Home

Besluit (EU) 2023/2692 van de Raad van 9 november 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer dat is ingesteld bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van technische specificaties voor de slimme tachograaf 2

Besluit (EU) 2023/2692 van de Raad van 9 november 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer dat is ingesteld bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van technische specificaties voor de slimme tachograaf 2

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (de “handels- en samenwerkingsovereenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2021/689 van de Raad(1) en is op 1 mei 2021 in werking getreden.

  2. Overeenkomstig artikel 468, lid 5, punt c), van de handels- en samenwerkingsovereenkomst kan het bij artikel 8, lid 1, punt o), van die overeenkomst ingestelde Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer een besluit nemen over maatregelen om de goede werking van titel I van rubriek drie van de handels- en samenwerkingsovereenkomst te waarborgen.

  3. In artikel 465, lid 1, punt b), van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat bestuurders die ritten als bedoeld in artikel 462 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst uitvoeren, zich moeten houden aan de voorschriften inzake het gebruik van tachografen overeenkomstig deel B, afdelingen 2, 3 en 4, van bijlage 31 bij die overeenkomst. Overeenkomstig artikel 466, lid 2, van die overeenkomst moeten voertuigen die dergelijke ritten uitvoeren, zijn uitgerust met een tachograaf conform deel C, afdeling 2, van dezelfde bijlage.

  4. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt a), en artikel 3, lid 2, punt f), van deel C, afdeling 2, van bijlage 31 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst moeten voertuigen die ritten als bedoeld in artikel 462 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst uitvoeren en die meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de in artikel 2, lid 2, punt h), van deel B, afdeling 4, van bijlage 31 bij die overeenkomst bedoelde gedetailleerde specificaties, namelijk na 21 augustus 2023, voor het eerst worden ingeschreven, zijn uitgerust met een slimme tachograaf 2.

  5. De slimme tachograaf 2 is gedefinieerd in artikel 2, lid 2, punt h), van deel B, afdeling 4, van bijlage 31 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst. In het vierde streepje van dat punt is bepaald dat dergelijke tachografen moeten voldoen aan de specificaties die worden vastgesteld in de uitvoeringshandelingen bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad(2), zoals aangepast bij besluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer.

  6. In bijlage I C bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie(3) zijn de specificaties voor de slimme tachograaf 1 bepaald; die specificaties zijn aangepast in aanhangsel 31-B-4-3 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1228 van de Commissie(4), waarnaar wordt verwezen in artikel 2, lid 2, punt h), van deel B, afdeling 4, van bijlage 31 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst, is ook vastgesteld op grond van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 165/2014. Door wijziging van bijlage I C bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 zijn gedetailleerde technische specificaties voor de slimme tachograaf 2 vastgesteld. Die zijn op 19 augustus 2021 in werking getreden. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/980 van de Commissie(5) zijn aanvullende overgangsmaatregelen ingevoerd. Bijlage I C bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799, zoals gewijzigd, moet daarom worden aangepast bij besluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer, overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt h), vierde streepje, van deel B, afdeling 4, van bijlage 31 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

  7. Het is derhalve passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer moet worden ingenomen, aangezien het geplande besluit bindend voor de Unie zal zijn.

  8. Apparatuur die de automatische registratie van grensoverschrijding, de registratie van laad- en losactiviteiten en de registratie of het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van goederen of personen verzekert, is reeds beschikbaar in zowel de Unie als het Verenigd Koninkrijk; voertuigen die in beide partijen nieuw worden ingeschreven en die internationale ritten uitvoeren, moeten vanaf 21 augustus 2023 verplicht met een dergelijke tachograaf zijn uitgerust, overeenkomstig het binnenlandse recht van elke partij. Niettemin zullen ondernemingen pas aan de eis van artikel 3, lid 2, punt f), van deel C, afdeling 2, van bijlage 31 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst kunnen voldoen vanaf het moment waarop de gedetailleerde specificaties voor de slimme tachograaf 2 worden aangepast bij besluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer. Om te voorzien in voldoende tijd voor en juridische duidelijkheid ten aanzien van de toepassing van die eis, en gezien het feit dat het besluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de gedetailleerde specificaties voor de slimme tachograaf 2 zal worden vastgesteld, is het passend een toepassingsdatum vast te stellen. Daarom moet het besluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer van toepassing worden op 21 februari 2024,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer, dat is ingesteld bij artikel 8, lid 1, punt o), van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (het “Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer”), met betrekking tot het gebruik van slimme tachografen en de aanpassing van technische specificaties voor de slimme tachograaf 2, is opgenomen in het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 9 november 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

N. Calviño Santamaría