London South Bank University

  2015/2016

  Master of Architecture with Urban Planning (14)

  University of Dundee

  2015/2016

  MArch Architecture: Collaborative Practice (14)

  University of Sheffield

  2015/2016

  Master of Architecture M.Arch (14)

  Hull School of Art and Design (Open University)

  2015/2016

  Professional diploma in Designing Architecture (14)

  London Metropolitan University (qualification offered by the London School of Architecture)

  2016/2017

  Master of Architecture in Architecture (14)

  De Montfort University

  2011/2012

  Master of Architecture, in Architecture (14)

  Liverpool John Moores University

  2011/2012

  Master of Architecture (MArch) in Architecture (14)

  Nottingham Trent University

  2012/2013

  M.Arch in Architecture (14)

  Sheffield Hallam University

  2013/2014

  MArch Architecture Part 2 (14)

  University of Greenwich

  2013/2014

  Master of Architecture (ARB/RIBA Part 2) (14)

  Arts University Bournemouth

  2013/2014

  MArch Architecture with Collaborative Practice Research (ARB/RIBA Part 2) (14)

  University of Nottingham

  2017/2018

  MArch Sustainable Architecture (14)

  The University of East London (qualification offered by the Centre for Alternative Technology)

  2017/2018