Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2809 van de Commissie van 21 december 2023 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee en van vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2809 van de Commissie van 21 december 2023 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee en van vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”)(1), en met name artikel 230, lid 1, artikel 232, lid 1, en artikel 232, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

 2. In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie(2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

 3. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie(3) zijn de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan. De bijlagen I tot en met XXII bij die verordening bevatten die lijsten alsook bepaalde algemene regels betreffende die lijsten.

 4. Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen of gebieden of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee en van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan.

 5. Canada heeft de Commissie in kennis gesteld van twaalf uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee in de provincies Alberta (4), British Columbia (3), Manitoba (1), Quebec (2) en Saskatchewan (2), die tussen 9 november 2023 en 5 december 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

 6. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee in Schotland, op de Orkneyeilanden, die op 22 november 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

 7. De Verenigde Staten hebben de Commissie in kennis gesteld van zes uitbraken van HPAI bij pluimvee in de staten Arkansas (1), Californië (3), New York (1) en South Dakota (1), die tussen 7 december 2023 en 13 december 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

 8. Naar aanleiding van deze recente uitbraken van HPAI hebben de veterinaire autoriteiten van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beperkingszones met een straal van ten minste tien kilometer rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van HPAI te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

 9. Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op hun grondgebied en de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van HPAI.

 10. De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. De Commissie is van mening dat, gezien de diergezondheidssituatie in de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beperkingen zijn ingesteld, de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee, en van vers vlees van pluimvee en vederwild uit die gebieden moet worden opgeschort om de diergezondheidsstatus van de Unie te beschermen.

 11. Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Commissie bovendien geactualiseerde informatie verstrekt met betrekking tot de epidemiologische situatie op hun grondgebied met betrekking tot HPAI die heeft geleid tot de opschorting van de binnenkomst van bepaalde producten in de Unie, zoals vastgesteld in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404.

 12. Canada heeft geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie in verband met uitbraken van HPAI in de provincies Alberta (1), Quebec (1) en Saskatchewan (2), die tussen 25 oktober 2023 en 31 oktober 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

 13. Het Verenigd Koninkrijk heeft geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie in verband met een uitbraak van HPAI bij kalkoenen in Lincolnshire, Engeland, die op 9 november 2023 is bevestigd.

 14. De Verenigde Staten hebben geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie in verband met twee uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de staten Minnesota en South Dakota, die op 3 november 2023 respectievelijk 25 oktober 2023 zijn bevestigd.

 15. Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben ook informatie ingediend over de maatregelen die zij hebben genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen. Naar aanleiding van de uitbraken van HPAI hebben zij met name een ruimingsbeleid ingevoerd om de verspreiding van die ziekte te beheersen en te beperken, en zij hebben ook de vereiste reiniging en ontsmetting voltooid na de uitvoering van het ruimingsbeleid in de besmette pluimveebedrijven op hun grondgebied.

 16. De Commissie heeft de door Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ingediende informatie geëvalueerd en is van oordeel dat zij passende garanties hebben geboden dat de diergezondheidssituatie die heeft geleid tot de opschorting van de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde producten uit de desbetreffende zones in die derde landen, zoals vastgesteld in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, niet langer een bedreiging vormt voor de diergezondheid of de volksgezondheid in de Unie, en dat bijgevolg de binnenkomst in de Unie van dergelijke zendingen uit de desbetreffende zones van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waaruit de binnenkomst in de Unie was opgeschort, opnieuw moet worden toegestaan.

 17. De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van HPAI in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

 18. Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ten aanzien van HPAI, en teneinde onnodige verstoringen van de handel met die derde landen te voorkomen, moeten de wijzigingen die door deze verordening in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

 19. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2 Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

 1. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

  1. in deel 1 wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

   1. in de vermelding voor Canada wordt de volgende rije voor zone CA-2.198 vervangen door:

    CA

    Canada

    CA-2.198

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    25.10.2023

    18.12.2023”

   2. in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.201, CA-2.202 en CA-2.203 vervangen door:

    CA

    Canada

    CA-2.201

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    25.10.2023

    18.12.2023

    CA-2.202

    N, P1

    30.10.2023

    18.12.2023

    CA-2.203

    N, P1

    31.10.2023

    18.12.2023”

   3. in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.215 tot en met CA-2.226 toegevoegd na de rij voor zone CA-2.214:

    CA

    Canada

    CA-2.215

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    9.11.2023

    CA-2.216

    N, P1

    15.11.2023

    CA-2.217

    N, P1

    10.11.2023

    CA-2.218

    N, P1

    17.11.2023

    CA-2.219

    N, P1

    15.11.2023

    CA-2.220

    N, P1

    23.11.2023

    CA-2.221

    N, P1

    25.11.2023

    CA-2.222

    N, P1

    24.11.2023

    CA-2.223

    N, P1

    27.11.2023

    CA-2.224

    N, P1

    27.11.2023

    CA-2.225

    N, P1

    4.12.2023

    CA-2.226

    N, P1

    5.12.2023”

   4. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.324 vervangen door:

    GB

    Verenigd Koninkrijk

    GB-2.324

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    9.11.2023

    14.12.2023”

   5. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de volgende rij voor zone GB-2.327 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.326:

    GB

    Verenigd Koninkrijk

    GB-2.327

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    22.11.2023”

   6. in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.478 vervangen door:

    US

    Verenigde Staten

    US-2.478

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    25.10.2023

    13.12.2023”

   7. in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.491 vervangen door:

    US

    Verenigde Staten

    US-2.491

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    3.11.2023

    17.12.2023”

   8. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor de zones US-2.578 tot en met US-2.583 toegevoegd na de rij voor zone US-2.577:

    US

    Verenigde Staten

    US-2.578

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

    12.12.2023

    US-2.579

    N, P1

    12.12.2023

    US-2.580

    N, P1

    12.12.2023

    US-2.581

    N, P1

    13.12.2023

    US-2.582

    N, P1

    13.12.2023

    US-2.583

    N, P1

    7.12.2023”

  2. deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

   1. in de vermelding voor Canada worden de volgende beschrijvingen voor de zones CA-2.215 tot en met CA-2.226 toegevoegd na de rij voor zone CA-2.214:

    “Canada

    CA-2.215

    Manitoba- Latitude 49.23, Longitude -97.72

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Blumengart, Friedensruh, Gnadenthal, Plum Coulee, and Reinfeld

    10km SZ: Hamburg, Neuenberg, Reinland, Rosetown, Schanzenfeld, and Winkler

    CA-2.216

    Quebec- Latitude 45.46, Longitude -72.86

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Saint-Césaire and Saint Paul-D’Abbotsford

    10km SZ: Ange-Gardien, Granby, Rougement, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint Damase, Sainte-Brigide-d’Iberville, Sainte-Cécile-de-Milton and Sainte-Pie

    CA-2.217

    Saskatchewan: Latitude 52.27, Longitude -105.52

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Bruno

    10km SZ: Dana, Muskiki Springs, and Peterson

    CA-2.218

    British Columbia- Latitude 49.13, Longitude -122.77

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Surrey

    10km SZ: Delta, Langley, Langley Township, and Surrey

    CA-2.219

    Saskatchewan- Latitude 54.16, Longitude -108.69

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Rapid View

    10km SZ: Blue Bell, Four Corners and Loon River

    CA-2.220

    British Columbia- Latitude 49.08, Longitude -122.5

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Aldergrove

    10km SZ: Abbotsford, Fort Langley, Langley, Langley Township, and Maple Ridge

    CA-2.221

    British Columbia- Latitude 49.14, Longitude -121.86

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Chilliwack

    10km SZ: Agassiz and Harrison Mills

    CA-2.222

    Alberta- Latitude 49.74, Longitude -112.1

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Taber

    10km SZ: Cranford and Fincastle

    CA-2.223

    Alberta- Latitude 53.76, Longitude -114.65

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Darwell

    10km SZ: Cherhill, Glenevis, Alexis, West Cove Lake Isle

    CA-2.224

    Alberta- Latitude 49.69, Longitude -112.8

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Wilson

    10km SZ: Stewart

    CA-2.225

    Quebec- Latitude 45.5, Longitude -72.89

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Saint-Dominique

    10km SZ: Saint-Hyacinthe, La Providence, Douville, Saint-Damase, La Presqu’île, Saint-Pie, Émileville, Jogues and La Carrière

    CA-2.226

    Alberta- Latitude 49.79, Longitude -112.11

    The municipalities involved are:

    3km PZ: Taber

    10km SZ: Taber”

   2. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de volgende beschrijving van zone GB-2.327 toegevoegd na de beschrijving van zone GB-2.326:

    “Verenigd Koninkrijk

    GB-2.327

    near Finstown, Orkney Islands, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N59.02 and Long: W3.08”

   3. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende beschrijvingen van de zones US-2.578 tot en met US-2.583 toegevoegd na de beschrijving van zone US-2.577:

    “Verenigde Staten

    US-2.578

    State of South Dakota

    Lake 03

    Lake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.0904603°W 43.9606440°N)

    US-2.579

    State of New York

    Dutchess 02

    Dutchess County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.6502185°W 41.7533890°N)

    US-2.580

    State of California

    San Joaquin 04

    San Joaquin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.1146566°W 38.1722612°N)

    US-2.581

    State of California

    Merced 03

    Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.8530684°W 37.5109607°N)

    US-2.582

    State of California

    Merced 04

    Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.9945284°W 37.2756465°N)

    US-2.583

    State of Arkansas

    Carroll 02

    Carroll County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.3228772°W 36.4217989°N)”

 2. In bijlage XIV, deel 1, wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

  1. in de vermelding voor Canada worden de rijen voor zone CA-2.198 vervangen door:

   CA

   Canada

   CA-2.198

   POU, RAT

   N, P1

   25.10.2023

   18.12.2023

   GBM

   P1

   25.10.2023

   18.12.2023”

  2. in de vermelding voor Canada worden de rijen voor de zones CA-2.201, CA-2.202 en CA-2.203 vervangen door:

   CA

   Canada

   CA-2.201

   POU, RAT

   N, P1

   25.10.2023

   18.12.2023

   GBM

   P1

   25.10.2023

   18.12.2023

   CA-2.202

   POU, RAT

   N, P1

   30.10.2023

   18.12.2023

   GBM

   P1

   30.10.2023

   18.12.2023

   CA-2.203

   POU, RAT

   N, P1

   31.10.2023

   18.12.2023

   GBM

   P1

   31.10.2023

   18.12.2023”

  3. in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.215 tot en met US-2.226 toegevoegd na de rij voor zone CA-2.214:

   CA

   Canada

   CA-2.215

   POU, RAT

   N, P1

   9.11.2023

   GBM

   P1

   9.11.2023

   CA-2.216

   POU, RAT

   N, P1

   15.11.2023

   GBM

   P1

   15.11.2023

   CA-2.217

   POU, RAT

   N, P1

   10.11.2023

   GBM

   P1

   10.11.2023

   CA-2.218

   POU, RAT

   N, P1

   17.11.2023

   GBM

   P1

   17.11.2023

   CA-2.219

   POU, RAT

   N, P1

   15.11.2023

   GBM

   P1

   15.11.2023

   CA-2.220

   POU, RAT

   N, P1

   23.11.2023

   GBM

   P1

   23.11.2023

   CA-2.221

   POU, RAT

   N, P1

   25.11.2023

   GBM

   P1

   25.11.2023

   CA-2.222

   POU, RAT

   N, P1

   24.11.2023

   GBM

   P1

   24.11.2023

   CA-2.223

   POU, RAT

   N, P1

   27.11.2023

   GBM

   P1

   27.11.2023

   CA-2.224

   POU, RAT

   N, P1

   27.11.2023

   GBM

   P1

   27.11.2023

   CA-2.225

   POU, RAT

   N, P1

   4.12.2023

   GBM

   P1

   4.12.2023

   CA-2.226

   POU, RAT

   N, P1

   5.12.2023

   GBM

   P1

   5.12.2023”

  4. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.324 vervangen door:

   GB

   Verenigd Koninkrijk

   GB-2.324

   POU, RAT

   N, P1

   9.11.2023

   14.12.2023

   GBM

   P1

   9.11.2023

   14.12.2023”

  5. in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor zone GB-2.327 toegevoegd na de rijen voor zone GB-2.326:

   GB

   Verenigd Koninkrijk

   GB-2.327

   POU, RAT

   N, P1

   22.11.2023

   GBM

   P1

   22.11.2023”

  6. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.478 vervangen door:

   US

   Verenigde Staten

   US-2.478

   POU, RAT

   N, P1

   25.10.2023

   13.12.2023

   GBM

   P1

   25.10.2023

   13.12.2023”

  7. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.491 vervangen door:

   US

   Verenigde Staten

   US-2.491

   POU, RAT

   N, P1

   3.11.2023

   17.12.2023

   GBM

   P1

   3.11.2023

   17.12.2023”

  8. in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de volgende rijen voor de zones US-2.578 tot en met US-2.583 toegevoegd na de rijen voor zone US-2.577:

   US

   Verenigde Staten

   US-2.578

   POU, RAT

   N, P1

   12.12.2023

   GBM

   P1

   12.12.2023

   US-2.579

   POU, RAT

   N, P1

   12.12.2023

   GBM

   P1

   12.12.2023

   US-2.580

   POU, RAT

   N, P1

   12.12.2023

   GBM

   P1

   12.12.2023

   US-2.581

   POU, RAT

   N, P1

   13.12.2023

   GBM

   P1

   13.12.2023

   US-2.582

   POU, RAT

   N, P1

   13.12.2023

   GBM

   P1

   13.12.2023

   US-2.583

   POU, RAT

   N, P1

   7.12.2023

   GBM

   P1

   7.12.2023”