Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1629 van de Commissie van 9 augustus 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten in de sectoren suiker en pluimvee ingevolge de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1629 van de Commissie van 9 augustus 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten in de sectoren suiker en pluimvee ingevolge de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 187, punten a) tot en met e),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 van de Commissie(2) bevat de regels voor het beheer van tariefcontingenten voor de invoer en uitvoer van landbouwproducten die onder een stelsel van invoer- en uitvoercertificaten vallen, alsmede specifieke voorschriften.

  2. De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, gesloten bij Besluit (EU) 2023/1056 van de Raad(3), wijzigt de hoeveelheden producten die in het kader van bepaalde voor Brazilië geopende tariefcontingenten mogen worden ingevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de tariefcontingenten in de sector pluimvee met de volgnummers 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 en 09.4420, het tariefcontingent in de sector suiker met volgnummer 09.4318 en de instelling van twee aanvullende tariefcontingenten in de sector suiker.

  3. De wijzigingen uit hoofde van die overeenkomst moeten in de respectieve bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 worden verwerkt: in bijlage IV betreffende tariefcontingenten in de sector suiker en in bijlage XII betreffende tariefcontingenten in de sector pluimvee.

  4. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 moeten van toepassing zijn op de tariefcontingentperioden die ingaan na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening. Er moet worden verduidelijkt dat marktdeelnemers vanaf de eerste aanvraagperiode die na de inwerkingtreding van deze verordening ingaat, aanvragen kunnen indienen voor het verschil tussen de nieuwe hoeveelheden en de reeds in de lopende tariefcontingentperiode toegewezen hoeveelheden. Met name moet voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 en 09.4420, die in deelperioden zijn verdeeld, het verschil tussen de nieuwe hoeveelheden die voor reeds verstreken deelperioden worden toegewezen en de voor die deelperioden daadwerkelijk toegewezen hoeveelheden beschikbaar zijn voor toewijzing vanaf de toewijzingsperiode die na de inwerkingtreding van deze verordening ingaat.

  6. De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761

De bijlagen IV en XII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2 Overgangsbepalingen

Wanneer de tariefcontingentperiode op de dag van inwerkingtreding van deze verordening reeds is ingegaan, wordt het verschil tussen de nieuwe hoeveelheid en de reeds toegewezen hoeveelheden beschikbaar gesteld voor aanvragen die na de inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend.

Voor de nieuwe hoeveelheid van de tariefcontingenten 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 en 09.4420 gelden de in bijlage XII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 vastgelegde regels voor de verdeling over de deelperioden. Het verschil dat tussen de toegewezen hoeveelheden en de nieuwe hoeveelheid is ontstaan en ongebruikt is gebleven in de deelperioden die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verstreken, wordt toegewezen vanaf de eerste aanvraagperiode na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf de eerste aanvraagperiode na de inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE