Home

Besluit (GBVB) 2023/2705 van de Raad van 30 november 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1296 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor

Besluit (GBVB) 2023/2705 van de Raad van 30 november 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1296 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 31 juli 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/1296(1) vastgesteld, dat voor de in artikel 1, lid 2, van dat besluit bedoelde projecten voorziet in een uitvoeringsperiode van 36 maanden (de “uitvoeringsperiode”), die eindigt op 14 december 2022.

  2. Op 8 november 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/2184(2) vastgesteld, waarbij de uitvoeringsperiode werd verlengd tot en met 14 januari 2024, zonder dat dit gevolgen heeft voor de financiële middelen.

  3. Op 16 augustus 2023 heeft het Secretariaat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, dat verantwoordelijk is voor de technische uitvoering van de in artikel 1, lid 2, van Besluit (GBVB) 2019/1296 bedoelde projecten, verzocht de uitvoeringsperiode opnieuw te verlengen, tot en met 14 juli 2024.

  4. De verlenging van de uitvoeringsperiode tot en met 14 juli 2024 heeft geen gevolgen voor de financiële middelen.

  5. Besluit (GBVB) 2019/1296 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5 van Besluit (GBVB) 2019/1296 wordt lid 2 vervangen door:

“2.

Dit besluit vervalt op 14 juli 2024.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 30 november 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

M.a J. Montero Cuadrado