Home

Verordening (EU) 2023/447 van de Commissie van 1 maart 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van geglucosyleerde steviolglycosiden als zoetstof betreft (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2023/447 van de Commissie van 1 maart 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van geglucosyleerde steviolglycosiden als zoetstof betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven(1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s(2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.

  2. Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie(3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

  3. Die lijsten kunnen overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

  4. In januari 2019 is een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor geglucosyleerde steviolglycosiden als nieuw levensmiddelenadditief voor gebruik als zoetstof. De aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 toegankelijk gemaakt voor de lidstaten.

  5. Geglucosyleerde steviolglycosiden worden geproduceerd door middel van enzymatische bioconversie met behulp van een cyclomaltodextrine-glucanotransferase die de overdracht van glucose uit zetmeel naar met een of meer afzonderlijke steviolglycosiden uit gezuiverde extracten van bladeren van Stevia rebaudiana verrijkte mengsels katalyseert. Zij bestaan uit een mengsel van geglucosyleerde steviolglycosiden met 1-20 extra glucose-eenheden die aan de moedersteviolglycosiden zijn gebonden. Zij hebben een beter zoetheidsprofiel dan de andere toegelaten zoetstoffen, met inbegrip van steviolglycosiden uit Stevia (E 960a).

  6. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van geglucosyleerde steviolglycosiden beoordeeld en op 15 december 2021 advies uitgebracht(4). De EFSA was van oordeel dat het metabolisme van geglucosyleerde steviolglycosiden voldoende vergelijkbaar is met de reeds toegelaten steviolglycosiden, zodat de eerder door de EFSA beoordeelde toxicologische gegevens voor steviolglycosiden (E 960a) werden geacht de veiligheid ervan als levensmiddelenadditief te ondersteunen. Het enzym cyclomaltodextrine-glucanotransferase (EC 2.4.1.19), afgeleid van een niet-genetisch gemodificeerde stam van Anoxybacillus caldiproteolyticus en bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van gemodificeerde steviolglycosiden, levert, uitgaande van de aan de EFSA verstrekte gegevens, onder de beoogde gebruiksvoorwaarden geen gevaar voor de gezondheid op(5). De EFSA heeft geconcludeerd dat het gebruik van geglucosyleerde steviolglycosiden als levensmiddelenadditief voor dezelfde voorgestelde toepassingen en bij dezelfde gebruiksconcentraties als steviolglycosiden (E 960a — E 960d) voor gebruik als zoetstoffen geen veiligheidsrisico oplevert.

  7. Daarom moet het levensmiddelenadditief “geglucosyleerde steviolglycosiden” (E 960d) worden toegelaten als zoetstof in de levensmiddelencategorieën waarvoor steviolglycosiden (E 960a — E 960d) momenteel zijn toegelaten, en met dezelfde maximumgehalten.

  8. Aangezien het levensmiddelenadditief geglucosyleerde steviolglycosiden voor het eerst in de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt opgenomen, moeten de specificaties ervan in Verordening (EU) nr. 231/2012 worden opgenomen.

  9. De Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE I

BIJLAGE II