Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2769 van de Commissie van 13 december 2023 tot aanvaarding van een verzoek om behandeling als nieuwe producent-exporteur met betrekking tot de definitieve antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld ten aanzien van de invoer van elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/73

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2769 van de Commissie van 13 december 2023 tot aanvaarding van een verzoek om behandeling als nieuwe producent-exporteur met betrekking tot de definitieve antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld ten aanzien van de invoer van elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/73

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2019/73 van de Commissie van 17 januari 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China(2) (“de oorspronkelijke verordening”), en met name artikel 1, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  In bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/73 wordt de volgende onderneming toegevoegd aan de lijst van niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen:

  Naam van de onderneming

  Provincie

  Aanvullende Taric-code

  “Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd.

  Guangdong

  89AC”

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 13 december 2023.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen