Home

Besluit (GBVB) 2023/2689 van de Raad van 27 november 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/2245 voor een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de door de militaire bijstandsmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van Oekraïne opgeleide Oekraïense strijdkrachten, met militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

Besluit (GBVB) 2023/2689 van de Raad van 27 november 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/2245 voor een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de door de militaire bijstandsmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van Oekraïne opgeleide Oekraïense strijdkrachten, met militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 14 november 2022 Besluit (GBVB) 2022/2245(1) vastgesteld, waarbij een steunmaatregel werd ingesteld om steun te verlenen aan de capaciteitsopbouw van de strijdkrachten van Oekraïne door de militaire bijstandsmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van Oekraïne (EUMAM Ukraine), opdat het land zijn territoriale integriteit en soevereiniteit kan verdedigen en zijn burgerbevolking tegen de aanhoudende militaire agressie kan beschermen.

 2. In zijn conclusies van 29 juni 2023 heeft de Europese Raad andermaal bevestigd dat de Unie Oekraïne duurzame militaire steun wil blijven verlenen zolang dat nodig is, met name via EUMAM Ukraine en via de Europese Vredesfaciliteit.

 3. In een brief van 23 augustus 2023 hebben de Oekraïense autoriteiten aangegeven de bijdrage van EUMAM Ukraine hogelijk te waarderen en gevraagd om de door EUMAM Ukraine gegeven opleidingen uit te breiden tot de onder de operationele controle van de Oekraïense strijdkrachten vallende eenheden van de Nationale Garde, nationale grenswacht, nationale politie en nationale veiligheidsdienst.

 4. In dat verband moet de bij Besluit (GBVB) 2022/2245 vastgestelde steunmaatregel de opleidingsinspanningen van EUMAM Ukraine blijven ondersteunen, en moet het financiële referentiebedrag derhalve worden verhoogd met nog eens 184 000 000 EUR en moet de looptijd ervan derhalve worden verlengd tot 60 maanden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2022/2245 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1 wordt lid 5 vervangen door:

  “5.

  De steunmaatregel heeft een looptijd van 60 maanden vanaf de vaststelling van dit besluit.”

  .

 2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  1. lid 1 wordt vervangen door:

   “1.

   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 200 000 000 EUR.”

   ;

  2. lid 3 wordt vervangen door:

   “3.

   Overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Besluit (GBVB) 2021/509 kan de beheerder voor operaties na de vaststelling van dit besluit verzoeken om bijdragen tot 200 000 000 EUR. De door de beheerder voor operaties gevraagde middelen worden uitsluitend gebruikt voor uitgaven binnen de grenzen die door het bij Besluit (GBVB) 2021/509 opgerichte comité zijn goedgekeurd in de desbetreffende begroting behorend bij de steunmaatregel.”

   .

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 27 november 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

Y. Díaz Pérez