Home

Besluit (GBVB) 2023/2788 van de Raad van 11 december 2023 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

Besluit (GBVB) 2023/2788 van de Raad van 11 december 2023 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 22 april 2013 heeft de Raad Besluit 2013/184/GBVB(1) vastgesteld.

 2. Op 31 januari 2023 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij de omverwerping van de democratisch verkozen regering van Myanmar door het leger van Myanmar krachtig veroordeelt wegens flagrante schending van de wil die het volk te kennen heeft gegeven tijdens de algemene verkiezingen van 8 november 2020. Met die onwettige daad kwam er een einde aan de democratische overgang van het land, met rampzalige gevolgen voor de humanitaire situatie, maatschappij, veiligheid, economie en mensenrechten.

 3. Het blijft de Unie grote zorgen baren dat de escalatie van het geweld in Myanmar/Birma voortduurt en de situatie uitgroeit tot een langdurig conflict met gevolgen voor de rest van de regio. De Unie veroordeelt de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen door het leger van Myanmar, waaronder gevallen van foltering, seksueel en gendergerelateerd geweld, de vervolging van actoren uit maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten en journalisten en aanvallen op de burgerbevolking, waaronder etnische en religieuze minderheden.

 4. De Unie heeft herhaaldelijk verklaard dat indien de situatie in Myanmar/Birma niet snel verbetert, zij klaar staat om verdere beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat en voor de ernstige mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in dat land.

 5. Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma moeten vier personen en twee entiteiten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

 6. Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 december 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles

BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in afdeling A “In artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

  Naam

  Identificatiegegevens

  Motivering

  Datum van opneming op de lijst

  “100.

  Nyo Saw

  Nationaliteit: Myanmarees/Birmees

  Geboorteplaats: Myanmar/Birma

  Geslacht: mannelijk

  Functie: lid van de Staatsbestuursraad (SAC) en adviseur van Min Aung Hlaing (voorzitter van de SAC)

  Rang: luitenant-generaal

  Politieke rang: minister van de Unie

  In september 2023 is luitenant-generaal Nyo Saw benoemd tot lid van de Staatsbestuursraad na te zijn benoemd tot hoofdadviseur van de voorzitter van de Staatsbestuursraad (SAC), generaal Min Aung Hlaing (die sinds 22.3.2021 op de lijst staat), met de rang van minister van de Unie. Hij is ook hoofd van een comité dat is belast met de invoer van brandstof uit Rusland, de belangrijkste wapenleverancier van het regime. Nyo Saw ging in 2020 met pensioen als hoofdintendant strijdkrachten. Hij fungeert ook als lid van het Comité voor het toezicht op de valutamarkt (FESC) en als voorzitter van het conglomeraat dat eigendom is van het leger, Myanmar Economic Corporation (MEC), die beide inkomsten genereren voor het regime. Hij is ook lid van Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Als lid van de SAC en adviseur van de voorzitter van de SAC speelt Nyo Saw een belangrijke rol bij de instandhouding en de orkestratie van de militaire dictatuur in Myanmar, die in 2021 de macht heeft verworven via een militaire staatsgreep, waarbij de democratisch verkozen regering omver werd geworpen. Door zijn rol bij het sturen van militaire ondernemingen en bij het beheer van de invoer van brandstof uit Rusland, onder meer voor militair gebruik, verleent hij ook economische steun en inkomsten aan het militaire regime. Nyo Saw heeft banden met voormalige en huidige leden van de junta.

  Nyo Saw is derhalve een natuurlijke persoon wiens beleid en activiteiten de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en die betrokken is bij acties die de vrede in, en de veiligheid en stabiliteit van, Myanmar/Birma bedreigen. Daarnaast heeft Nyo Saw banden met personen die op de lijst zijn geplaatst krachtens Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad, met name generaal Min Aung Hlaing.

  11.12.2023

  101.

  Hla Moe

  Nationaliteit: Myanmarees/Birmees

  Geboorteplaats: Myanmar/Birma

  Geslacht: mannelijk

  Functie: bevelhebber van het Oostelijke Commando voor het leger van Myanmar (Tatmadaw)

  Rang: generaal-majoor

  Generaal-majoor Hla Moe is bevelhebber van het Oostelijke Commando. Onder zijn bevel zijn de luchtaanvallen, met name in de staat Kayah, sterk toegenomen, waardoor het gecombineerde totaal in 2021 en 2022 is verdubbeld. Deze luchtaanvallen zijn steeds meer gericht tegen burgers, wat leidt tot meer burgerslachtoffers en een toenemend aantal intern ontheemden (van in totaal 200 000 in 2022 tot 250 000 tot op heden in 2023). Onder het bevel van Hla Moe blijven de militaire eenheden van het Oostelijke Commando ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en schendingen van de mensenrechten begaan, onder meer door burgers als menselijk schild te gebruiken, buitengerechtelijke executies uit te voeren en door opzettelijke brandstichting in het zuiden van de deelstaat Shan en in de deelstaat Kayah. Naast deze gewelddaden belemmeren zij actief de aanvoer van voedsel, geneesmiddelen en essentiële goederen en diensten voor de lokale bevolking en intern ontheemden.

  Als bevelhebber van het Oostelijke Commando is Hla Moe lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw), dat verantwoordelijk is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Myanmar/Birma en voor het belemmeren van de verstrekking van humanitaire hulp aan burgers in nood. Daarnaast ondermijnen zijn daden, beleid en activiteiten de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma en is hij betrokken bij acties die de vrede in, en de veiligheid en stabiliteit van, Myanmar/Birma in gevaar brengen.

  11.12.2023

  102.

  Hmu Htan

  Nationaliteit: Myanmarees/Birmees

  Geboortedatum:

  tussen 1960 en 1975

  Geboorteplaats: Myanmar/Birma

  Geslacht: mannelijk

  Functie: lid van de Staatsbestuursraad (SAC)

  Hmu Htan is sinds 20 februari 2023 lid van de Staatsbestuursraad (SAC). Hij is ook lid van een door het leger gesteunde partij, de Partij voor solidariteit en ontwikkeling van de Unie (USDP).

  Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

  Als lid van de SAC is Hmu Htan rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Daarnaast heeft de SAC besluiten genomen die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, waardoor het leger volledig gezag over het betrokken gebied uitoefent, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

  Als lid van de SAC is Hmu Htan rechtstreeks verantwoordelijk voor die repressieve besluiten en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

  11.12.2023

  103.

  Wunna Maung Lwin

  Nationaliteit: Myanmarees/Birmees

  Geboortedatum:

  30.5.1952

  Geboorteplaats: Myanmar/Birma

  Geslacht: mannelijk

  Functie: lid van de Staatsbestuursraad (SAC); voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de junta

  Wunna Maung Lwin is sinds 20 februari 2023 lid van de Staatsbestuursraad (SAC). Hij is ook lid van een door het leger gesteunde partij, de Partij voor solidariteit en ontwikkeling van de Unie (USDP).

  Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

  Als lid van de SAC is Wunna Maung Lwin rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten.

  De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over het betrokken gebied uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

  Als lid van de SAC en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de junta is Wunna Maung Lwin rechtstreeks verantwoordelijk voor repressieve beslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen en acties die erop gericht zijn deze internationaal te legitimeren.

  11.12.2023”

 2. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in afdeling B “Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1”:

  Naam

  Identificatiegegevens

  Motivering

  Datum van opneming in de lijst

  “20.

  Star Sapphire Group of Companies

  Adres:

  Room (201), Building (C), Tet Ka Tho Yeik Mon Housing,

  New University Ave Rd, Yangon, Myanmar

  No.30 B room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin

  Rd, Yangon, Yangon, Myanmar

  De Star Sapphire Group of Companies speelt een belangrijke rol bij het genereren van inkomsten voor het militaire regime en bij het leveren van wapens en ander materieel dat door de strijdkrachten wordt gebruikt. De bedrijvengroep staat onder zeggenschap van personen die banden hebben met het leger van Myanmar en is actief in heel wat bedrijfssectoren, waaronder mijnbouw, industrie, defensie, casino’s, energie, landbouw en handel. De Star Sapphire Group of Companies genereert derhalve inkomsten voor, verleent steun aan en profiteert van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

  11.12.2023

  21.

  Royal Shune Lei Company Limited

  Adres:

  No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar

  Royal Shune Lei Company Limited is een particulier bedrijf dat heeft geholpen bij de aankoop van wapens en militaire uitrusting ten behoeve van het leger van Myanmar. Derhalve verleent het steun aan acties die de vrede in, en de veiligheid en stabiliteit van, Myanmar/Birma in gevaar brengen.

  11.12.2023”