Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/318 van de Commissie van 6 februari 2023 tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (“Almansa” (BOB))

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/318 van de Commissie van 6 februari 2023 tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (“Almansa” (BOB))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie van 17 oktober 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatie(1), en met name artikel 15, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft de door Spanje doorgestuurde aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van de beschermde oorsprongsbenaming “Almansa” overeenkomstig artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2), juncto artikel 105, lid 3, eerste alinea, van die verordening, onderzocht.

  2. De Commissie heeft de aanvraag tot goedkeuring van de wijziging op Unieniveau van het productdossier in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt(3), zoals vereist bij artikel 97, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, juncto artikel 105, lid 3, eerste alinea, van die verordening.

  3. Bij de Commissie is geen met redenen omkleed bezwaarschrift ingediend op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

  4. De wijziging op Unieniveau van het productdossier moet daarom worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de naam “Almansa” (BOB) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2023.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz Wojciechowski

Lid van de Commissie