Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1447 van de Commissie van 12 juli 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stoffen Bacillus pumilus QST 2808 en penflufen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1447 van de Commissie van 12 juli 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stoffen Bacillus pumilus QST 2808 en penflufen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie(2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

  2. De geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stof Bacillus pumilus QST 2808 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2007 van de Commissie(3) verlengd van 31 augustus 2024 tot en met 31 augustus 2025 en de geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stof penflufen van 31 januari 2024 tot en met 31 mei 2025, met het oog op de waarborging van een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en werkzaamheden tussen de lidstaten die als rapporteur of corapporteur optreden, rekening houdend met de middelen die nodig zijn voor de beoordeling van de verlenging en de besluitvorming.

  3. Er is geen aanvraag ingediend tot verlenging van de goedkeuring van die werkzame stoffen overeenkomstig artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 van de Commissie(4).

  4. De bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2007 vastgestelde verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuringen voor de werkzame stoffen Bacillus pumilus QST 2808 en penflufen is niet langer gerechtvaardigd. Daarom moet worden bepaald dat de goedkeuringen van die stoffen vervalt op de datum waarop zij zonder de verlenging zouden zijn vervallen.

  5. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

Deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In rij 55 (Penflufen), zesde kolom (Geldigheidsduur), wordt de datum vervangen door “31 januari 2024”.

  2. In rij 75 (“Bacillus pumilus QST 2808”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt de datum vervangen door “31 augustus 2024”.