Home

Besluit (EU) 2024/499 van de Raad van 29 januari 2024 tot benoeming van vier leden van, en vier plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje

Besluit (EU) 2024/499 van de Raad van 29 januari 2024 tot benoeming van vier leden van, en vier plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio’s(1),

Gezien de voordrachten van de Spaanse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Volgens artikel 300, lid 3, van het Verdrag bestaat het Comité van de Regio’s uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

 2. Op 3 februari 2020 heeft de Raad Besluit (EU) 2020/144(2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vastgesteld. Op 28 juni 2022 heeft de Raad Besluit (EU) 2022/1043(3) tot benoeming van een lid van, en twee plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje, vastgesteld.

 3. In het Comité van de Regio’s zijn vier zetels van lid vrijgekomen vanwege het aftreden van de heer Abel Ramón CABALLERO ÁLVAREZ en de heer José María GARCÍA URBANO en het einde van het nationale mandaat op grond waarvan de heer Jorge Antonio AZCÓN NAVARRO en de heer Julio MILLÁN MUÑOZ waren voorgedragen.

 4. In het Comité van de Regio’s zijn vier zetels van plaatsvervanger vrijgekomen vanwege het aftreden van de heer Manuel GARCÍA FÉLIX en mevrouw Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ en het einde van het nationale mandaat op grond waarvan mevrouw Lidia MUÑOZ CÁCERES en de heer Óscar PUENTE SANTIAGO waren voorgedragen.

 5. De Spaanse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die in een lokaal lichaam zijn gekozen, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als lid van het Comité van de Regio’s: De heer Jaume COLLBONI CUADRADO, Alcalde de Barcelona (burgemeester van Barcelona), mevrouw Carolina DARIAS SAN SEBASTIÁN, Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria (burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria), mevrouw María José GARCÍA-PELAYO JURADO, Alcaldesa de Jerez de la Frontera (burgemeester van Jerez de la Frontera), en de heer José Luis MARTÍNEZ ALMEIDA NAVASQÜÉS, Alcalde de Madrid (burgemeester van Madrid).

 6. De Spaanse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die in een lokaal lichaam zijn gekozen, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s: De heer Xavier GARCÍA ALBIOL, Alcalde de Badalona (burgemeester van Badalona), mevrouw Gema IGUAL ORTIZ, Alcaldesa de Santander (burgemeester van Santander), de heer Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ, Alcalde de Soria (burgemeester van Soria), en mevrouw Inés REY GARCÍA, Alcaldesa de A Coruña (burgemeester van A Coruña),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die in een lichaam zijn gekozen, worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, in het Comité van de Regio’s benoemd:

 1. tot lid:

  • de heer Jaume COLLBONI CUADRADO, Alcalde de Barcelona (burgemeester van Barcelona),

  • mevrouw Carolina DARIAS SAN SEBASTIÁN, Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria (burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria),

  • mevrouw María José GARCÍA-PELAYO JURADO, Alcaldesa de Jerez de la Frontera (burgemeester van Jerez de la Frontera),

  • de heer José Luis MARTÍNEZ ALMEIDA NAVASQÜÉS, Alcalde de Madrid (burgemeester van Madrid),

  en

 2. tot plaatsvervanger:

  • de heer Xavier GARCÍA ALBIOL, Alcalde de Badalona (burgemeester van Badalona),

  • mevrouw Gema IGUAL ORTIZ, Alcaldesa de Santander (burgemeester van Santander),

  • de heer Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ, Alcalde de Soria (burgemeester van Soria)

  • mevrouw Inés REY GARCÍA, Alcaldesa de A Coruña (burgemeester van A Coruña).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

H. Lahbib