Home

Verordening (EU) 2023/1593 van de Raad van 28 juli 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 377/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau

Verordening (EU) 2023/1593 van de Raad van 28 juli 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 377/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2023/1598 van de Raad van 28 juli 2023 tot wijziging van Besluit 2012/285/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau(1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In mei 2012 heeft de Raad Besluit 2012/285/GBVB(2) en Verordening (EU) nr. 377/2012(3) vastgesteld.

  2. Op grond van artikel 5, lid 2, van Besluit 2012/285/GBVB en artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) nr. 377/2012 heeft de Raad de beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau geëvalueerd en geconcludeerd dat een bepaling inzake een humanitaire vrijstelling die van toepassing is op bepaalde actoren, zoals vermeld in Resolutie 2664 (2022) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, moet worden ingevoegd met betrekking tot de aanvullende maatregelen van de Unie betreffende de bevriezing van tegoeden en economische middelen.

  3. Verordening (EU) nr. 377/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EU) nr. 377/2012 wordt het volgende lid toegevoegd:

“4.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen die noodzakelijk zijn voor de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand of voor andere activiteiten ter ondersteuning van elementaire menselijke behoeften wanneer dergelijke bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:

  1. de Verenigde Naties, met inbegrip van hun programma’s, fondsen en andere entiteiten en organen, alsmede hun gespecialiseerde agentschappen en aanverwante organisaties;

  2. internationale organisaties;

  3. humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en leden van die humanitaire organisaties;

  4. bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de Verenigde Naties, de responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de Verenigde Naties of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA);

  5. de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de in punten a) tot en met d) genoemde entiteiten terwijl en voor zover zij in die hoedanigheid handelen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Navarro Ríos