Home

Richtlijn (EU) 2023/175 van de Commissie van 26 januari 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 2-methyloxolaan (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn (EU) 2023/175 van de Commissie van 26 januari 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 2-methyloxolaan (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan(1), en met name artikel 4, eerste alinea, punten a) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Richtlijn 2009/32/EG is van toepassing op extractiemiddelen die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen of bestanddelen daarvan. Die richtlijn is niet van toepassing op extractiemiddelen die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelenadditieven, vitaminen en andere voedingsadditieven, behalve indien deze levensmiddelenadditieven, vitaminen en andere voedingsadditieven voorkomen op een van de lijsten in bijlage I.

  2. Op 6 januari 2020 is door Pennakem Europa een aanvraag ingediend voor de toelating van 2-methyloxolaan als extractiemiddel. Volgens de aanvrager kan 2-methyloxolaan worden gebruikt als alternatief voor het momenteel toegestane hexaan. Met name voor de extractieprocessen bij de productie of fractionering van vetten en oliën en productie van cacaoboter, bij de bereiding van producten op basis van ontvette eiwitten en ontvet meel, en bij de bereiding van ontvette graankiemen en aroma’s uit natuurlijke aromatische stoffen. De aanvraag is vervolgens ter kennis van de lidstaten gebracht.

  3. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van het voorgestelde gebruik van 2-methyloxolaan als voedingsextractiemiddel beoordeeld. In het advies van de EFSA(2) van 26 januari 2022 is een toelaatbare dagelijkse inname (TDI) van 1 mg/kg lichaamsgewicht per dag vastgesteld. De EFSA merkte op dat de vastgestelde TDI in geen van de bevolkingsgroepen bij gemiddelde blootstelling en bij het 95e percentiel van de blootstelling wordt overschreden en concludeerde dat het extractiemiddel 2-methyloxolaan geen veiligheidsrisico oplevert wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld en wanneer de voorgestelde maximumwaarden voor residuen (MRL’s) worden gerespecteerd. 2-Methyloxolaan, zoals beoordeeld door de EFSA, wordt verkregen met een zuiverheid van meer dan 99,9 %. Furan en 2-methylfuran, de onzuiverheden met de hoogste potentieel gevaarlijke eigenschappen, vormen geen veiligheidsrisico indien zij aanwezig zijn bij hun maximumwaarden van respectievelijk 50 mg/kg en 500 mg/kg, overeenkomstig de specificaties.

  4. Daarom is het passend om toestemming te verlenen voor het gebruik van 2-methyloxolaan als extractiemiddel bij de productie of fractionering van vetten en oliën en bij de productie van cacaoboter, bij de bereiding van producten op basis van ontvette eiwitten en ontvet meel, en bij de bereiding van ontvette graankiemen en aroma’s uit natuurlijke aromatische stoffen. Het is ook passend specifieke zuiverheidseisen voor 2-methyloxolaan vast te stellen.

  5. Richtlijn 2009/32/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 2009/32/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE