Home

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/2730 van 30 november 2023 betreffende de benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen aan maritieme veiligheid in het westelijke deel van de Indische Oceaan en in de Rode Zee (EUNAVFOR Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2023/1457 (EUNAVFOR ATALANTA/4/2023)

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2023/2730 van 30 november 2023 betreffende de benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen aan maritieme veiligheid in het westelijke deel van de Indische Oceaan en in de Rode Zee (EUNAVFOR Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2023/1457 (EUNAVFOR ATALANTA/4/2023)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen aan maritieme veiligheid in het westelijke deel van de Indische Oceaan en in de Rode Zee (EUNAVFOR Atalanta)(1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van artikel 6, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de noodzakelijke besluiten te nemen inzake de benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen aan maritieme veiligheid in het westelijke deel van de Indische Oceaan en in de Rode Zee (EUNAVFOR Atalanta) (de “commandant van de EU-strijdkrachten”).

  2. Op 13 juli 2023 heeft het PVC Besluit (GBVB) 2023/1457(2) vastgesteld, waarbij schout-bij-nacht/divisieadmiraal Fabrizio RUTTERI tot commandant van de EU-strijdkrachten werd benoemd.

  3. Op 29 september 2023 hebben de Portugese militaire autoriteiten voorgesteld om commandeur/flottieljeadmiraal Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO met ingang van 2 december 2023 te benoemen tot de commandant van de EU-strijdkrachten, als opvolger van schout-bij-nacht/divisieadmiraal Fabrizio RUTTERI.

  4. Op 6 oktober 2023 heeft de operationeel commandant van de EU voor EUNAVFOR Atalanta zijn steun voor die voorgestelde benoeming uitgesproken.

  5. Op 13 oktober 2023 is het Militair Comité van de EU overeengekomen het PVC aan te bevelen commandeur/flottieljeadmiraal Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO met ingang van 2 december 2023 tot commandant van de EU-strijdkrachten te benoemen.

  6. Er moet een besluit worden genomen over de benoeming van commandeur/flottieljeadmiraal Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO.

  7. Besluit (GBVB) 2023/1457 moet daarom worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Commandeur/flottieljeadmiraal Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO wordt met ingang van 2 december 2023 benoemd tot commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen aan maritieme veiligheid in het westelijke deel van de Indische Oceaan en in de Rode Zee (EUNAVFOR Atalanta).

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2023/1457 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 december 2023.

Gedaan te Brussel, 30 november 2023.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

D. Pronk